• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  06.06.2017

7. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj («Službene novine Općine Maglaj broj: 2/13- prečišćen tekst») i zaključaka sa 7. sjednice Kolegija Općinskog vijeća održanog dana 05.06.2017. godine, sazivam 7. sjednicu Općinskog vijeća Maglaj za 13.06.2017.
godine sa početkom u 10,00 sati, u sali JU Dom kulture «Edhem Mulabdić» Maglaj.

Za sjednicu predlažem:

Verifikaciju Zapisnika sa 6. redovne sjednice Općinskog vijeća Maglaj

DNEVNI RED


1. Prijedlog Odluke o usvajanju Nacrta Regulacionog plana «Groblje-Borik» u Maglaju; Download

2. Informacija o toku i aktivnostima na izradi Prostornog plana općine Maglaj; - tematska tačka pozvati predstavnike Kantonalnog zavoda; Download

3. Izvještaj o dostignutom stepenu usklađenosti normativnih akata Općine Maglaj sa zakonima iz oblasti prostornog planiranja, građenja i komunalnih djelatnosti /sa prijedlogom mjera/; Download

4. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Plana upravljanja otpadom na općini Maglaj; Download

5. Nacrt Odluke o određivanju prostora i objekata za javno okupljanje na području općine Maglaj; Download

6. Nacrt Odluke o javnom redu i miru; Download

7. Informacija o stepenu razvijenosti, obimu i stanju kanalizacione mreže na općini Maglaj; Download

8. Prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi; Download

9. Rješenje o utvrđivanju prava svojine u korist Mešić (Muharem) Muhamed iz Maglaja; Download

10. Prijedlog Odluke o kupovini nekretnina prihvatanju/neprihvatanju ponude, po ponudi za prodaju nekretnine podnesenoj od strane Gračić Huseina sina Mustafe iz Maglaja; Download

11. Informacija o provedbi Akcionog plana u oblasti socijalne zaštite i inkluzije općine Maglaj, sa osvrtom na raseljena lica i povratnike za «PUP» Projekat općine za 2016. godinu; Download

12. Plan i program održavanja, sanacije i uređenja lokalnih i nerazvrstanih cesta sa finansijskim pokazateljima za 2017. godinu; Download

13. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JU «Dječiji vrtić» Maglaj; Download

14. Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora JP Veterinarska stanica Maglaj Download i Upravnih odbora:
- JU Centar za socijalni rad Maglaj; Download
- JU Dom kulture «Edhem Mulabdić» Maglaj; Download
- JU Dom zdravlja Maglaj; Download
- JU Narodna apoteka Maglaj; Download
- JU Opća biblioteka Maglaj; Download

Pisana preporuka i rang liste najuspješnijih kandidata prijavljenih na Javni oglas za imenovanje/nominovanje kandidata na upražnjene pozicije u reguliranim organima Općine Maglaj Download

15. Prijedlog za imenovanje članova Nadzornog odbora i prijedlog Odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje članova Nadzornog odbora KJD d.o.o. Maglaj; Download

16. Informacija o stanju zaštite od požara na području općine Maglaj u 2016. godini. Download

- Brifing Općinskog načelnika o aktuelnostima između dvije sjednice.

Vijećnička pitanja i inicijative.


PREDSJEDAVAJUĆA OV,
Svjetlana Zamboni