• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  13.02.2020

Nastavak 35. sjednice i 36. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Na osnovu člana 59,60 i 61. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj («Službene novine Općine Maglaj»,broj: 2/09 i 1/13), i ukazane potrebe, upućujem

POZIV ZA NASTAVAK SJEDNICE

Informacija o provedenim aktivnostima po Nacrtu Statuta MZ; Download

 

Brifing Načelnika općine,
Vijećnička pitanja i inicijative.

 

 

POZIV ZA SJEDNICU

 

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj («Službene novine Općine Maglaj broj: 2/13- prečišćen tekst») i zaključaka sa Kolegija Općinskog vijeća održanog dana 11.02.2020.godine, sazivam 36. sjednicu Općinskog vijeća Maglaj za 20.02.2020. godine sa početkom u 09:00 sati, u sali JU Dom kulture «Edhem Mulabdić» Maglaj.

 Verifikacija Zapisnika sa 35. redovne sjednice Općinskog vijeća Maglaj.

DNEVNI RED

1. Osnovni zadaci i programska orijentacija Općinskog pravobranilaštva za rad u 2020.godini; Download

2. Odluka o konačnom imenovanju Općinskog pravobranioca; Download

3. Plan kapitalnih investicija Općine Maglaj za 2020-2022. godine; Download

4. Plan i program održavanja, sanacije i uređenja lokalnih i nerazvrstanih cesta sa finansijskim pokazateljima za 2020. godinu; Download

5. Prijedlog Odluke o prosječnoj građevinskoj cijeni 1 m2 korisne stambene površine na području općine Maglaj za 2020. godinu; Download

6. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom Nalić (Ibrahim) Enveru i Nalić (Mehe) Ibrahimu iz Maglaja, radi oblikovanja građevinskih parcela sa prilaznim putem; Download

7. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom Bajrić (Salih) Ševalu iz Liješnice, općina Maglaj, radi formiranja građevinske parcele; Download

8. Rješenje o razrješenju člana Općinske izborne komisije Maglaj; Download

9. Odluka o raspisivanju Javnog oglasa za imenovanje člana OIK-a Maglaj; Download

10. Odluka o davanju savlasnosti JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo Podružnici „Elektrodistribucija“ Zenica za postavljanje dva AB stuba u putnom pojasu – na dijelu parcele označene sa k.č.br. 2265 k.o. Kosova; Download

11. Nacrt Programa poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji općine Maglaj za 2020.godinu; Download

12. Nacrt Programa utroška sredstava – poticaj u zapošljavanju mladih poduzetnika za 2020.godinu; Download

13. Odluka o usvajanju Nacrta djelimične izmjene Regulacionog plana „Liješnica“ – Plan poslovno radne zone Liješnica; Download

14. Odluka o usvajanju Nacrta djelimične izmjene Regulacionog plana „Centar Maglaj-južni dio“; Download

15. Odluka o usvajanju Nacrta djelimične izmjene Regulacionog plana „Centar Maglaj-sjeverni dio“; Download

16. Odluka o pristupanju dijelimične izmjene Regulacioni plana „Centar Maglaj-sjeverni dio“ po zahtjevu „Džino“ d.o.o. Maglaj; Download

 

Brifing Načelnika općine između dvije sjednice.
Vijećnička pitanja i inicijative.