• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  17.10.2017

Produžen rok prijave na Javni poziv za odabir korisnika projekta za plasteničku proizvodnju

U skladu sa realizacijom projekta „Zimska proizvodnja povrća na području Općine Maglaj“ finansiranog od strane Catholic Relief Services (CRS), Općine Maglaj i Razvojne agencije Žepče (RAŽ) kojim su osigurana donatorska sredstva (CRS 40 %, Općina Maglaj 40 % i vlastitog učešća korisnika 20 %) Općinski načelnik raspisuje:

 

JAVNI POZIV

za odabir korisnika projekta

 

Obavještavamo poljoprivredne proizvođače da je produžen rok prijave na Javni poziv i ostaje otvoren do 25.10.2017.

 

Realizacija ovog projekta podrazumjeva: subvencioniranje nabavke repormaterijala za plasteničku proizvodnju, edukaciju poljoprivrednih proizvođača, praćenje i nadzor nad proizvodnjom od strane stručnog lica i podršku kod plasmana proizvoda na tržište kroz potpisivanje ugovora sa otkupljivačem.

 

Projekat se finansira iz sredstava Catholic Relief Services (CRS) u iznosu od 40%, Općine Maglaj u iznosu od 40% i korisnika projekta u iznosu od 20%.

 

Projekat ima za cilj osigurati uslove za održiv ekonomski razvoj, otvaranje radnih mjesta u poljoprivredi, jačanje i razvoj poljoprivrednog sektora kroz podrušku inteziviranju plasteničke proizvodnje na području Općine Maglaj.

 

Prijavu/zahtjev za javni poziv mogu podnijeti fizička lica sa prebivalištem na području Općine Maglaj, koja imaju zasnovanu plasteničku proizvodnju minimalne površine 100m² uz obezbjeđeno snabdijevanje vodom i pristup plasteniku.

 

Osnove i kriterijumi za utvrđivanje rang liste:

 

  1. Opšti kriterijumi

 

· Potencijalni korisnik ima prebivalište na području Općine Maglaj,

· Potencijalni korisnik nesmetano raspolaže za minimalno 100m² raspoloživog plastenika,

· Potencijalni korisnik se bavi plasteničkom proizvodnjom i ima obezbijeđeno snabdijevanje vodom i pristup plasteniku,

· Korisnik se obavezuje da sufinansira 20% od navedene cijene repromaterijala,

· Korisnik se obavezuje da će prisustvovati edukaciji iz oblasti plasteničke prizvodnje i da će se pridržavati upustava agronoma koji bude pratio proizvodnju u okviru projekta.

 

Ukoliko korisnik ne ispunjava sve opšte kriterijume, zahtjev se neće razmatrati i neće se pristupiti bodovanju.

 

Kada kandidati pri bodovanju imaju isti broj bodova, prednost će imati kandidati koji imaju višečlanu porodicu, te mladi bračni parovi.

 

2. POTREBNA DOKUMENTACIJA

 

Potrebna dokumentacija za dodjelu repromaterijala:

· obrazac za prijavu na Javni poziv,

· kopija lične karte,

· potvrda o prebivalištu podnosioca zahtjeva,

· ovjerena kućna lista,

· vlasništvo ili posjed nad parcelom ( kopija ZK izvadka ili posjedovnog lista),

· ovjerena izjava da će sufinansirati 20% od cijene repromaterijala,

· ovjerena izjava da će prisustvovati edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje,

· Potvrda o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava

 

Dostavljanje prijava i odabir načina korisnika projekta

 

Obrasci, prijave i izjave se mogu preuzeti u kancelariji broj 39 ili na Web stranici Općine.

Prijava sa pratećom dokumentacijom se dostavlja na protokol Općine.

Izbor korisnika projekta na osnovu ovog javnog poziva će vršiti komisija koja će biti izabrana od strane Općinskog načelnika koju će činiti predstavnici Općine Maglaj i Razvojne agencije Žepče.

 

Vrijeme trajanja poziva

 

Javni poziv je otvoren do 25.10.2017.

Sve dodatne informacije vezane za javni poziv se mogu dobiti u Općini Maglaj ili na tel. 032/609-586.