• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  14.04.2020

KJD MAGLAJ: Obavještenje

 

Molimo korisnike da u kontejnere i posude za odlaganje otpada odlažu ISKLJUČIVO komunalni otpad.

U skladu sa Odlukom o komunalnom redu i sanitarnom minimumu (Službene novine Općine Maglaj br. 3/18) komunalnim otpadom NE smatraju se: zemlja, otpaci i ostaci građevinskog materijala, šljaka, pepeo , podrumsko, dvorišno i tavansko smeće u većim količinama, kao i drugi krupni otpaci koji nastaju u procesu industrijske, zanatske, građevinske, poljoprivredne ili druge proizvodnje i slično.

U posljednje vrijeme kontejneri i posude za odlaganje otpada su zatrpani kamenjem, zemljom, ugljenom prašinom, piljevinom i starim namještajem.

Molimo korisnike da se suzdrže od odlaganja ovih vrsta otpada na za to nepredviđena mjesta, naročito u ovoj vanrednoj situaciji.

Ove vrste otpada se zbog svojih svojstava ne mogu prikupljati na način kao što se prikuplja odvoz komunalnog otpada.

Za odvoz krupnog otpada, kao i pepela i ložioničke šljake potrebno je posebno naručiti odvoz.

U skladu sa gore pomenutom Odlukom, zabranjeno je odlagati otpad na javne površine i na mjesta koja nisu predviđena za njegovo odlaganje.

Molimo korisnike da se pridržavaju Odluke i uputa od strane KJD d.o.o. Maglaj.