• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  23.01.2018

14. sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj («Službene novine Općine Maglaj broj: 2/13- prečišćen tekst») i zaključaka sa 14. sjednice Kolegija Općinskog vijeća održanog dana 22.01.2018. godine, sazivam 14. sjednicu Općinskog vijeća Maglaj za 30.01.2018. godine sa početkom u 9,00 sati, u sali JU Dom kulture «Edhem Mulabdić» Maglaj.

Za sjednicu predlažem:

Verifikaciju Zapisnika sa 13. redovne sjednice Općinskog vijeća Maglaj

DNEVNI RED

1. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća za 2018. godinu; Download

2. Operativni budžetski/proračunski kalendar za izradu i donošenje Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2019. godinu i Dokumenta okvirnog Budžeta/Proračuna za period 2019-2021. godinu; Download

3. Plan i program održavanja, sanacije i uređenja lokalnih i nerazvrstanih cesta sa finansijskim pokazateljima za 2018. godinu Download
   -  Radovi redovnog održavanja i rekonstrukcije lokalnih cesta sa saobraćajnom signalizacijom na području općine Maglaj u 2018. godini;
   -  Zimsko održavanje lokalnih i nekategorisanih cesta i gradskih ulica na području općine Maglaj 15.11.2018. do 15.03.2019.godine;

4. Plan ulaganja na sanaciji i rekonstrukciji postojećih i izgradnja novih cesta i asfaltnih površina na području općine Maglaj u 2018. godini sa finansijskim pokazateljima; Download

5. Plan upravljanja i Program održavanja sistema javne rasvjete na području općine Maglaj za 2018. godinu; Download

6. Prijedlog Strategije razvoja Općine Maglaj 2012-2020. godine – revidirana za period 2018.- 2020. godina; Download

7. Plan i program rada «KJD» d.o.o. Maglaj za period 01.01. – 31.12.2018.godine; Download

8. Program javne higijene i zimsko održavanje gradskih ulica za 2018. godinu; Download

9. Prijedlog Odluke o davanju zemljišta na privremeno korištenje Komunalnom javnom
društvu d.o.o. Maglaj; Download

10. Prijedlog Odluke o davanju zemljišta na privremeno korištenje Komunalnom javnom
društvu d.o.o. Maglaj, za organizaciju zelene pijace; Download

11. Prijedlog Odluke o zamjeni nekretnina (Arnautović Have Amira) iz Maglaja; Download

12. Odluka o visini naknade članovima Općinske izborne komisije; Download

13. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu finansiranja parlamentarnih grupa političkih stranaka u 2018. godini; Download

14. Prijedlog Odluke o osnivanju Zdravstvenog savjeta na području općine Maglaj; Download

15. Odluka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU «Dječiji vrtić» Maglaj; Download

16. Nacrt Odluke o određivanju prostora i objekata za javno okupljanje građana na području općine Maglaj; Download

17. Nacrt Odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu; Download

18. Nacrt Odluke o javnom redu i miru; Download

19. Nacrt Odluke o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni 1m2 korisne stambene površine na području općine Maglaj; Download

20. Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj; Download

21.
a) Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva Maglaj za 2017. godinu;  Download
b) Program rada Općinskog pravobranilaštva Maglaj za 2018. godinu; Download

22.
a) Izvještaj o radu OIK-a Maglaj za 2017. godinu;  Download
b) Program rada OIK-a Maglaj za 2018. godinu; Download

 

Brifing Općinskog načelnika između dvije sjednice.

- Vijećnička pitanja i inicijative.

 

PREDSJEDAVAJUĆA OV,
Svjetlana Zamboni