• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  18.08.2021

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje novčanih podrški za uzgoj krastavca kornišona na području općine Maglaj

 

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), člana 42. Statuta Općine Maglaj („Službene novine općine Maglaj“ broj:8/07, 3/08 i 6/08), člana 37. Odluke o izvršavanju Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2021. godinu - prečišćeni tekst (,,Službene novine Općine Maglaj“, broj: 4/21), Programa poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji Općine Maglaj za 2021. godinu (,,Službene novine Općine Maglaj“, broj: 6/21), Načelnik općine  o b j a v lj u j e

 

 

J A V N I   P O Z I V

za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje novčanih podrški za uzgoj krastavca kornišona na području općine Maglaj

 

1.PREDMET POZIVA

  • *Predmet poziva je podnošenje zahtjeva za ostvarivanje novčanih podrški za uzgoj krastavca kornišona na području općine Maglaj u 2021.godini.
  • *Pravo na podršku u ovoj proizvodnji imaju poljoprivredni proizvođači koji su zasnovali proizvodnju krastavca kornišona od 0,05 ha (0,5 dunuma) i više.
  • *Rok za podnošenje zahtjeva je09.2021. godine.
  • *Visina poticaja za navedenu proizvodnju će se na površinama od 0,5 – 1 dunuma množiti sa koeficijentom 1 (jedan), a za površine preko 1 dunuma zasađene površine se množi koeficijentom 1,25. Iznos poticaja po 1 (jednom) dunumu iznosi 100 KM.
  • *Visina poticaja može biti i manja po jedinici mjere, zavisno od zaprimljenih i odobrenih zahtjeva.

 

2.PRAVO PRIJAVE NA JAVNI POZIV OSTVARUJU:

 

     1.Poljoprivrednici koji su registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, i koji su izvršili upis u Registru poljoprivrednih gazdinstva i Registru klijenata vrše primarnu poljoprivrednu proizvodnju u skladu sa Javnim pozivom.

   2.Individualni poljoprivredni proizvođači koji su izvršili upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava/gospodarstava i Registar klijenata  na svom ili zakupljenom zemljištu od fizičkih lica, vrše primarnu poljoprivrednu proizvodnju u skladu sa Javnim pozivom.

           

      VRSTE  POTICAJA , KRITERIJI,  I POTREBNA DOKUMENTACIJA

VRSTA POTICAJA

KRITERIJI

DOKUMENTACIJA

UZGOJ KRASTAVCA KORNIŠONA

 

Zasnovana proizvodnja krastavca kornišona od 0,05 ha (0,5 dunuma) i više na području općine Maglaj, na vlastitom ili zakupljenom zemljištu.

1.      Zahtjev,

2.      Potvrda o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i Registar klijenata (RK),

3.      Lista korištenja iz RPG-a i RK,

4.      Dokaz o vlasništvu nad parcelom ili ugovor o zakupu/korištenju zemljišta na kome je zasnovana proizvodnja, ukoliko se isti dokaz ne nalazi već u dosijeu RPG-a i RK-a,

5.      Ugovor sa otkupljivačem

6.      Potvrda o aktivnom tekućem 

            računu.

 

3. PROVEDBA POSTUPKA

 

Kompletirani zahtjevi sa potrebnom dokumentacijom podnositelji zahtjeva dostavljaju putem protokola općine Maglaj.

Ispunjenost kriterija utvrdit će Komisija imenovana od strane Načelnika općine, sačiniti prijedlog korisnika i isti dostaviti Načelniku općine koji donosi odluku o isplati poticaja.

U slučajevima gdje Komisija zapisnikom utvrdi da podnositelj zahtjeva nije ispunio jedan ili više kriterija zahtjev se odbija, a ponovno podnošenje zahtjeva za istu proizvodnju neće biti razmatrano.

Ukoliko se identificiraju podnositelji zahtjeva koji podnose zahtjev sa neistinitim podacima, isti će biti isključeni iz programa poticaja.

Rok za podnošenje zahtjeva je 10.09.2021. godine, a zahtjevi koji budu podneseni nakon isteka navedenog roka neće se uzimati u razmatranje.