• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  22.06.2017

JAVNI POZIV za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca

U skladu sa Programom sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca (u daljem tekstu: Program), Odlukom Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje broj: 01/1-49-3942/17 od 22.05.2017. godine i Sporazumom o međusobnoj saradnji Federalnog zavoda za zapošljavanje (u daljem tekstu: Zavod), Ministarstva za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo) i JU Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Služba) broj: 04-49-2086/17 od 13.06.2017. godine, Služba objavljuje:

JAVNI POZIV

za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca za realizaciju Programa sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca predviđena su sredstva u iznosu od 275.000,00 KM, od kojih 175.000,00 KM osigurava Zavod, a 100.000,00 KM Ministarstvo. Izrazi u ovom dokumentu koji su napisani samo u jednom rodu odnose se podjednako i na muški i na ženski rod.

1. CILJ PROGRAMA
Program se realizuje s ciljem zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca, koja se nalaze na evidenciji Službe dan prije objave Javnog poziva bez obzira na stepen obrazovanja i radno iskustvo i koja aktivno traže posao.

2. KORISNICI
2.1. Poslodavci
Pravo učešća u Javnom pozivu imaju poslodavci koji imaju registrovanu djelatnost na području Zeničko-dobojskog kantona, koji imaju najmanje jednog radnika, koji redovno izmiruju obaveze po osnovu poreza, doprinosa i javnih prihoda ili koji sa Poreznom upravom Federacije BiH imaju potpisan Sporazum o odgođenom plaćanju duga po osnovu javnih prihoda.

U Programu ne mogu učestvovati:
- poslodavci koji su koristili kreditna ili bespovratna sredstva iz poticajnih mjera Federalnog zavoda za zapošljavanje i/ili Službe, a nisu ispoštovali obaveze u skladu sa zaključenim ugovorima
- poslodavci koji ne izmiruju redovno obaveze po osnovu poreza, doprinosa i javnih prihoda
- poslodavci evidentirani u Registru novčanih kazni zbog duga neplaćenih novčanih kazni i troškova postupka, jer sa zaposlenikom nisu zaključili ugovor o radu (rad na crno).

Poslodavcu se neće sufinansirati zapošljavanje osoba koje je već zapošljavao, ne koristeći sredstva iz poticajnih mjera Zavoda/Službe, a koje je otpustio u posljednjih 12 mjeseci prije dana podnošenja prijave na Javni poziv. Također, poslodavcu se neće sufinansirati zapošljavanje osoba koje je zapošljavao koristeći sredstva iz poticajnih mjera Zavoda/Službe, a koje je otpustio u posljednja 24 mjeseca prije dana podnošenja prijave na Javni poziv.

2.2. Nezaposlene osobe
Ciljna grupa su nezaposlene osobe, djeca šehida i poginulih boraca, prijavljeni na evidenciju Službe dan prije objave Javnog poziva.

3. POTICAJNA MJERA I NAČIN SUFINANSIRANJA

Programom je predviđeno zapošljavanje djece šehida i poginulih boraca, prijavljenih na evidenciju nezaposlenih osoba dan prije objave Javnog poziva, sa završenom visokom ili višom stručnom spremom, uz zasnivanje radnog odnosa na period od dvanaest (12) mjeseci, ili srednjom i nižom stručnom spremom uz zasnivanje radnog odnosa na period od šest (6) mjeseci.

Služba Poslodavcu mjesečno isplaćuje/refundira iznos od 600,00 KM za osobe sa visokom ili višom stručnom spremom u trajanju od 12 mjeseci i 600,00 KM za osobe sa srednjom i nižom stručnom spremom u trajanju od šest (6) mjeseci, a koji obuhvata dio troškova obaveznih doprinosa i/ili dio neto plaće.

4. OSNOVNI KRITERIJI ZA BODOVANJE PRIJAVA POSLODAVACA

Ocjena prijave za sufinansiranje zapošljavanja vrši se dodjeljivanjem bodova koji su sadržani u Kriterijima za bodovanje zahtjeva.

Prednost pri odobravanju poticajnih sredstava po Programu imaju poslodavci:
- koji će zaposliti nezaposlene osobe u proizvodnoj djelatnosti
- koji će zaposliti veći broj nezaposlenih osoba
- koji će zaposliti nezaposlene osobe na duži period od 12 mjeseci ili na neodređeno vrijeme
- koji će isplaćivati veću bruto plaću nezaposlenim osobama
- koji će zaposliti dugoročno nezaposlene osobe.

Na osnovu kriterija vršit će se ocjena prijave. Bodovanje prijava će vršiti komisija u čijem sastavu će obavezno biti predstavnik Ministarstva i predstavnik udruženja koje predstavlja članove porodica šehida i poginulih boraca.

5. JAVNI POZIV

Javni poziv za učešće u Programu se objavljuje dana 21.06.2017.godine putem sredstava javnog informisanja, oglasnih ploča (u Službi i svim biroima rada) i internet stranica Službe: www.zdk-szz.ba i Vlade Zeničko-dobojskog kantona: www.zdk.ba.

Javni poziv ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja, nakon čega se vrši ocjena prijava, te se utvrđuje rang lista. Nekompletne, nepotpune i/ili neblagovremene prijave na Javni poziv se neće uzeti u razmatranje.

Zainteresovani poslodavci se prijavljuju na Javni poziv popunjavanjem prijave na Program sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca (aplikativnog formulara), koji će biti dostupan na internet stranicama Službe: i Vlade Zeničko-dobojskog kantona:

Poslodavci su, prilikom prijave na Javni poziv, dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- popunjenu, potpisanu i ovjerenu Prijavu - aplikativni formular
- kopiju kartona deponovanih potpisa u poslovnoj banci (specimen potpisa)
- Uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu poreza, doprinosa i javnih prihoda (original ili ovjerenu kopiju ne stariju od tri (3) mjeseca)
- ovjerenu izjavu o visini neto plate za sufinansiranu osobu.

Organi uprave i druge institucije koje posluju preko trezora, umjesto Uvjerenja Porezne uprave, dostavljaju dokaz da posluju trezorski.

6. OPĆE NAPOMENE

Tekst Programa, Kriteriji za bodovanje i Aplikativni formular - Prijava za sufinansiranje zapošljavanja se objavljuju na internet stranicama Službe: i Vlade Zeničko-dobojskog kantona:

Prijave na Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom se dostavljaju u Službu putem nadležnih općinskih biroa rada sa naznakom „Prijava na Javni poziv zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca“ ili direktno na adresu Službe: Adolfa Goldbergera 6, Zenica.