• Viteška ulica br. 4
 • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  14.12.2020

KJD MAGLAJ: JAVNI OGLAS ZA PRIJEM RADNIKA

 

Na osnovu člana 4. i člana 8. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru ZE-Do kantona (Službene novine ZDK br. 8/19, 6/20, 19/20) , člana  4. stav (1) i (2) Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u KJD d.o.o. Maglaj broj 01-947/19, 01-1261/19 i Odluke o potrebi prijema u radni odnos broj 01-1850/20 od dana 11.12.2020. godine, raspisuje se:

 

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM RADNIKA

 

I KJD d.o.o. Maglaj na osnovu ukazane potrebe raspisuje javni oglas za prijem radnika na sljedeća radna mjesta:

1.Mašinista na vodovodu - 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme, s predviđenim probnim radom u trajanju od 3 mjeseca

2.Pomoćnik mašiniste - 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme, u trajanju od 1 (jedne) godine, s predviđenim probnim radom u trajanju od 3 mjeseca.

 

II Mašinista na vodovodu po pravilu radi u smjenama i obavlja sljedeće poslove:

 • *vrši upravljanje opremom u procesu proizvodnje vode u filter stanici, brine se o dotoku vode sa Bistrice,
 • *reguliše i prati rad filtera a po potrebi i ručnim otvaranjem i zatvaranjem ventila,
 • *prati zamućenost rijeke Bistrice i po potrebi organizuje zatvaranje dotoka u vremenu velikog zamućenja,
 • *prati rad postrojenja za proizvodnju vode,
 • *vrši kontrolu doziranja hlora u vodu kao i funkciju hlorinatora,
 • *svaku promjenu stanja ili kvara dojavljuju neposrednom rukovodiocu i evidentira dojavu u dnevnik rada,
 • *pomaže oko remonta pumpi i čišćenja i pranja filtera,
 • *održava i čisti objekte u Misurićima,
 • *po potrebi učestvuje u sanaciji puknuća u krugu vodozaštitne zone.

Uslovi za obavljanje poslova mašiniste na vodovodu su, pored općih uslova propisanih Zakonom o radu:  SSS – IV stepen/VKV/KV elektro ili mašinskog smjera, položen vozački ispit B kategorije, najmanje 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, odgovornost, sposobnost timskog rada , komunikativnost. Iznos osnovne plate je 783,36 KM.

 

Pomoćnik mašiniste po pravilu radi u smjenama i obavlja sljedeće poslove:

 • *pomaže pri izvođenju radova na montaži cjevovoda,
 • *izvodi pomoćne radove kod rekonstrukcije starih cjevovoda i otklanjanja kvarova,
 • *obavlja poslove čišćenja i pomaže pri iskopima kanala,
 • *kontroliše prisutnost dezinfekcionog sredstva u vodi za piće,
 • *prati rad pumpnih postrojenja i u slučaju bilo kakvog poremećaja odmah obavještava neposrednog rukovodioca,
 • *vrši druge poslove po nalogu nadređenih.

 

Uslovi za obavljanje poslova pomoćnika mašiniste su, pored općih uslova propisanih Zakonom o radu: KV elektro ili mašinskog smjera, položen vozački ispit B kategorije, najmanje 3 mjeseca radnog iskustva na poslovima praćenja rada elektromašinskih postrojenja, odgovornost, sposobnost timskog rada, komunikativnost. Iznos osnovne plate je 571,20 KM.

 

III Kandidati su dužni dostaviti:

 

 1. 1.Potpisanu prijavu na javni oglas, koja sadrži kraću biografiju, sa podacima o adresi, broju telefona i e-mail adresi, ukoliko istu posjeduju. Kandidati su u obavezi navesti za koje radno mjesto se prijavljuju.
 2. 2.Rodni list ili ličnu kartu
 3. 3.Diplomu/svjedočanstvo o stečenoj stručnoj spremi (isključivo kako se traži za radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje)
 4. 4.Vozačku dozvolu za B kategoriju
 5. 5.Dokaz o radnom iskustvu. Kao dokaz o radnom iskustvu prihvatiti će se isključivo dokumenti na osnovu kojih se jasno može utvrditi da je kandidat stekao radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima i to u trajanju od najmanje 6 mjeseci za radno mjesto mašiniste na vodovodu, odnosno najmanje 3 mjeseca radnog iskustva na poslovima praćenja rada elektromašinskih postrojenja za radno mjesto pomoćnika mašiniste. Nepotpune i/ili nejasne potvrde/uvjerenja neće se uzimati u razmatranje.
 6. 6.Dokaz o boračkom statusu (ukoliko je kandidat pripadnik boračke kategorije).

 

Kandidati su dužni uz pisanu prijavu priložiti naprijed navedenu traženu dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji.

 

Kandidati čije prijave budu potpune, blagovremene i uredne će biti pozvani na intervju.

Postupak izbora zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom intervjuu sa svakim od kandidata.

Potpunom prijavom smatra se prijava uz koju su priloženi svi dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uslova naznačeni u javnom oglasu za prijem u radni odnos. Blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u roku koji je određen u javnom oglasu za prijem u radni odnos.

Urednom prijavom na javni oglas smatra se prijava koja je potpisana od strane podnosioca.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana posljednje objave javnog oglasa.

Izabrani kandidat će biti u obavezi u roku od 15 dana od dana primanja obavještenja o njegovom izboru dostaviti ljekarsko uvjerenje.

Prijava na javni oglas se podnosi na adresu: KJD d.o.o. Maglaj, Ulica mladih br. 4 Maglaj, u zatvorenoj koverti, sa naznakom: NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“.

 

Za sva dodatna obavještenja pozvati na broj telefona 032-603-523.