• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  04.02.2020

JU DJEČIJI VRTIĆ MAGLAJ: KONKURS za prijem u radni odnos odgajatelja/ica na određeno vrijeme

 

Na osnovu člana 32. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj:7/10), te na osnovu člana 4. stav 2. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH („Službene novine FBiH“ broj:89/19), Pedagoških standarda i normativa („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj:2/11), te na osnovu člana 54. Pravila JU „Dječiji vrtić“ Maglaj i Odluke Upravnog odbora o raspisivanju konkursa za prijem radnika u JU „Dječiji vrtić“ Maglaj broj : 02/20, a u svrhu realizacije Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja za 2019/2020. godinu utvrđenog od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZE-DO kantona Upravni odbor raspisuje

 

KONKURS

za prijem  u radni odnos odgajatelja/ica na određeno vrijeme

 

I

Raspisuje se konkurs za radno mjesto:

1.Odgajatelja/ice  na realizaciji Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja, na određeno vrijeme u trajanju od 180 sati (tri mjeseca) – 2  izvršioca na puno radno vrijeme;

2.Odgajatelja/ice  na realizaciji Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja, na određeno vrijeme u trajanju od 180 sati (tri mjeseca) – 1 izvršilac na pola radnog vremena.

 

Puna norma za radno mjesto odgajatelja na realizaciji Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja podrazumijeva rad sa dvije odgojno- obrazovne grupe, a pola norme podrazumijeva rad sa jednom odgojno- obrazovnom  grupom.

 

II

Na navedeni konkurs se mogu prijaviti lica – profesori predškolskog odgoja sa fakultetom VSS ili ekvivalentom prvog studijskog ciklusa bolonjskog studija sa najmanje 180 ECTS bodova, smjer predškolski odgoj i obrazovanje, kao i lica sa VŠ (nastavnici predškolskog odgoja).

Visinu naknade realizatorima Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja, određuje Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK-a i regulisaće se posebnim Ugovorom o radu.

 

III

Kandidati su dužni uz prijavu, koju su svojeručno potpisali, s kratkom biografijom, dostaviti i sljedeće dokumente:1. Diplomu sa traženom stručnom spremom

2.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (ili bez položenog stručnog ispita)

3. Izvod iz Matične knjige rođenih

4.Uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest mjeseci

Napomena : Dokumenti moraju biti originalni ili ovjerene kopije.

 

IV

Dodatna dokumentacija:

1.Dokaz o radnom iskustvu u odgojno - obrazovnoj ustanovi (Potvrda/uvjerenje o radnom stažu ili Ugovor o radu, volontiranju, stručnom osposobljavanju).

Kandidati koji dostave dodatnu dokumentaciju će imati prioritet pri odabiru. Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom. Kandidati koji budu izabrani dužni su imati urednu sanitarnu knjižicu.

 

V

Javni konkurs  ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

 

VI

Prijave na konkurs slati na adresu:

 

JU Dječiji vrtić Maglaj, Upravni odbor

Ul. Civilnih žrtava rata bb, 74 250 Maglaj

sa naznakom: „Prijava na konkurs“- NE OTVARATI

 

VII

Kandidati koji budu  izabrani u uži izbor, bit će pozvani na intervju koji će se održati u prostorijama ustanove .

Neblagovreme i nepotpune prijave  neće se uzeti u razmatranje.

 

NAPOMENA: Skraćena verzija Konkursa bit će objavljena u "Dnevnom avazu" 05.02.2020.godine.

 

 

 

UPRAVNI ODBOR JU DJEČIJI VRTIĆ MAGLAJ

                                                                                                                                            PREDSJEDNICA

                                                                                                                                            Nina Bradarić, dipl.pravnik