• Viteška ulica br. 4
 • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  14.06.2021

JU Dom zdravlja Maglaj: Javni oglas za prijem u radni odnos

 

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine F BiH" broj: 26/16, 89/18), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko —dobojskom kantonu („Službene novine ZE-DO kantona" broj: 8/19) i Odluke o raspisivanju javnog oglasa za prijem u radni odnos broj: 01-100821 od 14.06.2021. godine, direktor Ustanove na osnovu ukazane potrebe, raspisuje

 

 J A V N I  O G L A S

za prijem u radni odnos

 

 I   RADNO MJESTO

1.Doktor medicine – 1 izvršioc na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu. Osnovna plata za radno mjesto doktora medicine u JU Dom zdravlja Maglaj za 165 radnih sati iznosi 1930,50 KM.

Opis poslova:

 • -obavlja prvi i ponovni klinički pregled oboljelih i povrijeđenih u ordinaciji i u stanu bolesnika,
 • -utvrđuje potrebu i daje nalog za obavljanje laboratorijskih i drugih dijagnostičkih pretraga i specijalističkih pregleda sa ciljem utvrđivanja konačne dijagnoze odnosno kontrole rezultata liječenja,
 • -propisuje, ordinira, prati i kontroliše tok njege i liječenja bolesnika,
 • -pruža prvu i hitnu medicinsku pomoć u ordinaciji, na mjestu nezgode, kritičnog događaja i u toku transporta,
 • -vrši zdravstvene usluge male hirurgije u skladu sa stručnim sposobnostima i normativima savremene medicine,
 • -aktivno sarađuje sa drugim službama i dispanzerima,
 • -obavlja kućne posjete osiguranicima u skladu sa kriterijima za organizaciju kućnih posjeta,
 • -vodi propisanu medicinsku dokumentaciju, evidenciju i izvještaje, te neposredno upisuje podatke o posjeti bolesnika, dijagnozu i šifru konačne dijagnoze,
 • -vodi evidenciju o kretanju najčešćih oboljenja po šiframa i utvrđenim kodeksima, i predlaže mjere za unapređenje zdravlja stanovništva,
 • -učestvuje u organizaciji i sprovođenju mjera (opštih, specifičnih i ostalih), kod prevencije i suzbijanje bolesti i povreda a posebno zaraznih bolesti (prijava i odjava),
 • -ukoliko je ovlašten, vrši pregled umrlih, utvrđuje vrijeme i uzrok smrti i izdaje propisani dokument,
 • -po zahtjevu nadležnih organa vrši sudsko-medicinska vještačenja , sa davanjem mišljenja,
 • -vrši stručni nadzor nad radom medicinske sestre koja mu pomaže  u ordinaciji i službi,
 • -obavlja i druge poslove koji neposredno proističu iz kategorije poslova doktora medicine i Pravilnika o organizaciji službe hitne medicinske pomoći.

 

2.Diplomirani fizioterapeut – 1 izvršioc na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Osnovna plata za radno mjesto diplomiranog fizioterapeuta u JU Dom zdravlja Maglaj za 165 radnih sati iznosi 1501,50 KM.

 

Opis poslova: Diplomirani fizioterapeut i pored poslova i zadataka rada u timu, posebno je odgovoran za:

 • -primjenu fizikalnih procedura i (krioterapija, termoterapija i parafinoterapija),
 • -masažu (klasična masaža, manuelna masaža i masaža oparatima),
 • -elektroterapiju, ultrazvučnu terapiju i magnetoterapiju,
 • -kineziterapiju – individualne vježbe kod deformiteta kičmenog stuba, preoperativni i postoperativni tretman kod ortopedskih pacijenata, kineziterapijski postupak u rehabilitaciji neuroloških  bolesnika, kineziterapijski postupak u rehabilitaciji  reumatskih bolesnika, kineziterapijski postupak u rehabilitaciji internističkih bolesnika  (prevencija infarkta, postinfarktna rehabilitacija, rehabilitacija nakon operacije srca, rehabilitacija respiratornih bolesnika),
 • -kineziterapijski program neuorološki rizične djece (Bobath metoda, Vojta metoda, PNF metoda),
 • -kinesiotaping,
 • -manuelnu limfnu drenažu,
 • -obavljanje i drugih poslova u skladu sa svojom profesijom

 

II   U S L O V I

Kandidati treba da ispunjavaju opće uslove za obavljanje poslova i radnih zadataka definisane Zakonom i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih mjesta kako slijedi:

OPŠTI USLOVI

 • *Da je državljanin BiH
 • *Da ima opštu zdravstvenu i poslovnu sposobnost

POSEBNI USLOVI

Posebni uslovi koje kandidati moraju da ispunjavaju za radno mjesto su:

 • *Da imaju završen fakultet za stručno zvanje iz tačke I ovog oglasa,
 • *Da imaju položen stručni ispit za traženo zvanje
 • *Da imaju važeću licencu za samostalno obavljanje poslova, izdate od strane nadležne komore

 

III   POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz prijavu na oglas, koja mora biti poseban potpisan dokument od strane podnosioca, kandidati su dužni priložiti i slijedeće dokaze u originalu ili ovjerenoj kopiji:

 • *Kraću biografiju sa adresom i kontakt telefonom kandidata,
 • *Diplomu o završenom fakultetu,
 • *Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
 • *Licenca za samostalan rad izdata od nadležne komore,
 • *Izvod iz matične knjige rođenih,
 • *Uvjerenje o državljanstvu,
 • *Čekanje na posao nakon sticanja stručne spreme (na osnovu evidencije Biroa za zapošljavanje),
 • *Dokaz o pripadnosti braniocima ili članovima njihovih porodica (ratni vojni invalid, član porodice šehida i poginulih boraca, demobilisani borac, član porodice ratnog vojnog invalida, član porodice demobilisanog borca) izdat od strane ovlaštene institucije,
 • *Uvjerenje o radnom iskustvu,
 • *Dokazi o stručnom usavršavanju ako ih ima.

 

NAPOMENA: samo izabrani kandidati će biti u obavezni  da u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njihovom izboru kao najboljih kandidata, dostaviti ljekarsko uvjerenje, uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka. Ukoliko kandidat/i, u ostavljenom roku, ne dostavi/e ljekarsko uvjerenje smatrat će se da je/su odustao/li od zaposlenja.

 

IV POSTUPAK IZBORA I BODOVANJA

Postupak izbora kandidata vršit će se na osnovu razmatranja dostavljene dokumentacije, te održanog pismenog i usmenog stručnog ispita te intervjuom sa svakim od kandidata koji je dostavio urednu, potpunu i blagovremenu prijavu.

Kriterij za bodovanje kandidata će biti pismeni i usmeni stručni ispit, kao i dostavljena dokumentacija.

Svaki kandidat mora odgovoriti na najmanje 5 postavljenih pitanja (ostvariti 60 % bodova od mogućeg broja bodova) da bi se kvalifikovao za usmeni stručni ispit, u suprotnom se smatra da nije uspješno riješio test i isključuje se iz dalje oglasne procedure.

Svaki kandidat mora odgovoriti na najmanje 5 postavljenih pitanja (ostvariti 60 % bodova od mogućeg broja bodova) da bi se smatrao uspješnim na usmenom stručnom ispitu.

Ukupan broj bodova koji se može ostvariti po osnovu pismenog i usmenog stručnog ispita, kandidatima će biti saopšten prilikom pristupanja na pismeni i usmeni stručni ispit. Svi kandidati će biti naknadno obavješteni o sadržaju pismenih i usmenih ispita.

 

V   POSTUPAK PRIJAVLJIVANJA

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u listu „Naša riječ“ Zenica.

Kandidati su u prijavi obavezni navesti tačne podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima ( znanje stranih jezika i poznavanje rada na računaru, podatke o stručnom usavršavanju), kao i lične podatke, te tačnu kontakt adresu i kontakt telefon, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom i za iste garantuje krivično i materijalno.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uslova dostavljaju se u zatvorenoj koverti Komisiji za izbor sa naznakom „NE OTVARAJ - PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“ na sljedeću adresu:

 

J.U. „ Dom zdravlja “ Maglaj, Ilijasa Smajlagića b.b. 74250  M a g l a j

 

Nepotpune i neblagovremene prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove iz javnog oglasa neće se uzeti u razmatranje.

J.U. „ Dom zdravlja “ Maglaj nema obavezu vraćanja dokumentacije kandidatima.

Osoba ovlaštena za davanje dodatnih obavještenja je Almin Pašić, telefon kontakt osobe zadužene za davanje dodatnih obavještenja je 032 465 670.