• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  14.04.2017

Konkurs za podnošenje prijedloga o dodjeli javnih priznanja

Na osnovu člana 21. Odluke o javnim priznanjima Maglaja («Službene novine Općine Maglaj»,broj: 6/04), Komisija za dodjelu javnih priznanja dana 12.04.2017.godine, raspisuju


KONKURS
za podnošenje prijedloga o dodjeli javnih priznanjaČlan 1.

Pravo predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja imaju građani, udruženja građana, vijećnici općine Maglaj, radna tijela Općinskog vijeća Maglaj, Općinski načelnik, organi mjesnih zajednica, ustanove, strukovne organizacije, vjerske zajednice, privredna društva i drugi pravni subjekti.

Član 2.

Prijedlog iz prethodnog člana dostavlja se na unificiranom obrascu i sadrži slijedeće :

- ime, prezime i adresu kandidata, odnosno naziv privrednog društva, ustanove, vjerske zajednice, udruženja građana i drugih pravnih subjekata koji se predlažu za dodjelu javnog priznanja,
- oblast iz koje se predlaže,
- obrazloženje prijedloga,
- prilog: raspoloživu dokumentaciju kojom se potvrđuju navodi iz obrazloženja,
- tačno naznačeno i opisano djelo, rad, aktivnosti, uspjeh i rezultati zbog kojih se predlaže,
- naziv javnog priznanja za koje se predlaže: “Grb Maglaja”, “ Zahvalnica” , “Plaketa Maglaja”, «Maglajska lenta» i Počasni građanin Maglaja.

Član 3.

Javna priznanja mogu se dodjeljivati građanima Maglaja i drugim licima koja rade na području općine Maglaj, udruženjima građana, lokalnim zajednicama, ustanovama, privrednim društvima i drugim pravnim subjektima za uspjehe u radu i aktivnostima kojima doprinose opće društvenom razvoju Maglaja ili pojedinih djelatnosti, afirmaciji interesa Maglaja i njegovom svrstavanju u red otvorenih gradova u BiH.
Javna priznanja se mogu dodjeljivati u cilju odavanja počasti i zahvalnosti građanima Maglaja, koji su uz prethodne kvalitete doprinijeli oslobođenju i odbrani Maglaja, njegovoj trajnoj slobodi i podsticanju mladim generacijama da stvaraju i rade tako da Maglaj i sutra bude ljepši, a život u njemu ljudski dostojanstveniji, čime se u suštini na viši stepen podižu i unapređuju ljudska prava i utiče na razvoj demokratije.
Javna priznanja se mogu dodjeljivati i građanima koji svojim radom izvan Maglaja, ispunjavaju prethodne kriterije iz ovog člana, koji svojim vanrednim ostvarenjima doprinose opće društvenom razvoju i ugledu Maglaja.
Javna priznanja mogu se dodjeljivati i državljanima drugih zemalja, prijateljskim gradovima, međunarodnim organizacijama i organizacijama iz drugih država, za posebne zasluge u općem razvoju Maglaja.

Član 4.

Pored općih uvjeta za dodjelu javnih priznanja iz prethodnog člana utvrđuju se i posebni kriteriji i to:

- doprinos odbrani slobode i općedruštvenom razvoju Maglaja, ostvaren neposrednim aktivnim i stručnim radom, organizacionim i ljudskim kvalitetima i rezultatima u više segmenata i vlastitim autoritetom i komunikacijom kojom je Maglaj dostojno prezentiran u institucijama Bosne i Hercegovine i izvan njenih okvira,

- najbolji rezultati postignuti u teorijskom i praktičnom radu na pojedinom području rada,

- objavljena, prikazana, izložena izvedena ili na drugi način prezentirana postignuta ili nagrađena ostvarenja i rezultati,

- uživanje ugleda stručnjaka ili uposlenika iz određene oblasti, odnosno uspješnog privrednog društva, ustanove, udruženja građana drugog pravnog subjekta,

- ostvareni efekti navedenih dostignuća za razvoj Općine Maglaj.

Član 5.

Komisija za dodjelu javnih priznanja po izvršenom vrednovanju i ocjenjivanju elemenata sadržanih u prijedlozima, utvrđuje prijedlog odluke o dodjeli javnih priznanja, a koju donosi Općinsko vijeće Maglaj.

Član 6.

Prijave i prijedlozi na Konkurs za dodjelu javnih priznanja podnose se u roku od 20 dana od dana objavljivanja Konkursa u zatvorenoj koverti, isključivo na unificiranom obrascu, putem preporučene pošiljke ili pisarnice Općine Maglaj sa naznakom za Komisiju za dodjelu javnih priznanja Općine Maglaj – NE OTVARAJ .
Unificirani obrazac se može uzeti u kancelariji Službe Općinskog načelnika i Općinskog vijeća broj: 29.

Prijedlozi koji budu podneseni od neovlaštenih podnosilaca, izvan roka za podnošenje ili budu nepotpuni u pogledu sadržaja i obrazloženja neće se uzeti u razmatranje.

Član 7.

Konkurs za dodjelu javnih priznanja ima se objaviti na Oglasnoj ploči Općine Maglaj, na web stranici Općine Maglaj, obavještenjem putem RTV Maglaj.Tekst Konkursa možete preuzeti ovdje >> Download

Obrazac za podošenje prijedloga možete preuzeti ovdje >> Download