• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  19.08.2020

JAVNI OGLAS o prodaji nekretnine - garaže u vlasništvu Općine Maglaj

Na osnovu člana 363. stav 1. Zakona o stvarnim pravima ("Službene novine Federacije BiH", broj: 66/13 i 100/13), člana 7. i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova ("Službene novine Federacije BiH", broj: 17/14) i člana 8. Odluke o načinu i uslovima javne prodaje nekretnine - garaže u vlasništvu Općine Maglaj („Službene novine Općine Maglaj“, broj:6/20), načelnik Općine Maglaj raspisuje

JAVNI OGLAS
o prodaji nekretnine - garaže u vlasništvu Općine Maglaj

I Općina Maglaj, sa sjedištem u ul. Viteška broj 4, Maglaj, putem javnog nadmetanja - licitacije prodaje nekretninu - garažu u vlasništvu Općine Maglaj, u suterenu zgrade M3 u Maglaju, prvi ulaz s južne strane zgrade, etažna jedinica ukupne površine 27 m2, označena kao:

- u „A“ popisnom listu: Broj parcele 1430/17EJ3, sa 27/1207 suvlasničkog dijela na nekretnini označenoj kao k.č. broj 1430/17 povezano s vlasništvom na posebnom dijelu zgrade - GARAŽA ukupne površine od 27 m2, Etažna jedinica, u „B“ Vlasničkom listu: vlasništvo Općina Maglaj sa 1/1, upisana u zemljišnoknjižni uložak broj 6313 k.o. Maglaj.

II Prodaja nekretnine iz tačke I ovog Javnog oglasa će se obaviti putem javnog nadmetanja - licitacije koja će se održati dana 07.09.2020. godine (ponedjeljak) sa početkom u 12,00 sati, u zgradi Općine Maglaj u sali načelnika Općine.

III Početna prodajna cijena nekretnine iz tačke I ovog Javnog oglasa iznosi 12.150,00 KM.

IV Za učešće u postupku licitacije, učesnici su dužni uplatiti kaparu u iznosu od 1.215,00 KM na žiro račun Budžeta Općine Maglaj broj: 199-046-00032516-34, općina 060, vrsta prihoda 722449, prije početka licitacionog postupka, o čemu će Komisiji podnijeti dokaz o izvršenoj uplati.
Pravne i fizičke osobe koje nisu položile određenu kaparu ne učestvuju u licitaciji.
Učesniku licitacije čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija uplaćeni iznos kapare će se uračunati u kupoprodajnu cijenu nekretnine.
Ukoliko učesnik licitacije čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, odustane iz bilo kog razloga od ponude ili od zaključenja ugovora o kupoprodaji, gubi pravo na povrat uplaćene kapare.
Učesniku licitacije koji ne bude izabran kao najpovoljniji, izvršit će se povrat uplaćene kapare u roku od 8 (osam) dana od dana zaključenja postupka javnog nadmetanja - licitacije.
Svaki učesnik je dužan uplatiti iznos od 150,00 KM , na žiro račun Budžeta općine Maglaj broj: 199-046-00032516-34, općina 060, vrsta prihoda 722611, s naznakom „naknada za troškove postupka licitacije“. Ova naknada se ne vraća učesniku licitacije.

V Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja – licitacije imaju sva domaća fizička i pravna lica, kao i strana fizička i pravna lica koja mogu sticati pravo vlasništva na nekretninama u Federaciji BiH, u smislu odredaba člana 15. Zakona o stvarnim pravima ("Službene novine Federacije BiH", br. 66/13 i 100/13).
U slučaju da osobu koja učestvuje u postupku licitacije zastupa punomoćnik, punomoć mora biti sačinjena u formi notarski obrađene isprave.

VI Osnovni kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najveća ponuđena cijena u postupku javnog nadmetanja – licitacije.

VII Postupak licitacije nekretnine označene u tački I ovog Javnog oglasa provest će Komisija za sprovođenje javnog nadmetanja - licitacije za prodaju nekretnine - garaže u vlasništvu Općine Maglaj, u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova ("Službene novine Federacije BIH", broj: 17/14) i Odluke o načinu i uslovima javne prodaje nekretnine- garaže u vlasništvu Općine Maglaj („Službene novine Općine Maglaj“, broj:6/20).

VIII Licitacija se može održati samo ako u njoj učestvuju najmanje dva učesnika.
Ako se na licitaciju javi samo jedan učesnik, Komisija može pristupiti postupku prodaje neposrednom pogodbom, pod uvjetom da cijena ne može biti manja od početne cijene objavljene u oglasu.

IX Zainteresovana lica mogu razgledati nekretninu iz tačke I ovog Javnog oglasa svaki radni dan za vrijeme trajanja Javnog oglasa, u vremenu od 11,00 do 13,00 sati.
Ovlašteno lice Općine Maglaj može se kontaktirati na telefon broj: 032 465 825.
Uvid u dokumentaciju može se izvršiti svaki radni dan za vrijeme trajanja Javog oglasa u vremenu od 8,00 do 16,00 sati, u Službi za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Maglaj, u kancelariji broj 41.

X Po okončanju licitacionog postupka sa učesnikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija zaključit će se notarski obrađen ugovor o kupoprodaji, po prethodno pribavljenom mišljenju Općinskog pravobranilaštva.

Kupoprodajnu cijenu nekretnine umanjenu za iznos kapare, učesnik licitacije koji je proglašen najuspješnijim, sa kojim će se zaključiti ugovor o kupoprodaji, obavezan je uplatiti u roku od 15 dana od dana zaključivanja kupoprodajnog ugovora, na žiro račun Budžeta Općine Maglaj broj 199-046-00032516-34 , općina 060, vrsta prihoda 722449 .

Ugovor o kupoprodaji ima se potpisati u roku od 30 dana od okončanja postupka licitacije, po prethodno pribavljenom mišljenju Općinskog pravobranilaštva.

Ukoliko kupac ne izvrši plaćanje na način utvrđen u stavu 2. ove tačke smatraće se da je odustao od kupovine zemljišta te gubi pravo na povrat uplaćene kapare.

XI Troškove notarske obrade ugovora o kupoprodaji, porez na promet nekretnina, takse za uknjižbu i sve ostale troškove koji se odnose na postupak kupoprodaje snosi kupac.

XII Predaja nekretnine u posjed kupcu izvršit će se u roku od 8 dana po uplati cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene.

XIII Ovaj Javni oglas će se objaviti u dnevnom listu "Oslobođenje", na Oglasnoj tabli Općine Maglaj i na internet stranici Općine Maglaj i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijava na Javni oglas se podnosi u pisanoj formi i mora sadržavati slijedeće:
- za fizička lica: ime i prezime, JMBG, broj lične karte, adresa stanovanja,broj telefona, oznaku nekretnine na koju se odnosi prijava i potpis,
- za pravna lica: naziv, sjedište, ID i PDV broj, broj telefona, oznaku nekretnine na koju se odnosi prijava, potpis ovlaštenog lica i pečat,
a uz prijavu obavezno je priložiti slijedeću dokumentaciju:
1. ovjerenu fotokopiju lične karte - za fizička lica ,
2. ovjerenu fotokopiju rješenja o upisu u sudski registar ili rješenja o obavljanju djelatnosti - za pravna lica,
3. ovjerenu fotokopiju ID broja poreznog obveznika – za pravna lica,
4. u slučaju da osobu koja učestvuje u postupku licitacije zastupa punomoćnik, punomoć sačinjena u formi notarski obrađene isprave,
5. dokaz da učesnik licitacije nema neizmirenih obaveza prema Općini Maglaj po bilo kojem osnovu i Poreznoj upravi po osnovu javnih prihoda (potvrda/uvjerenje Službe za privredu, finansije/finacije i razvoj poduzetništva Općine Maglaj i Porezne uprave),
6. dokaz o uplaćenom iznosu kapare,
7. dokaz o uplaćenom iznosu od 150,00 KM, na ime naknade za troškove postupka licitacije,
8. potvrdu banke o otvorenom žiro računu/tekućem računu sa naznakom transakcijskog računa banke te pozivom na broj klijenta na koji će se izvršiti povrat uplaćenog iznosa kapare učesniku licitacije koji ne bude izabran kao najpovoljniji.

Prijave sa traženim dokumentima podnose se u zatvorenoj koverti na Protokol Općine Maglaj u Šalter sali Općine Maglaj ili preporučeno putem pošte, na adresu
Općina Maglaj
Komisija za sprovođenje javnog nadmetanja - licitacije za prodaju
nekretnine-garaže u vlasništvu Općine Maglaj
Viteška broj 4, 74250 Maglaj
sa naznakom
Prijava na Javni oglas o prodaji nekretnine-garaže u vlasništvu Općine Maglaj
„Ne otvarati"

Na poleđini koverte obavezno naznačiti ime i prezime, odnosno naziv firme, adresu/sjedište i kontakt telefon.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Općina Maglaj ne snosi nikakve troškove ponuđača i zadržava pravo da poništi ovaj Javni oglas i odustane od kupoprodaje, bez obaveze obrazlaganja i nema nikakve odgovornosti prema prijavljenim ponuđačima, osim da izvrši povrat uplaćene kapare.

Tekst Javnog oglasa moete preuzeti ovdje