• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  16.03.2021

JAVNI POZIV za sufinansiranje/finansiranje projekata neprofitnih organizacija i udruženja sredstvima Budžeta Općine Maglaj za 2021. godinu

 

Na osnovu člana 42. Statuta Općine Maglaj (“Službene novine Općine Maglaj”, broj: 8/07, 3/08 i 6/08), Budžeta Općine Maglaj za 2021. godinu i člana 34. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Maglaj za 2021. godinu (“Službene novine Općine Maglaj”, broj: 03/21) načelnik općine d o n o s i

 

JAVNI POZIV

za sufinansiranje/finansiranje projekata neprofitnih organizacija i udruženja sredstvima Budžeta Općine Maglaj za 2021. godinu

 

PREDMET JAVNOG POZIVA:

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava neprofitnih organizacija i udruženja za sufinansiranje/finansiranje projekata iz oblasti: kulture, sporta, zdravlja, rada sa osobama sa invaliditetom, socijalnih usluga, unapređenja standarda boračkih kategorija, prevencija bolesti ovisnosti, humanitarne djelatnosti, afirmacije mladih, očuvanja kulturno-historijske baštine i sl.

 

PRAVO UČEŠĆA:

Pravo učešća i pravo na dodjelu sredstava imaju registrovana udruženja i neprofitne organizacije, čiji su projekti iz oblasti koje su predmet Javnog poziva, a koja ispunjavaju opće i posebne kriterije iz Javnog poziva.

 

KRITERIJI ZA DODJELU SREDSTAVA:

 

Opći kriteriji:

1. Da je udruženje registrovano za djelovanje na području općine Maglaj, odnosno Bosne i Hercegovine,

2. Da je realizacija projekata od interesa za građane općine Maglaj ili doprinose razvoju i afirmaciji općine Maglaj i provode se na području općine Maglaj,

3. Da je postoji ekonomska i društvena opravdanost projekta koje udruženje predlaže i sprovodi,

4. Da je udruženje pozitivno poslovalo tokom prethodne godine,

5. Da je udruženje opravdalo utrošena sredstava za projekte odobrene u prethodnoj godini;

6. Organiziranost i broj članova udruženja,

7. Broj lica koja učestvuju u realizaciji projekta,

8. Specifičnost potreba članova udruženja, odnosno populacije koju zastupaju.

 

Posebni kriteriji:

1. mogućnost uključivanja invalidnih osoba u predloženi projekat,

2. projekti čije su aktivnosti usmjerene na konkretne akcije i konkretne ciljne grupe u navedenim oblastima.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

 

Dokumenti koje je potrebno dostaviti u prijavi:

1. Popunjene prijavne obrasce za sufinansiranje/finansiranje projekta (obrazac se nalazi na web stranici Općine Maglaj maglaj.ba ili se može direktno preuzeti u prostorijama zgrade Općine Maglaj, Viteška 4 Maglaj – Protokol)

2. Rješenje o registraciji (ukoliko je izmijenjeno, dostaviti i osnovno rješenje);

3. Uvjerenje o poreskoj registraciji – identifikacioni broj i račun u poslovnoj banci;

4. Program rada za tekuću godinu;

5. Finansijski plan za tekuću godinu;

6. Finansijski izvještaj o utrošku sredstava za projekte odobrene od svih donatora u prethodnoj godini;

7. Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama ili Izjava da udruženje/organizacija nije poreski obveznik;

8. Uvjerenje o izmirenim porezima i doprinosima za zaposlenike ili izjava ukoliko udruženje/organizacija nema zaposlenih lica;

9. Bilans stanja, bilans uspjeha i narativni izvještaj za prethodnu godinu;

10. Dokaz da je udruženje/organizacija registrovano u oblasti za koju se podnosi prijedlog projekta (iz Rješenja o registraciji ili Statuta udruženja);

11. Izjava o finansiranju udruženja iz drugih izvora ili drugih nivoa vlasti u 2020. godini;

 

Dokumentaciju je potrebno numerisati i dostaviti redoslijedom kako je navedena.

 

Organizacija/udruženje koje je registrovano u 2020. i 2021.godini i nije dobilo sredstva za projekte, nijedužno dostaviti dokumentaciju pod rednim brojevima 6. i 9.

 

OCJENA PRIJAVA:

Ocjenu i pripremu prijedloga rang liste projekata neprofitnih organizacija i udruženja pristiglih na ovaj poziv, vrši Komisija koju imenuje Načelnik općine Maglaj.

 

Neće se uzeti u razmatranje prijave neprofitnih organizacija i udruženja:

*koji ne ispunjavaju opće i posebne kriterije iz ovog poziva,

*čiji projekti nisu prijavljeni na način propisan ovim pozivom,

*čiji projekti imaju komercijalni ili isključivo naučno-istraživački karakter,

*čiji su projekti napravljeni samo u korist članova organizacije/udruženja,

*čiji projekti nemaju konkretne i mjerljive aktivnosti.

*koji nisu dostavili narativni i finansijski izvještaj o utrošku odobrenih budžetskih sredstava zaprojekte u prethodnom periodu, a prema uslovima propisanim aktima o odobravanju,

*koji apliciraju sa projektima koji je ranije podržala općina Maglaj(projekti koji su već sa vizijom i misijom bili finansirani od strane općine Maglaj) izuzev projekata koji imaju tradicionalni i internacionalni karakter (više od 5 godina tradicije) .

 

U slučaju da udruženje aplicira sa partnerom u projektu, svi partneri u projektu treba da dostave dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenje traženih kriterija.

Za udruženja koja su osnovana sa namjerom pomoći u ispunjavanju osnovnih prava određenih kategorija stanovništva (boračka i civilna) visinu sredstava će se odrediti u skladu sa pristiglim aplikacijama).

 

PODNOŠENJE PRIJAVA:

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti na protokol Općine Maglaj ili poštom na adresu:

 

Općina Maglaj

Viteška 4

74250  Maglaj

 „Prijava na Javni poziv – ne otvaraj“,

 

(sa napomenom za koju oblast se predaju aplikacije : mladi, kultura, civilna udruženja, sport, boračka udruženja)

 

Prijava u cjelosti mora biti dostavljena u printanoj formi na A4 formatu i na CD-u.)

Svi dokumenti koji se predaju u prijavi moraju biti originali ili ovjerene kopije.

Rok za podnošenje prijava je 25.03.2021. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

 

U okviru Javnog poziva organizuju se „Otvoreni dani“ dana 17. i 23.03.2021.godine u Sali Općinskog vijeća Maglaj u periodu od 11,00 do 13,00 sati, odnosno kino sali (JU Dom kulture „Edhem Mulabdić“) – u zavisnosti od broj prijavljenih osoba, gdje će svi zainteresovani aplikanti imati mogućnost da postave pitanja oko eventualnih nejasnoća iz Javnog poziva.

U cilju poštivanja mjera i preporuka nadležnih štabova zaštite u borbi protiv aktuelne pandemije izazvane koronavirusom, neophodno je prisutvo „otvorenim danima“ najaviti najkasnije dan ranije, kako bi organizator izvršio pripreme uvažavajući propisane mjere i preporuke zaštite.

Kontakt telefon za prijavu je 032/465-837 ili na email: selena.sehic@maglaj.ba i eldina.mehinagic@maglaj.ba .

 

Rezultati Javnog poziva će biti objavljeni na web stranici Općine Maglaj- www.maglaj.ba.

 

Protiv Odluke o izboru korisnika sredstava, učesnik Javnog poziva može podnijeti prigovor Načelniku općine Maglaj u roku tri dana od dana objavljivanja rezultata.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti isključivo putem e-maila:eldina.mehinagic@maglaj.ba ferhat.bradaric@maglaj.ba

 

PRIJAVNE OBRASCE MOŽETE PREUZETI U PRILOGU:

1. Projektni prijedlog

2.Pregled budžeta

3. Matrica logičkog okvira

4. Plan aktivnosti i promocije

5. Administrativni podaci o aplikantu

6. Finansijska forma

7. Izjava 1

8. Izjava 2

9. Izjava 3

10. Lista