Loading...

OPĆINA MAGLAJ

JAVNI POZIVI

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora JU “Narodna apoteka Maglaj” Maglaj
  • Datum : 30.04.2020
  • Napisao : Press

 

Na osnovu člana 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj:12/03, 34/03 i 65/13), člana 29. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama (“Službeni list RBiH”, broj:6/92, 8/93 i 13/94), člana 65. i 66. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 46/10 i 75/13), Pravilnika o uvjetima u pogledu vrste završenog fakulteta zdravstvenog usmjerenja koje moraju ispuniti osobe koje konkuriraju za direktora zdravstvene ustanove (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj:77/17), člana 28. Statuta JU “Narodna apoteka Maglaj” ,Maglaj, broj 12/12 od 24.01.2012.godine i Odluke o potrebi raspisivanja Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora JU “Narodna apoteka Maglaj” Maglaj, broj: 26/20 od 21.02.2020.godine, Upravni odbor JU “Narodna apoteka Maglaj” Maglaj, raspisujeNa osnovu člana 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj:12/03, 34/03 i 65/13), člana 29. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama (“Službeni list RBiH”, broj:6/92, 8/93 i 13/94), člana 65. i 66. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 46/10 i 75/13), Pravilnika o uvjetima u pogledu vrste završenog fakulteta zdravstvenog usmjerenja koje moraju ispuniti osobe koje konkuriraju za direktora zdravstvene ustanove (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj:77/17), člana 28. Statuta JU “Narodna apoteka Maglaj” ,Maglaj, broj 12/12 od 24.01.2012.godine i Odluke o potrebi raspisivanja Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora JU “Narodna apoteka Maglaj” Maglaj, broj: 26/20 od 21.02.2020.godine, Upravni odbor JU “Narodna apoteka Maglaj” Maglaj, raspisuje


JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje

direktora

JU “Narodna apoteka Maglaj” Maglaj

 


Opis pozicije/poslovi

Direktor organizuje rad i rukovodi radom Apoteke, zastupa i predstavlja Apoteku prema trećim licima, odgovara za stručni rad, zakonitost rada, rezultate rada i finansijsko poslovanje Apoteke, učestvuje u radu upravnog odbora bez prava odlučivanja, predlaže Upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti Apoteke, predlaže Upravnom odboru Pravilnik o platama i druge opšte akte Apoteke, predlaže Upravnom odboru osnove plana rada i razvoja Apoteke, izvršava odluke i zaključke Upravnog odbora Apoteke, podnosi Upravnom odboru pisani izvještaj o cjelokupnom poslovanju Apoteke, jednom tromjesečno, podnosi Upravnom odboru izvještaj o svom radu, odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima radnika iz radnog odnosa u prvom stepenu, imenuje i razrješava rukovodioce organizacionih dijelova Apoteke, naređuje izvršenje finansijskog plana Apoteke, predlaže Upravnom odboru godišnji plan stručnog usavršavanja radnika, predlaže Upravnom odboru način obezbjeđenja deficitarnih kadrova, odlučuje o kupoprodaji i otpisu stalnih sredstava i sredstvima opšte potrošnje do vrijednosti 5.000,00 KM, donosi odluke i zaključuje ugovore o investicionim ulaganjima u skladu sa ovlaštenjima dobijenih od Upravnog odbora, zaključuje ugovore i preduzima druge pravne radnje iz djelatnosti Apoteke, odobrava službena putovanja u zemlji i inostranstvu u skladu sa njegovim ovlaštenjima utroška sredstava Apoteke, predlaže Upravnom odboru odluke o uzimanju i davanju kredita u vezi sa poslovanjem i na osnovu tih odluka zaključuje ugovore, organizuje uvođenje evidencija o imovini Apoteke, redovni i vanredni popis sredstava i izvora sredstava Apoteke u skladu sa zakonom, odgovoran je za sprovođenje mjera zaštite i planova odbrane, donosi pojedinačne odluke o troškovima u skladu sa utvrđenim pravnim i drugim aktima, izdaje naloge za isplatu plata i naknada zaposlenicima i naloge za isplatu materijalnih obaveza prispjelih u poslovanju, organizuje nabavku, održavanje i pravilno rukovanje (korištenje) osnovnim sredstvima, određuje lice koje ga zamjenjuje u vrijeme odsustvovanja sa rada (godišnji odmor, bolovanje, stručno usavršavanje, službeno putovanje itd.), imenuje i predsjedava stručnim i savjetodavnim organima Apoteke, za koji je ovlašten zakonom, Statutom i drugim opštim aktima Apoteke, obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i drugim opštim aktima Apoteke.


Mandat Direktora Apoteke traje četiri godine, s tim što po isteku mandata, isto lice može biti ponovo izabrano za direktora na način i po postupku propisanim zakonom i Statutom Apoteke, ali najviše za još jedan mandatni period.


Kandidat za direktora je dužan uz prijavu koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, priložiti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata, ne starije od 6 mjeseci, kao dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uslova, traženih ovim javnim konkursom.

 


Opći uslovi;

-da je državljanin BiH:da je stariji od 18 godina;

-da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova za koje se kandiduje;

-da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH (bilo na nivou države ili entiteta) u period od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije;

-da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX 1. Ustava BiH);

-da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH;

-da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH;da nema privatni finansijski interes u reguliranom organu u koji se kandiduje;da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prestup nespojiv sa dužnošću u reguliranom organu u koji se kandiduje.

 


Posebni uslovi:

-da ima završen farmaceutski fakultet;

-da ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci;

-da ima znanje u zdravstvenom menadžmentu koje dokazuje certifikatom o obavljenoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta i to sva tri nivoa edukacije iz zdravstvenog menadžmenta, odnosno završenoj specijalizaciji ili završenom postdiplomskom studiju iz zdravstvenog menadžmenta;

-da nije član Upravnog odbora apoteke;

-da ne postoje zakonom propisane smetnje u pogledu obavljanja poslova u rukovođenju;

-da posjeduje komunikativne i kreativne sposobnosti za savjesno, odgovorno i odlučno obavljanje upražnjene pozicije;

-sposobnost nepristrasnog donošenja odluka;dobre rezultate rada ostvarene tokom prethodnog radnog angažmana;

-dobre preporuke ranijih neposrednih rukovodilaca;

-da poznaje jedan ili više stranih jezika;

-da ispunjava i druge zakonom propisane uslove.

 


Potrebni dokumenti:

-izvod iz matične knjige rođenih;

-uvjerenje o državljanstvu;izjava kandidata ovjerena od nadležnog organa da se na njega ne odnosi član IX. 1. Ustava BiH;

-izjava kandidata ovjerena od nadležnog organa da nije angažiran na drugoj pozicij koja može uticati na eventualni sukob interesa;

-diploma o završenom farmaceutskom fakultetu;

-certifikat o završenoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta  i to sva tri nivoa edukacije iz zdravstvenog menadžmenta, odnosno završenoj specijalizaciji iz zdravstvenog menadžmenta ili završenom postdiplomskom studiju iz zdravstvenog menadžmenta;

-uvjerenje o položenom stručnom ispitu za zvanje magistra farmacije;

-uvjerenje o radnom stažu u struci;

-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;uvjerenje o nekažnjavanju.

 

Podnošenje prijava

Prijave se dostavljaju lično ili poštom preporučeno, u zatvorenoj koverti sa naznakom:

Prijava na javni konkurs za poziciju direktora JU “Narodna apoteka Maglaj”  Maglaj -NE OTVARAJ, na slijedeću adresu: 

Javna ustanova “Narodna apoteka Maglaj” Maglaj, Viteška ulica broj 9, 74250 Maglaj.


Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja, a isti će biti objavljen u“Službenim novinama Federacije BiH”, u dnevnim novinama Dnevni Avaz, na web stranici Općine Maglaj, oglasnoj ploči Ustanove i oglasnoj ploči Općine Maglaj.


Nepotpune  i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.


Sa svim prijavljenim kandidatima, koji ispunjavaju opće i posebne uslove konkursa  će prije donošenja odluke o izboru biti obavljen intervju, a o čijem  će terminu  isti biti blagovremeno obaviješteni.

Upravni odbor Ustanove imenovat će direktora, uz prethodnu saglasnost Načelnika općine, a nakon odabira kandidata po okončanju javnog konkursa.

 

 

 

   Predsjednik Upravnog odbora Senada Ćorić, doktor stomatologije