• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  22.03.2019

26. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj («Službene novine Općine Maglaj broj: 2/13- prečišćen tekst») i zaključaka sa Kolegija Općinskog vijeća održanog dana 21.03.2019. godine, sazivam 26. sjednicu Općinskog vijeća Maglaj za četvrtak, 28.03.2019. godine sa početkom u 9,00 sati, u sali JU Dom kulture «Edhem Mulabdić» Maglaj.

 Verifikacija Zapisnika sa 25. redovne sjednice Općinskog vijeća Maglaj.

                                                                                                                 DNEVNI RED

1. Izvještaj o izvršenju Budžeta-Proračuna Općine Maglaj za period 01.01.-31.12.2018. godine; Download
2. Odluka o usvajanju godišnjeg obračuna Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2018. godinu;  Download
3. Odluka o osnivanju-potvrđivanju mjesnih zajednica na području Općine Maglaj;  Download
4. Odluka o postupku registracije i načinu vođenja Registra mjesnih zajednica općine Maglaj;  Download
5. Nacrt Statuta mjesnih zajednica;  Download
6. Prijedlog Odluke o izmjeni Regulacionog plana "Centar Maglaj – sjeverni dio" po zahtjevu "Alu Wood Inžinjering" d.o.o. Maglaj i "Saraj -Milk" d.o.o. Maglaj;  Download
7. Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene Regulacionog plana "Centar Maglaj -sjeverni dio" po zahtjevu Begić Jasmina, Hadžić Semira i Husukić Ibrišima; Download
8. Prijedlog Rješenja o formiranju građevinske parcele za postojeći objekat u vlasništvu Mujić (Mustafe) Asim;  Download
9. Izvještaj o radu komunalno-sanitarno-vodoprivrednog inspektora za 2018. godinu i Plan rada za 2019. godinu;  Download
10. Godišnji Izvještaj o radu Općinskog Urbanističko-građevinskog i putnog inspektora za period od 01.01. -31.12.2018.godine i Plan rada za 2019. godinu;  Download
11. Izvještaj o radu OIK-a Maglaj za 2018.godinu;  Download
12. Program rada OIK-a Maglaj za 2019.godinu; Download
13. Prijedlog Programa utroška sredstava - Poticaj u zapošljavanju mladih poduzetnika za 2019. godinu; Download
14. Program održavanja javnog zelenila na gradskom području sa finansijskim pokazateljima za 2019. godinu;  Download
15. Izvještaj o realizaciji „Strategije razvoja 2012-2020 godine revidirana za period 2018-2020.g.“ za 2018.godinu; Download
16. Akcioni plan implementacije „Strategije razvoja 2012-2020 godine – revidirana za period 2018-2020.g.“ za 2019.godinu; Download

- Brifing Općinskog načelnika između dvije sjednice

- Vijećnička pitanja i inicijative