• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  16.06.2020

Preliminarna lista privrednih subjekata čiji rad je bio privremeno obustavljen u skladu sa naredbama Federalnog štaba civilne zaštite, a koji ostvaruju pravo na oslobađanje plaćanja dijela komuna

U skladu sa članom 12.a) Odluke o komunalnim taksama i tarifi taksa na istaknutu firmu i drugih komunalnih taksa („Službene novine Općine Maglaj“, br. 3/13, 6/13, /20), Odluke o oslobađanju obaveze plaćanja dijela komunalne naknade, zakupa poslovnih prostorija u vlasništvu Općine Maglaj, zakupa zemljišta za bašte i tende ugostiteljskih objekata i naknada za korištenje taxi stajališta, za fizička i pravna lica čiji je rad zabranjen naredbama Federalnog štaba civilne zaštite, broj 02-02/041-112/20, a na prijedlog Službe za privredu, finansije/financije i razvoj poduzetništva i Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove, iz Registra privrednih subjekata sa područja općine Maglaj, Načelnik općine Maglaj objavljuje preliminarnu listu privrednih subjekata čiji rad je bio privremeno obustavljen u skladu sa naredbama Federalnog štaba civilne zaštite, a koji ostvaruju pravo na oslobađanje plaćanja dijela komunalne takse na istaknutu firmu.

Listu možete preuzeti ovdje