• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  19.08.2020

JU Dom zdravlja Maglaj: Javni oglas za prijem u radni odnos

 

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine F BiH" broj: 26/16, 89/18), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko —dobojskom kantonu („Službene novine ZE-DO kantona" broj: 8/19) i Odluke o raspisivanju javnog oglasa za prijem u radni odnos broj: 01-1222/20 od 17.08.2020. godine, direktor Ustanove na osnovu ukazane potrebe, raspisuje

 

J A V N I     O G L A S

za prijem u radni odnos

 

I RADNO MJESTO

1. Doktor medicine – 2 izvršioca na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Osnovna plata za radno mjesto doktora medicine u JU Dom zdravlja Maglaj za 165 radnih sati iznosi 1.819,00 KM.

Doktor medicine je generalno odgovoran za obim i kvalitet pruženih usluga svim pacijentima koji su se prijavili u Službu sa urednom dokumentacijom za ostvarivanje prava po osnovu zdravstvene zaštite. Obavlja i druge poslove koji neposredno proističu iz kategorije poslova doktora medicine. Poslovi detaljno opisani u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i zadataka u Javnoj ustanovi «Dom zdravlja» Maglaj

2. Diplomirani sanitarni inženjer – 1 izvršioc na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Osnovna plata za radno mjesto sanitarnog inženjera u JU Dom zdravlja Maglaj za 165 radnih sati iznosi 1.152,00 KM.

Diplomirani sanitarni inžinjer je generalno odgovoran za konkretno sprovođenje mjera na zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, mjera na planu higijenizacije i asanacije čovjekove okoline i osnovnih ciljeva i programa zdravstvenog prosvjećivanja stanovništva. Obavlja i druge poslove koji neposredno proističu iz njegove kategorije poslova. Poslovi detaljno opisani u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i zadataka u Javnoj ustanovi «Dom zdravlja» Maglaj.

3. Medicinska sestra – tehničar – 2 izvršioca na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Osnovna plata za radno mjesto medicinska sestra - tehničar u JU Dom zdravlja Maglaj za 165 radnih sati iznosi 930,00 KM.

Medicinska sestra – tehničar ima generalnu odgovornost da asistira doktoru medicine i da neposredno pruža usluge zdravstvene zaštite nivoa medicinske sestre – tehničara, te vodi potrebne evidencije i dokumentaciju. Obavlja i druge poslove koji neposredno proističu iz njegove kategorije poslova. Poslovi detaljno opisani u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i zadataka u Javnoj ustanovi «Dom zdravlja» Maglaj.

 

II U S L O V I

Kandidati treba da ispunjavaju opće uslove za obavljanje poslova i radnih zadataka definisane Zakonom i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih mjesta kako slijedi:

OPŠTI USLOVI:

· Da je državljanin BiH

· Da ima opštu zdravstvenu i poslovnu sposobnost

POSEBNI USLOVI:

Posebni uslovi koje kandidati moraju da ispunjavaju za radno mjesto su:

· Da imaju završen fakultet/školu za stručno zvanje traženo oglasom,

· Da imaju položen stručni ispit za traženo zvanje

· Da imaju važeću licencu za samostalno obavljanje poslova, izdate od strane nadležne komore

 

III POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz prijavu na oglas (pisana prijava sa podacima o kandidatu, podacima o radnom mjestu na koje se kandidat prijavljuje), koja mora biti poseban potpisan dokument od strane podnosioca, kandidati su dužni priložiti i slijedeće dokaze u originalu ili ovjerenoj kopiji:

· Kraću biografiju sa adresom i kontakt telefonom kandidata,

· Diplomu o završenom fakultetu/školi,

· Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

· Licencu izdatu od strane nadležne komore,

· Izvod iz matične knjige rođenih,

· Uvjerenje o državljanstvu,

· Čekanje na posao nakon sticanja stručne spreme (na osnovu evidencije Biroa za zapošljavanje),

· Dokaz o pripadnosti braniocima ili članovima njihovih porodica (ratni vojni invalid, član porodice šehida i poginulih boraca, demobilisani borac, član porodice ratnog vojnog invalida, član porodice demobilisanog borca) izdat od strane ovlaštene institucije,

· Uvjerenje o radnom iskustvu,

· Dokazi o stručnom usavršavanju ako ih ima.

 

NAPOMENA: samo izabrani kandidati će biti u obavezni da u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njihovom izboru kao najboljih kandidata, dostaviti ljekarsko uvjerenje, uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje o ne vođenju krivičnog postupka. Ukoliko kandidat/i, u ostavljenom roku, ne dostavi/e ljekarsko uvjerenje smatrat će se da je/su odustao/li od zaposlenja.

 

IV POSTUPAK IZBORA I BODOVANJA

Postupak izbora kandidata vršit će se na osnovu razmatranja dostavljene dokumentacije, te održanog pismenog i usmenog stručnog ispita te intervjuom sa svakim od kandidata koji je dostavio urednu, potpunu i blagovremenu prijavu.

Kriterij za bodovanje kandidata će biti pismeni i usmeni stručni ispit , kao i dostavljena dokumentacija.

Svaki kandidat mora odgovoriti na najmanje 5 postavljenih pitanja (ostvariti 60 % bodova od mogućeg broja bodova) da bi se kvalifikovao za usmeni stručni ispit, u suprotnom se smatra da nije uspješno riješio test i isključuje se iz dalje oglasne procedure.

Svaki kandidat mora odgovoriti na najmanje 5 postavljenih pitanja (ostvariti 60 % bodova od mogućeg broja bodova) da bi se smatrao uspješnim na usmenom stručnom ispitu.

Ukupan broj bodova koji se može ostvariti po osnovu pismenog i usmenog stručnog ispita, kandidatima će biti saopšten prilikom pristupanja na pismeni i usmeni stručni ispit. Svi kandidati će biti naknadno obavješteni o sadržaju pismenih i usmenih ispita.

 

V POSTUPAK PRIJAVLJIVANJA

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u listu „Naša riječ“ Zenica.

Kandidati su u prijavi obavezni navesti tačne podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima ( znanje stranih jezika i poznavanje rada na računaru, podatke o stručnom usavršavanju), kao i lične podatke, te tačnu kontakt adresu i kontakt telefon, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom i za iste garantuje krivično i materijalno.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uslova dostavljaju se u zatvorenoj koverti Komisiji za izbor sa naznakom „NE OTVARAJ - PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“ na sljedeću adresu:

J.U. „ Dom zdravlja “ Maglaj, Ilijasa Smajlagića b.b. 74250 M a g l a j

Nepotpune i neblagovremene prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove iz javnog oglasa neće se uzeti u razmatranje.

J.U. „ Dom zdravlja “ Maglaj nema obavezu vraćanja dokumentacije kandidatima.

Osoba ovlaštena za davanje dodatnih obavještenja je Almin Pašić, telefon kontakt osobe zadužene za davanje dodatnih obavještenja je 032 465 670.