Loading...

ADMINISTRACIJA OPĆINE MAGLAJ

Administracija

OPĆINSKI NAČELNIK

Mirsad Mahmutagić

portfolio

Mahmutagić Mirsad, rođen 31. marta 1970. godine u Maglaju, gdje i danas živi sa porodicom. Nakon završetka srednje škole počeo studij na Elektrotehničkom fakultetu u Tuzli, školske 1989/90. godine gdje je diplomirao 06.09.1996. godine, a 2009. godine stekao zvanje magistra nauka. Do sada je, kao autor ili koautor, objavio više od 10 naučnih radova. U toku agresije na BiH učestvovao je u odbrani, a cijeli rat je proveo u ARBiH.

Početkom oktobra 1996. godine počinje raditi u Tvornici Natron d.d. Maglaj. Od 2010. godine je uposlenik JP Elektroprivreda BiH, kao rukovodilac Poslovnice u Maglaju.

Posljednjih 12 godina je i član Općinskog vijeća Maglaj. U posljednjem mandatu vodio je Klub vijećnika SDP BiH Maglaj te je predvodio aktivnosti opozicionog bloka. Oženjen i otac jednog djeteta.


Općinske službe

01.
Služba općinskog načelnika i općinskog vijeća

Upravni i stručni poslovi iz nadležnosti Općine, priprema sjednica Općinskog vijeća, izrada Službenih novina Općine, vođenje zapisnika sjednica Općinskog vijeća, izrada i priprema nacrta i i prijedloga općih i pojedinačnih akata Općinskog vijeća i Općinskog načelnika.

Tel: 032 609 552
Email: vijece@maglaj.ba

02.
Služba za privredu, finansije/financije i razvoj poduzetništva

Obrt i privatno poduzetništvo, poljoprivreda, turizam, saobraćaj, praćenje i izvršenje plana Budžeta, poslovi knjigovodstva, vođenje registra samostalnih privrednika i samostalnih djelatnosti
Pomoćnik načelnika: Senada Alibajraktarević, dipl.ecc

Tel: 032 609 580
Email: privreda@maglaj.ba

03.
Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove

Poslovi građenja i obnove, komunalna infrastruktura, geloška istraživanja i korištenje prirodnih resursa. Uspostavljanje, izrada i održavanje premjera katastra zemljišta, katastra nekretnina, vršenje geodetskog snimanja
Pomoćnik načelnika: Fuad Hajrulahović, dipl.arh

Tel: 032 609 670
Email: urbanizam@maglaj.ba

04.
Služba boračko-invalidsku zaštitu, opću upravu i društvene djelatnosti

Poslovi koji se odnose na zaštitu prava boraca/branitelja, vojnih invalida, porodica šehida i poginulih boraca, poslovi vezano za raseljena i izbjegla lica i poslovi socijalne zaštite. Poslovi u okviru obrazovanja, nauke, kulutre, zdravstva, rad mjesnih zajednica, vjerskih zajednica, poslovi matičnog ureda, prijemne kancelarije.
Pomoćnik načelnika: Azra Čakrama, dipl.pravnik

Tel: 032 609 040
Email: boracka@maglaj.ba

05.
Služba civilne zaštite

Poslovi deminiranja, poslovi vatrogasne jedinice, provođenje preventivnih mjera zaštite od požara.
Pomoćnik načelnika: Anto Maglica, dipl.ing.tehn.

Tel: 032 603 436
Email: civilna@maglaj.ba

Sastav vijeća općine Maglaj

SDA

Stranka demokratske akcije | Ukupno vijećnika: 11

 • Abdurahmanović Adis
 • Alispahić Nedžad
 • Avdić Selma
 • Bašić Kanita
 • Bejzić Mirsad
 • Delić Edib
 • Hasanić Šefka
 • Jašić Safet
 • Muminović Ermina
 • Smajlović Dženita
 • Jašić Edina

SDP

Socijal demokratska partija | Ukupno vijećnika: 7

 • Bradarić Mirza
 • Galijašević Firuz
 • Herceg Irena
 • Hrnjić Armin
 • Lokmić Nedžad
 • Šahman Anida
 • Zamboni Svjetlana

SBB

Savez za bolju budućnost BiH | Ukupno vijećnika: 2

 • Bešić Mustafa
 • Hrnjić Muhamed

DF

Demokratska fronta | Ukupno vijećnika: 2

 • Delić Fikret
 • Fermić Hajrudin

HDZ

Hrvatska demoratska zajednica | Ukupno vijećnika: 1

 • Jurišić Josip

SZBIH

Stranka za BiH | Ukupno: 1

 • Vehabović Elvir

Samostalni

Samostalni vijećnik | Ukupno vijećnika: 1

 • Buljubašić Mustafa