• Viteška ulica br. 4
 • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  11.02.2020

JU Dom zdravlja Maglaj:  J A V N I  O G L A S za prijem u radni odnos

 

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine F BiH" broj: 26/16, 89/18), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko —dobojskom kantonu („Službene novine ZE-DO kantona" broj: 8/19) i Odluke o raspisivanju javnog oglasa za prijem u radni odnos broj: 01-164/20 od 07.02.2020. godine, direktor Ustanove na osnovu ukazane potrebe, raspisuje

 

 J A V N I  O G L A S

za prijem u radni odnos

 

 I   RADNO MJESTO

1.Doktor medicine – 1 izvršioc na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana u punom radnom vremenu.

Osnovna plata za radno mjesto doktor medicine u JU Dom zdravlja Maglaj za 165 radnih sati iznosi 1.745,00 KM.

 • *obavlja prvi i ponovni klinički pregled oboljelih i povrijeđenih u ordinaciji i u stanu bolesnika,
 • *utvrđuje potrebu i daje nalog za obavljanje laboratorijskih i drugih dijagnostičkih pretraga i specijalističkih pregleda sa ciljem utvrđivanja konačne dijagnoze odnosno kontrole rezultata liječenja,
 • *propisuje, ordinira, prati i kontroliše tok njege i liječenja bolesnika,
 • *pruža prvu i hitnu medicinsku pomoć u ordinaciji, na mjestu nezgode, kritičnog događaja i u toku transporta,
 • *vrši zdravstvene usluge male hirurgije u skladu sa stručnim sposobnostima i normativima savremene medicine,
 • *obavlja i druge poslove koji neposredno proističu iz kategorije poslova doktora medicine

 

2.Logoped –1 izvršilac na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana u punom radnom vremenu.

Osnovna plata za radno mjesto logopeda u JU Dom zdravlja Maglaj za 165 radnih sati iznosi 1.357,00 KM

 

Kratak opis poslova:

 • *učestvuje u timskom pregledu pacijenata u svrhu procjene intelektualnih i psihomotornih sposobnosti i daje svoj nalaz  i mišljenje,
 • *obavlja psihološki pregled i testiranje radi procjene psihološke dimenzije ličnosti pacijenta i daje svoj nalaz i mišljenje,
 • *obavlja psihološki pregled sa davanjem psihološkog nalaza za kategorizaciju, IK, ostvarivanje prava na socijalnu pomoć i tuđu njegu i pomoć, procjenu invaliditeta itd.
 • *uredno vodi psihološku dokumentaciju o svojim pacijentima,
 • *učestvuje u individualnom i grupnom psihoterapijskom radu,
 • *učestvuje u sistematskim i periodičnim ljekarskim pregledima,
 • *obavlja preventivne zdravstveno-edukativne aktivnosti iz oblasti očuvanja i unapređenja mentalnog zdravlja individualno, grupno i u zajednici,
 • *obavlja i druge poslove iz domena psihološke struke.

 

II   U S L O V I

Kandidati treba da ispunjavaju opće uslove za obavljanje poslova i radnih zadataka definisane Zakonom i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih mjesta  kako slijedi:

OPŠTI USLOVI

 • *Da je državljanin BiH
 • *Da ima opštu zdravstvenu i poslovnu sposobnost

POSEBNI USLOVI

Posebni uslovi koje kandidati moraju da ispunjavaju za radno mjesto "logoped" su:

 • *Da imaju završen fakultet za stručno zvanje logopeda,

 

Posebni uslovi koje kandidati moraju da ispunjavaju za radno mjesto "doktor medicine" su:

 • *Da imaju završen Medicinski fakultet,
 • *Da imaju položen stručni ispit za zvanje "doktor medicine"
 • *Da imaju važeću licencu za samostalno obavljanje poslova, izdate od strane nadležne ljekarske komore

 

III   POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz prijavu na oglas, koja mora biti poseban potpisan dokument od strane podnosioca, kandidati su dužni priložiti i slijedeće dokaze u originalu ili ovjerenoj kopiji:

 • *Kraću biografiju sa adresom i kontakt telefonom kandidata,
 • *Diplomu o završenom fakultetu,
 • *Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
 • *Licenca (samo za radno mjesto doktor medicine)
 • *Izvod iz matične knjige rođenih,
 • *Uvjerenje o državljanstvu,
 • *Čekanje na posao nakon sticanja stručne spreme (na osnovu evidencije Biroa za zapošljavanje),
 • *Dokaz o pripadnosti braniocima ili članovima njihovih porodica (ratni vojni invalid, član porodice šehida i poginulih boraca, demobilisani borac, član porodice ratnog vojnog invalida, član porodice demobilisanog borca) izdat od strane ovlaštene institucije,
 • *Uvjerenje o radnom iskustvu,
 • *Dokazi o stručnom usavršavanju ako ih ima.

 

NAPOMENA: samo izabrani kandidati će biti u obavezni  da u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njihovom izboru kao najboljih kandidata, dostaviti ljekarsko uvjerenje i uvjerenje o nekažnjavanju. Ukoliko kandidat/i, u ostavljenom roku, ne dostavi/e ljekarsko uvjerenje smatrat će se da je/su odustao/li od zaposlenja.

 

IV POSTUPAK IZBORA I BODOVANJA

Postupak izbora kandidata vršit će se na osnovu razmatranja dostavljene dokumentacije, te održanog pismenog i usmenog stručnog ispita te intervjuom sa svakim od kandidata koji je dostavio urednu, potpunu i blagovremenu prijavu.

Kriterij za bodovanje kandidata će biti pismeni i usmeni stručni ispit ,kao i dostavljena dokumentacija.

Svaki kandidat mora odgovoriti na najmanje 5 postavljenih pitanja (ostvariti 60 % bodova od mogućeg broja bodova) da bi se kvalifikovao za usmeni stručni ispit, u suprotnom se smatra da nije uspješno riješio test i isključuje se iz dalje oglasne procedure.

Svaki kandidat mora odgovoriti na najmanje 5 postavljenih pitanja (ostvariti 60 % bodova od mogućeg broja bodova) da bi se smatrao uspješnim na usmenom stručnom ispitu.

Ukupan broj bodova koji se može ostvariti po osnovu pismenog i usmenog stručnog ispita, kandidatima će biti saopšten prilikom pristupanja na pismeni i usmeni stručni ispit. Svi kandidati će biti naknadno obavješteni o sadržaju pismenih i usmenih ispita.

 

V   POSTUPAK PRIJAVLJIVANJA

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u listu „Naša riječ“ Zenica.

Kandidati su u prijavi obavezni navesti tačne podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima ( znanje stranih jezika i poznavanje rada na računaru, podatke o stručnom usavršavanju), kao i lične podatke, te tačnu kontakt adresu i kontakt telefon, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom i za iste garantuje krivično i materijalno.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uslova dostavljaju se u zatvorenoj koverti

Komisiji za izbor sa naznakom „NE OTVARAJ - PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“ na sljedeću adresu:

J.U. „ Dom zdravlja “ Maglaj, Ilijasa Smajlagića b.b. 74250  M a g l a j

 

Nepotpune i neblagovremene prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove iz javnog oglasa neće se uzeti u razmatranje.

Izabrani kandidat dužan je prije stupanja na rad dostaviti ljekarsko uvjerenje.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obavit će se intervju, po potrebi opšta i praktična provjera znanja, o čemu će svi kandidati biti naknadno obaviješteni.

Osoba ovlaštena za davanje dodatnih obavještenja je Almin Pašić, telefon kontakt osobe zadužene za davanje dodatnih obavještenja je 032 465 670.