• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  05.07.2021

KJD MAGLAJ: JAVNI OGLAS ZA PRIJEM RADNIKA

 

I  KJD d.o.o. Maglaj na osnovu ukazane potrebe raspisuje javni oglas za prijem radnika na sljedeće radno mjesto:

Radnik na održavanju javne higijene - 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme, u trajanju od 18 mjeseci, s predviđenim probnim radom u trajanju od 3 mjeseca.

 

II Radnik na održavanju javne higijene obavlja sljedeće poslove:

  • -vrši poslove održavanja javne higijene, ručno i mašinsko čišćenje, održavanje ulica, trgova i ostalih javnih površina,
  • -radi na održavanju javnih zelenih površina; odstranjuje uginule biljke; vrši grabljenje,
  • -obavlja utovar smeća u cisternu ili na kamion,
  • -vrši košenje,
  • -radi na poslovima dekorisanja,
  • -radi na pranju ulica, raznim iskopima, čišćenju odvodnih kanala, a po potrebi radi i na drugim poslovima skladu sa svojom kvalifikacijom i zadacima koje mu daju nadređeni.

 

Uslovi za obavljanje poslova Radnika na održavanju javne higijene, pored općih uslova propisanih Zakonom o radu su:  da ima zavšenu osnovnu školu (NK radnik).

Iznos osnovne plate je 571,12 KM.

 

III Kandidati su dužni dostaviti:

 

1.Potpisanu prijavu na javni oglas, koja sadrži kraću biografiju, sa podacima o adresi, broju telefona i e-mail adresi, ukoliko istu posjeduju;

2.Rodni list ili ličnu kartu;

3.Svjedočanstvo/uvjerenje o završenom osnovnom obrazovanju;

4.Dokaz o boračkom statusu (ukoliko je kandidat pripadnik boračke kategorije).

 

Kandidati su dužni uz pisanu prijavu priložiti naprijed navedenu traženu dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji.

 

Kandidati čije prijave budu potpune, blagovremene i uredne će biti pozvani na intervju.

Postupak izbora zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom intervjuu sa svakim od kandidata.

Potpunom prijavom smatra se prijava uz koju su priloženi svi dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uslova naznačeni u javnom oglasu za prijem u radni odnos. Blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u roku koji je određen u javnom oglasu za prijem u radni odnos.

Urednom prijavom na javni oglas smatra se prijava koja je potpisana od strane podnosioca.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana posljednje objave javnog oglasa.

 

Izabrani kandidat će biti u obavezi u roku od 15 dana od dana primanja obavještenja o njegovom izboru dostaviti ljekarsko uvjerenje.

 

Prijava na javni oglas se podnosi na adresu: KJD d.o.o. Maglaj, Ulica mladih br. 4 Maglaj, u zatvorenoj koverti, sa naznakom: NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“.

 

Za sva dodatna obavještenja pozvati na broj telefona 032-603-523.