• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  19.04.2017

Javni konkurs za imenovanje/nominovanje kandidata na upražnjene pozicije u reguliranom organu Općine Maglaj - Upravni odbor JU „Dječiji vrtić"

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH“ , broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 9 Odluke o postupcima, standardima i kriterijima imenovanja na pozicije u reguliranim organima Općine Maglaj („Službene novine Općine Maglaj“, broj:2/17),a u vezi sa članom 39. tačka 2. i tačka 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj:7/10) i tačkom II rješenja Općinskog vijeća Maglaj broj: 02-05-1-885/17 od 06.04.2017.godine, Komisija za izbor na upražnjene pozicije u reguliranim organima Općine Maglaj – JU “Dječiji vrtić “ Maglaj, objavljuje

JAVNI KONKURS
za imenovanje/nominovanje kandidata na upražnjene pozicije u reguliranom organu Općine Maglaj - Upravni odbor JU „Dječiji vrtić“ MaglajI Naziv pozicije

1. Upravni odbor JU „Dječiji vrtić“ Maglaj.
- 1 član upravnog odbora, upražnjena pozicija iz reda predstavnika osnivača,
- 1 član upravnog odbora, upražnjena pozicija iz reda vijeća roditelja,
- 1 član upravnog odbora, upražnjena pozicija iz reda stručnog osoblja ustanove.

II Opis pozicije

1. Upravni odbor

Upravni odbor javne predškolske ustanove pored poslova utvrđenih Zakonom o javnim ustanovama, obavlja i slijedeće poslove utvrđene članom 40. Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko dobojskog kantona“broj:7/10): razmatra plan upisa djece, razmatra rezultate predškolskog odgoja i obrazovanja, odlučuje o prigovoru roditelja na rad i odnos zaposlenih radnika prema djeci, donosi pravila predškolske ustanove, imenuje i razrješava direktora predškolske ustanove, vrši izbor pomoćnika direktora predškolske ustanove, objavljuje konkurs za izbor odgajatelja i stručnih saradnika, odlučuje o žalbama po konkursu, odlučuje o prestanku prava odgajatelja i stručnih saradnika na daljnji odgojno-obrazovni rad, usvaja godišnji program rada predškolske ustanove, razmatra i usvaja izvještaj o realizaciji godišnjeg programa rada predškolske ustanove, podnosi izvještaj o radu predškolske ustanove osnivaču, prati uspjeh djece i poduzima mjere za unapređivanje uvjeta rada, predškolskoj ustanovi i poboljšanja odgojno-obrazovnog rada, donosi finansijski plan i usvaja godišnji obračun, donosi opći akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i druga opća akta u skladu sa zakonom i pravilima predškolske ustanove, odlučuje o prigovoru roditelja djece na rad odgajatelja i stručnih saradnika, odlučuje o prigovoru odgajatelja i stručnih saradnika na ocjenu o radu, razmatra prijedloge odluka i preporuke upućene upravnom odboru i poduzima odgovarajuće mjere, usmjerava i kontrolira rad direktora, rješava određena pitanja odnosa sa osnivačem, donosi svoj program rada, a izvještaj o svom radu podnosi osnivaču, odlučuje o korištenju sredstava preko iznosa određenog pravilima predškolske ustanove, odlučuje o žalbama i prigovorima zaposlenih i njihovim pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa, obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i pravilima predškolske ustanove.

Mandat članova upravnog odbora je 4 (četiri) godine uz mogućnost još jednog reizbora u skladu sa Zakonom.
Naknada za rad predsjednika i članova upravnog odbora utvrđuje se u skladu sa općim aktima ustanove , a ista se isplaćuje iz sredstava ustanove.

Kandidati za imenovanje/ nominiranje na upražnjenu poziciju u reguliranim tijelima Općine Maglaj- Upravni odbor JU „Dječiji vrtić“ Maglaj treba da ispunjavaju opće i posebne uvjete.

III Opći uvjeti

Opći uvjeti za imenovanja/nominiranja na upražnjenu poziciju u reguliranim tijelima Općine Maglaj su:
a) da je državljanin Bosne i Hercegovine,
b) da je stariji od 18 godina,
c) da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
d) da se na njih ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,
e) da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 12/03, 34/03 i 65/13),
f) da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 70/08),
g) da nema privatni i/ili finansijski interes u instituciji u kojoj se kandiduje,
h) da nije osuđivan za krivično djelo nespojivo sa imenovanjem na dužnost u instituciji u koju se kandiduje, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne,
i) da mu nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja aktivnosti, tri godine od dana pravosnažnosti odluke o izrečenoj zaštitnoj mjeri.

IV Posebni uvjeti
Kandidati za imenovanje/ nominiranje na upražnjenu poziciju u reguliranim organima Općine Maglaj treba da ispunjavaju posebne uvjete i to:

Za članove upravnih odbora:
- posebne uslove /uvjete propisane odgovarajućim zakonom koji reguliše oblast za koju je osnovan i registrovan regulirani organ, odnosno uvjete za određenu poziciju u reguliranom tijelu i (ili):
a) VSS, VII stepen stručne spreme, dokaz o završenom visokom obrazovanju, odnosno prvog (najmanje 240 ECTS bodova) drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja. Izuzetno, posebni uslov može biti VŠS odnosno SSS stručne spreme, kada je očigledno neophodno osigurati sastav reguliranih tijela predstavnika građana, roditelja, zaposlenika, korisnika i sl.
b) najmanje tri (3) godina radnog iskustva nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno
pet (5) godina nakon sticanja VŠS ili SSS,
c) da nije član nadzornog ili upravnog odbora, odnosno odbora za reviziju nekog privrednog
društva ili institucije,
d) da nije vlasnik ili član uprave nekog privrednog društva ili institucije,
f) komunikacijske i organizatorske sposobnosti,
g) sposobnost tumačenja propisa iz oblasti za koju je regulirani organ osnovan,
h) sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima,
i) poželjno poznavanje stranih jezika.

Prilikom procjene posebnih uslova/uvjeta, kriteriji navedeni pod tačkama od f) do h) izrazit će se u bodovima od 1-5.

V Spisak potrebnih dokumenata, rok i mjesto za podnošenje prijava

Uz prijavu kandidata, koja treba da sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, potrebno je dostaviti i slijedeću dokumentaciju :
- izvod iz matične knjige rođenih,
- dokaz o školskoj spremi (ovjerenu kopiju diplome)
- dokaz o radnom iskustvu (uvjerenje o radnom iskustvu)
- uvjerenje o državljanstvu,
- potpisanu i ovjerenu izjavu kandidata na okolnosti iz tačke III Opći uvjeti alineja c), d), e), f), g), h) i i) i tačke IV Posebni uvjeti alineja c) i d).

Za dokazivanje određenih općih i posebnih uslova, kandidati mogu preuzeti obrazac Izjave u Šalter sali Općine Maglaj.
Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci.
Dokaz da kandidat nije osuđivan za krivično djelo od nadležnog Ministarstva unutrašnjih poslova službeno će se tražiti za kandidate koji budu predloženi za konačna imenovanja.
Podnosioci prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 8 dana od isteka roka od podnošenja prijava neće biti uzeti u razmatranje u daljem procesu imenovanja.
Poslednji dan podnošenja prijava računa se prema datumu objave u glasilu koje posljednje bude objavilo ovaj oglas.
Svi kandidati koji budu stavljeni na listu s užim izborom biće pozvani na intervju od strane Komisije. Prije intervjua kandidati su dužni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima i popuniti obrazac u kojem će iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog imenovanja.
Lični podaci o podnosiocima prijava su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati samo u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 49/06).
Javni konkurs će biti objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“, dnevnom listu „Oslobođenje“, web stranici Općine Maglaj , Oglasnoj ploči Općine Maglaj i RTV Maglaj.
Oglas za podnošenje prijava je otvoren 14 dana od dana posljednjeg objavljivanja oglasa.
Prijave kandidata koji su na funkciji u političkoj stranci će se odbaciti (kandidati koji se ne kvalificiraju) u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH.
Prijave sa svim traženim dokumentima treba dostaviti lično ili poštom preporučeno na slijedeću adresu: Općina Maglaj,
Komisija za izbor na upražnjene pozicije u reguliranim organima Općine Maglaj – Upravni odbor JU „Dječiji vrtić“ Maglaj Viteška ulica br. 4, Maglaj
sa naznakom „Prijava na Javni konkurs za imenovanje/nominovanje kandidata na upražnjene pozicije u reguliranom organu Općine Maglaj - Upravni odbor JU „Dječiji vrtić“ Maglaj– ne otvarati".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


Javni konkurs možete preuzeti ovdje >> Download