• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  18.02.2021

JAVNI OGLAS za prijem namještenika u radni odnos u Službi civilne zaštite Općine Maglaj-Odjeljenje Profesionalne vatrogasne jedinice

Na osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 49/05), a u vezi sa Odlukom o potrebi raspisivanja javnog oglasa broj:06-30-4-200/2021 od 15.02.2021.godine, načelnik općine Maglaj, objavljuje

JAVNI OGLAS
za prijem namještenika u radni odnos u Službi civilne zaštite Općine Maglaj-Odjeljenje Profesionalne vatrogasne jedinice

1. Referent vatrogasac vozač -1 izvršilac na neodređeno vrijeme,

Opis poslova:
- učestvuje u akcijama gašenja požara,
- učestvuje u provođenju mjera preventivne zaštite od požara,
- kontroliše ispravnost vozila i daje prijedlog za nabavku goriva i maziva,
- upravlja i rukuje motornim vozilom prilikom intervencija,
- učestvuje u održavanju javne rasvjete, mostova i dr.
- vrš odvoz i dovoz vatrogasnih aprata i opreme trećim licfima radi servisiranja,
- vrši servisiranje vatrogasnih aparata,
- vrši kontrolu ispravnosti svih sredstava, sprava i opreme na vozilu i o tome vodi pisanu evidenciju,
- obavlja i druge poslove po nalogu Načelnika općine i rukovodioca Službe

Opći uslovi:
Pored posebnih uslova navedenih u javnom oglasu, kandidat mora ispunjavati i opće uslove propisane članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH (da je državljanin BiH, punoljetstvo, opća zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, vrsta i stepen školske spreme potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji BiH, odnosno BiH i da nije obuhvaćen članom IX 1.Ustava Bosne i Hercegovine).

Posebni uslovi:
- srednja stručna sprema, najmanje III stepen-
- položen stručni ispit za vatrogasca
- položen vozački ispit C kategorije (B kategorije)
- radni staž: 1 godina.

Potrebni dokumenti (original ili ovjerene fotokopije):
- prijava sa naznakom na koju poziciju se prijavljuje kandidat;
- rodni list;
- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);
- kopija CIPS-ove lične karte;
- CIPS potvrda o prebivalištu;
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca);
- ovjerena izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji BiH, odnosno BiH;
- ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX. 1. Ustava BiH;
- diploma ili svjedočanstvo o završenoj školi; (original ili ovjerena fotokopija)
- potvrda (dokaz) o radnom stažu;
- kopija vozačke dozvole “C” kategorije; (“B” kategorije)
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za profesionalnog vatrogasca i
- uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti bit će dužan dostaviti izabrani kandidat prije stupanja na rad.

Napomena: Ukoliko na javni oglas ne bude prijavljenih kandidata sa položeniim vozačkim ispitom “C” kategorije, u radni odnos bit će primljen kandidat koji ispunjava sve druge opće i posebne uslove i ima položen vozački ispit “B” kategorije, s tim da će vozački ispit “C” kategorije biti dužan položiti u roku koji mu odredi načelnik općine Maglaj.

Svaki kandidat je dužan uz prijavu dostaviti svojeručno potpisanu izjavu da daje izričitu saglasnost Općini Maglaj, za obradu njegovih ličnih i posebnih podataka sadržanim u dostavljenoj dokumentaciji uz prijavu na javni oglas, u svrhu i na način obrade ličnih podataka na osnovu zakona ili drugog propisa, a u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove javnog oglasa obavit će se intervju.

Radni odnos se zasniva uz obavezan probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana računajući od dana posljednje objave u jednom od tri dnevna lista koji se distribuiraju na cijelom prostoru Federacije BiH.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti putem pošte, preporučeno ili predavanjem na pisarnici Općine Maglaj, na adresu:

Općina Maglaj, Načelnik općine, Viteška broj 4. Maglaj, sa naznakom “Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na rando mjesto referent vatrogasac vozač u Službi civilne zaštite Općini Maglaj-NE OTVARATI”

Tekst oglasa možete preuzeti ovdje.