• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  12.05.2020

OBAVJEŠTENJE o provođenju postupka Javne rasprave o Nacrtu Izmjene Regulacionog plana "Centar Maglaj-sjeverni dio" i "Centar Maglaj-južni dio"

 

Obavještavaju se građani općine Maglaj da se u skladu sa Odlukom Općinskog vijeća Maglaj broj: 02-04-1-47/20 i 02-04-1-49/20 od 20. 02.2020. godine o usvajanju Nacrta Izmjene Regulacionog plana „Centar Maglaj- sjeverni dio“ i Izmjene Regulacionog plana „Centar Maglaj-južni dio“ provodi postupak Javne rasprave.

Prema navedenim Odlukama Općinskog vijeća o usvajanju Nacrta dokumenata proveden je postupak Javnog uvida u periodu od 27.02.2020. do 12.03.2020. godine.

Shodno trenutnoj epidemiološkoj situaciji i Naredbama Federalnog štaba civilne zaštite, Javna rasprava o Nacrtu navedenih Izmjena planskih dokumenata, provest će se u periodu od 14.05. do 22.05.2020. godine na sljedeći način:

Zainteresirani građani će uz propisane mjere higijensko-epidemiološke zaštite pojedinačnim dolaskom u Službu za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove, kancelarija broj 41, izvršiti uvid u Nacrte dokumenata, gdje će dobiti potrebna pojašnjenja od Nosioca pripreme i Nosioca izrade i dati svoje mišljenje o Nacrtu dokumenata.

Primjedbe, sugestije i mišljenja će se davati usmeno na zapisnik u Službi ili dostavljati u pisanom obliku na adresu Općina Maglaj, Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove, ulica Viteška 4, Maglaj, kao i putem elektronske pošte na e-mail: jasminka.hajrulahovic@maglaj.ba.

Pozivamo građane općine Maglaj da se uključe u postupak Javne rasprave, da izvrše uvid u Nacrte Izmjene Regulacionog plana „Centar Maglaj-sjeverni dio“ i Izmjene Regulacionog plana „Centar Maglaj-južni dio“ i daju svoje primjedbe, sugestije i prijedloge.

Djelimična Izmjena Regulacionog plana „Centar Maglaj-sjeverni dio“ obuhvata prostorni obuhvat između Ulice 1. Marta i Ulice Viteška, zemljište označeno sa k-č- broj:1126/1 vlasnik Općina Maglaj, kojom bi se u navedenom prostornom obuhvatu izvršile djelimične izmjene i korekcije namjene i razmještaja objekata i površina, Plana parcelacije, Plana građevinskih i regulacionoh linija i umjesto predviđenih poslovnih objekata i garaža opredijelila izgradnja garaža.

Djelimična Izmjena Regulacionog plana „Centar Maglaj-južni dio“ obuhvata prostorni obuhvat između izgrađenih objekata S30 i S31 i stambenih objekata u Ulici Civilnih žrtava rata, lokacija postojećih garaža, zemljište označeno sa k.č. broj: 1430/1 čiji je posjednik Općina Maglaj, kojom se na lokaciji predviđena dva bloka garaža rade djelimične izmjene lokacijskog položaja, namjene i razmještaja objekta, parcelacije i plana građevinskih i regulacionih linija, te u odnosu na postojeće stanje izgrađenosti- određuje nova lokacija za izgradnju garaža.

Sve informacije, mogu se dobiti u Općini Maglaj, Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove, kancelarija broj 41, broj telefona: 032 465 825.