• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  26.01.2017

3. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj («Službene novine Općine Maglaj broj: 2/13- prečišćen tekst») i zaključaka sa 3. sjednice Kolegija Općinskog vijeća održanog dana 23.01.2017. godine, sazivam 3. sjednicu Općinskog vijeća Maglaj za srijedu, 01.02.2017. godine sa početkom u 11,00 sati, u sali JU Dom kulture «Edhem Mulabdić» Maglaj.

Za sjednicu predlažem:

Verifikaciju Zapisnika sa 2. redovne sjednice Općinskog vijeća Maglaj i slijedeći:

DNEVNI RED1.
a) Izvještaj Općinskog načelnika za 2016. godinu Download
b) Program rada za 2017. godinu - januar 2017. godine; Download

2.
a) Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2016. godinu Download
b) Program rada za 2017. godinu – januar 2017. godine; Download

3.
a) Izvještaj o radu OIK-a za 2016.godinu Download
b) Program rada za 2017. godinu - januar 2017. godine; Download

4. Odluka o visini naknade članovima Općinske izborne komisije – januar 2017. godine; Download

5. Prijedlog Odluka o izmjeni Regulacionog plana:

a) Prijedlog Odluke pristupanje izmjeni Regulacionog plana «Centar Maglaj – južni dio» - Herceg D.o.o. Maglaj - januar 2017. godine; Download

b) Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene Regulacionog plana "Centar Maglaj sjeverni dio" (po zahtjevu Mašić Ševale i Derviša i Totaj Muslije) - januar 2017. godine; Download

c) Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene Regulacionog plana "Centar Maglaj sjeverni dio" (po zahtjevu Mahmić Nurudina) januar 2017.godine; Download

6. Prijedlog rješenja o izuzimanju zemljišta radi privođenja trajnoj namjeni Regulacionog plana „Maglaj-Centar-sjeverni dio“ za potrebe izgradnje trotoara i javnog parkinga - januar 2017. godine; Download

7. Nacrt Odluke o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni 1m2 korisne stambene površine – januar 2017. godine; Download

8. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom Halilović (Rifat) Jasminu radi oblikovanja građevinske parcele - januar 2017.godine; Download

9. Informacija o toku izrade PROSTORNOG PLANA OPĆINE MAGLAJ – januar 2017. godine; Download

10. Prijedlog Odluke o prenošenju ovlasti Općinskog vijeća na Općinskog načelnika o raspolaganju i upravljanju sportskim terenima do donošenja konačnog rješenja (gradski stadion, poligon kod OŠ «Maglaj» i poligon kod «Prve osnovne škole» Maglaj) – januar 2017. godine; Download

11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija za imenovanje na upražnjene pozicije u reguliranim tijelima Općine Maglaj – januar 2017. godine; Download

12. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu finansiranja parlamentarnih grupa političkih stranaka u 2017. godini – januar 2017. godine; Download

13. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje – januar 2017. godine; Download

14. Operativni budžetski/proračunski kalendar za izradu i donošenje budžeta/proračuna Općine Maglaj za 2018. godinu i Dokumenta okvirnog budžeta/proračuna za period 2018 - 2020. godina – januar 2017. godine; Download

15. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o administrativnim taksama i tarifi općinskih administrativnih taksa (uvođenje kategorije smanjenja za poljoprivredne djelatnosti registrirane kao obrt ) - januar 2017. godine; Download

16. Nacrt Odluke o raspodjeli novčanih sredstava za studentske stipendije za akademsku 2016/2017. godinu – januar 2017. godinu; Download

17. Nacrt Kriterija za dodjelu stipendija redovnim studentima općine Maglaj za akademsku 2016/2017. godinu – januar 2017. godine; Download

18.
a) Izvještaj o radu Općinskog vijeća za 2016. godinu Download
b) Izvještaj o radu Komisija Općinskog vijeća za 2016. godinu – januar 2017. godine. DownloadVijećnička pitanja i inicijative


PREDSJEDAVAJUĆA OV,
Svjetlana Zamboni