• Viteška ulica br. 4
 • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  15.08.2017

Javni poziv za sufinanciranje sanacije fasada stambenih zgrada u užem gradskom jezgru

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 49/06 i 51/09) i člana 42. Statuta Općine Maglaj (Sl. novine Općine Maglaj broj 8/07, 3/08 i 6/08) i Odluke o usvajanju budžeta za 2017. godinu broj 02-05-1-880/17 od 6.4.2017. (Sl. novine Općine Maglaj broj 3/17), Općinski načelnik objavljuje:

 

JAVNI POZIV

ZA SUFINANSIRANJE SANACIJE FASADA STAMBENIH ZGRADA U UŽEM GRADSKOM JEZGRU

 

Općina Maglaj poziva stanare stambenih zgrada da iskažu interes za sufinansiranje projekata utopljavanja stambenih objekata kolektivnog stanovanja ugradnjom termoizolacione fasade.

Cilj Javnog poziva je pružanje pomoći građanima u sanaciji fasada zgrada zajedničkog stanovanja, što će doprinijeti ljepšem izgledu grada, manjoj potrošnji energenata, kao i manjoj emisiji štetnih plinova i poboljšanju kvaliteta zraka.

Budžetom Općine Maglaj za 2017. godinu sa pozicije 614117 analitički dio 58, transferi pojedincima „sufinansiranje sanacije fasada stambenih zgrada u užem gradskom jezgru“ predviđen je iznos od 15.000,00 KM za utopljavanje stambenih objekata kolektivnog stanovanja. Projektom se predviđa izrada toplotne izolacije zidova uz minimalnu debljinu izolacije d=8 cm.

PRAVO UČEŠĆA

Učešće u ovom Javnom pozivu je otvoreno na jednakim osnovama za sve stanare objekata zajedničkog stanovanja.

Svi zainteresovani za prijavu na Javni poziv, detaljnije informacije o uslovima za apliciranje mogu pronaći u smjernicama i kriterijima za podnositelje prijava projekta u okviru Javnog poziva.

Prednost imaju zgrade zajedničkog stanovanja koje nemaju bespravno izgrađenih balkona ili sličnih dodataka koji izlaze izvan gabaritnih dimenzija objekta (odnosno izvan projektnih dimenzija zgrade).

 

 

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE

Obrazac za prijavu na Javni poziv može se preuzeti od 16.8.2017. lično, u šalter-sali Općine Maglaj, šalter br. 4, Viteška ulica br. 4, Maglaj, svakim radnim danom u periodu 07.30-16.00 sati. Sve potrebne informacije i smjernice cijelog paketa prijavne dokumentacije mogu se naći na Oglasnoj ploči Općine Maglaj, kao i na službenoj web stranici Općine Maglaj www.maglaj.ba.

PREDAJA APLIKACIJA ZAINTERESOVANOSTI

Pismo zainteresovanosti sa ispunjenim kriterijima, odnosno ostalom dokumentacijom, potrebno je dostaviti u tri (3) primjerka u štampanoj formi u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično radnim danima u periodu 07.30-16.00 sati, sa naznakom „NE OTVARAJ!“ – Prijava na Javni poziv za utopljavanje stambenih zgrada, na gore navedenu adresu Općine Maglaj.

Prijave na Javni poziv mogu se podnijeti u roku 10 dana od dana objavljivanja Javnog poziva (od 16.8.2017. godine do 25.8.2017. godine).

Javni poziv objavljen je na oglasnoj ploči Općine Maglaj, web stranici Općine Maglaj www.maglaj.ba i RTV Maglaj.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Nakon provedenog postupka po Javnom pozivu, utvrdit će se Lista za sufinansiranje koja će se dostaviti Općinskom načelniku na razmatranje i usvajanje.

Ova odluka stupa na snagu od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Općine Maglaj i web stranici www.maglaj.ba, a naknadno će se objaviti u Službenim novinama Općine Maglaj.

 

KRITERIJI ZA ODABIR ZGRADA ZA SUFINANSIRANJE

Odabir objekata zajedničkog stanovanja će se izvršiti na osnovu ispunjavanja sljedećih kriterija:

 • Starost zgrade (maksimalno 20 bodova)
 • Oštećenja na zgradi (maksimalno 40 bodova)
 • Iznos učešća stanara u sufinansiranju projekta (maksimalno 40 bodova)
 • Zamijenjena stolarija na fasadnim otvorima
 • Krovna konstrukcija i pokrivač u funkcionalnom stanju
 • Obezbijeđena novčana sredstva od strane etažnih vlasnika prema predmjeru i predračunu radova:
 1. 40-60% 15 bodova
 2. 61-80% 30 bodova
 3. ³81% 55 bodova

Obaveze Općine Maglaj:

 • Formiranje Komisije za pregled trenutnog stanja i bodovanje prijavljenih objekata
 • Obezbjeđivanje finansijskog udjela u iznosu predviđenom u projektu prema predmjeru i predračunu radova odabranog projekta (planirani iznos poticaja je 30% vrijednosti projekta)
 • Općina zadržava pravo promjene procenta finansiranja, ovisno od broja prijavljenih i ispunjavanja uslova
 • Imenovanje internog općinskog nadzornog organa
 • Isplata od strane Općine će se izvršiti na osnovu pisane izjave općinskog nadzornog organa i komisijskog pregleda završenih radova u potpunosti (o čemu se sačinjava zapisnik)

Obaveze zainteresovanih stanara – dokumentacija koju je potrebno dostaviti:

 • Postojanje Kućnog savjeta stanara (zapisnici sa sastanaka stanara...)
 • Svi stanari prijavljenog objekta za sanaciju moraju biti saglasni za sufinansiranje (potpis svih vlasnika stanova na Izjavu o učešću u projektu utopljavanja zgrade koju dostavlja i potpisuje predstavnik stanara, prethodno ovjerenu kod notara)
 • Uključenost predsjednika Kućnog savjeta stanara (predstavnika etažnih vlasnika) u projekat, odnosno sudjelovanje na sastancima, koordinacija sa stanarima, prikupljanje potrebnih izjava stanara
 • Dostaviti predmjer radova sa sljedećim elementima:
  • pripremni radovi (demontaža i montaža oluka, postavljanje skele, demontaža kablova i slični radovi)
  • glavni radovi (izrada termoizolacione fasade uz minimalnu debljinu 8 cm + završni sloj)
 • Finansijsko učešće u projektu od minimalno 70% ukupnog iznosa predviđenih troškova (u prijavni obrazac unijeti tačan iznos)
 • Da bi projekat bio finansiran od strane Općine, radovi na objektu moraju biti završeni u roku 60 dana od dana izbora objekta za sufinansiranje
 • Ukoliko radovi ne započnu u roku od 45 dana od dana izbora objekta za sufinansiranje – smatrat će se da su odustali od poticaja
 • Stanari potpisuju Ugovor o izvođenju radova sa odabranim izvođačem

Napomena:

Za realizaciju ove Odluke i sve dodatne informacije zadužuje se Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Maglaj.

Kontakt osoba:

Adisa Alibajraktarević

telefon: 032/609-550

e-mail: adisa.alibajraktarevic@maglaj.ba

 

Tekst Javnog poziva možete preuzeti ovdje

Prijavni obrazac možete preuzeti ovdje