• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  21.05.2019

OGLAS za dodjelu poticaja zapošljavanja branilačke populacije u Zeničko-dobojskom kantonu

 

 1. Predmet oglasa

Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području općine Maglaj, koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite u općini Maglaj i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Maglaj o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu nepovratnih novčanih sredstava u svrhu poticaja zapošljavanja.

Programom poticaja zapošljavanja povećava se konkurentnost podnosioca zahtjeva, pripadnika branilačke populacije, na način da isti, aktivno nastupajući na tržištu rada, traže zaposlenje uz bjanko primjerak Ugovora u zaposlenju kojim će se precizirati obaveze poslodavca, podnosioca zahtjeva Općine/Grada i Ministarstva. Predmetnim Ugovorom se Ministarstvo obavezuje obročno isplatiti poticaj poslodavcu, a poslodavac se obavezuje zaključiti sa korisnikom Ugovor o radu u trajanju od najmanje 24 mjeseca.

 

2.Pravo učešća na oglasu imaju:

-Dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja.

-Ratni vojni invalidi.

-Demobilizirani branioci, koji su u Oružanim snagama RBIH proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992. godine do 23.12.1995. godine osim lica koja su u OS pristupili kao maloljetni ili neposredno po punoljetstvu, a sa minimalno 12 mjeseci provedenih u OS RBIH.

- Djeca poginulih branilaca do 35 godina života, djeca umrlih RVI i djeca umrlih nosilaca najvećih ratnih priznanja, do navršenih 30 godina života.

- Udovice poginulih branilaca.

-Udovice ratnih vojnih invalida koja je sa istim živjela u braku najmanje dvije posljednje godine dana prije smrti.

-Djeca umrlih demobiliziranih branilaca koji su u Oružanim snagama RBIH proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine koja su sa istim živjela u zajedničkom domaćinstvu ili ga je isti izdržavao najmanje posljednju godinu dana prije smrti, do navršenih 30 godina života.

-Udovice umrlih demobiliziranih branilaca koji su u Oružanim snagama RBIH proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine i8 koja je sa istim živjela u braku najmanje dvije posljednje godine prije smrti.

-U posebnim slučajevima, demobilizirane branioce, koji su u Oružanim snagama RBIH proveli najmanje 18. mjeseci u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine, ministar Ministarstva može uključiti u ovaj Program.

 

3.Potrebna dokumentacija koju prilažu kandidati za dodjelu sredstava ( original ili ovjerene kopije ne starije od 3 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva ):

a) za fizičke osobe:

-zahtjev za poticaj zapošljavanja ( obrazac Ministarstva ),

-uvjerenje ( rješenje ) o statusu pripadnika branilačke populacije,

-uvjerenje o stečenoj školskoj spremi,

-ovjerena kopija lične karte,

-prijava prebivališta boravišta ( CIPS ),

-uvjerenje o kretanju-kao dokaz prebivališta na teritoriji ZDK u trajanju od najmanje 24 mjeseca prije podnošenja zahtjeva,

-uvjerenje sa evidencije zaposlenih,

-obrazac JS 3650 ( Informacija o uplaćenim doprinosima ) izdat od nadležne Poreske ispostave-kao dokaz da zahtjev za sufinansiranje zaposlenja ne podnose radi zasnivanja radnog odnosa u prethodnoj firmi zaposlenja; izuzev ako je radni odnos u predmetnoj firmi prestao protekom više od 12 mjeseci,

-uvjerenje nadležne Poreske ispostave o nepostojanju poreskih obaveza.

 b) za pravne osobe: ( dostaviti naknadno od potencijalnog poslodavca uz ovjeren obrazac Ugovora o zaposlenju )

- dokaz o ispunjenosti obaveza u vezi sa plaćanjem penzionog, invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja,

-dokaz o ispunjenosti obaveza u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima.

 

4.Visina sredstva

- za osobe sa NK, KV, SSS, VŠS, 7.200,00 KM po jednom novozaposlenom radniku,

-za osobe sa VSS 8.400,00 KM po jednom novozaposlenom radniku.

 

5.Postupak odobravanja sredstava

Zahtjev za poticaj zapošljavanja zainteresirani kandidati podnose samo na za to posebnom propisanom obrascu od strane Ministarstva, uz obavezno prilaganje kompletne dokumentacije, kao dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog poziva, sve potrebne informacije mogu se dobiti u Službi za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, opću upravu i društvene djelatnosti Općine Maglaj, šalter broj 5. I Ministarstvu.

 

6.Prijave na oglas se mogu izvršiti zaključno sa 07.06.2019. godine.

 

7.Podnošenje zahtjeva

Obrasce zahtjeva zainteresirani kandidati mogu preuzeti pri nadležnoj službi Općine Maglaj.

Podnosilac je dužan svojeručno potpisati zahtjev, kojim potvrđuje i da je priložio svu potrebnu dokumentaciju traženu javnim pozivom ( original ili ovjerene kopije ne starije od 3 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva ).

Zahtjevi sa kompletiranom dokumentacijom dostavljaju se nadležnoj Službi Općine Maglaj.

Nepotpuni, neblagovremeni i neuredni zahtjevi neće biti uzeti u razmatranje.

 

OBRAZAC