• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  08.01.2020

JAVNI OGLAS o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Maglaj - neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta

Na osnovu člana 363. stav 1. Zakona o stvarnim pravima ("Službene novine Federacije BiH", broj: 66/13 i 100/13), člana 7. i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za rasploaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova ("Službene novine Fedearcije BiH", broj: 17/14), člana 12 i 13. Odluke o građevinskom zemljištu općine Maglaj („Službene novine Općine Maglaj“, broj: 4/19 i 6/19) i člana 4. Odluke o načinu i uslovima javne prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Maglaj - neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta („Službene novine Općine Maglaj“, broj:11/19), načelnik općine Maglaj objavljuje

JAVNI OGLAS
o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Maglaj - neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta

I Općina Maglaj, sa sjedištem u ul. Viteška broj 4, Maglaj, putem javnog nadmetanja – licitacije prodaje nekretnine - neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište u vlasništvu Općine Maglaj, i to:

1. Nekretnina označena sa:

- k.č. br. 1390/28 “Građevinski prostor” dvorište površine 110 m2, upisana u pl. broj 1814 k.o. Maglaj, posjednik Općina Maglaj sa dijelom 1/1, po katastru zemljišta, a po zemljišnoj knjizi ista je označena sa k.č. br. 1390/28 “Građevinski prostor” dvorište površine 110 m2, upisana u zk. ul. br. 3068 k.o. Maglaj, pravo vlasništva Općina Maglaj sa 1/1,

2. Nekretnina označena sa:

- k.č. br. 1347/2 “Bušeni bunar 3” njiva 3. klase površine 673 m2, upisana u pl. broj 3655 k.o. Maglaj, posjednik Općina Maglaj sa dijelom 1/1, po katastru zemljišta, a po zemljišnoj knjizi ista je označena sa k.č. br. 1347/2 “Bušeni bunar 3” njiva 3. klase površine 673 m2, upisana u zk. ul. br. 2426 k.o. Maglaj, pravo vlasništva Općina Maglaj sa 1/1.

Nekretnina označena sa k.č. br. 1390/28 k.o. Maglaj prodaje se u svrhu izgradnje poslovnog objekta u skladu sa Regulacionim planom “Centar Maglaj – južni dio” (“Službene novine Općine Maglaj”, broj: 04/07) u okviru kojeg se i nalazi ovo zemljište. Grafičkim prikazom Namjena i razmještaj objekata, na zemljištu označenom sa k.č. br. 1390/28 opredijeljena je izgradnja poslovnog objekta dimenzija 8,00 m x 8,00 m, spratnosti P (prizemlje). Grafičkim prikazom Plan parcelacije za planirani poslovni objekat određena je građevinska parcela koja je na grafičkom prikazu označena brojem 3.
Nekretnina označena sa k.č. br. 1347/2 k.o. Maglaj prodaje se u svrhu izgradnje stambenog objekta u skladu sa Regulacionim planom „Misurići“ (“Službene novine Općine Maglaj”, broj: 06/2010) u okviru kojeg se i nalazi ovo zemljište. Grafičkim prikazom Urbanističko rješenje na zemljištu označenom sa k.č. br. 1347/2 je predviđena izgradnja stambenog objekta dimenzija cca 10,00 m x 10,00 m, spratnosti P+1+Pt. Grafičkim prikazom Plan parcelacije građevinska parcela u okviru zemljišta označenog sa k.č. br. 1347/2 je označena brojem 110.

II Prodaja nekretnina iz tačke I ovog Javnog oglasa će se obaviti putem javnog nadmetanja - licitacije koja će se održati dana 28.01.2020. godine (utorak) sa početkom u 12,00 sati, u zgradi Općine Maglaj u sali načelnika općine.

III Početna prodajna cijena nekretnina iz tačke I ovog Javnog oglasa iznosi:

- za nekretninu označenu sa k.č. br . 1390/28 k.o. Maglaj 11.000,00 KM, odnosno 100,00 KM po 1m2,
- za nekretninu označenu sa k.č. br. 1347/2 k.o. Maglaj 20.190,00 KM, odnosno 30,00 KM po 1 m2.

U početnu prodajnu cijenu nije uračunata naknada za uređenje gređevinskog zemljišta i naknada za pogodnost (renta), koje je kupac dužan platiti u postupku izdavanja odobrenja za građenje prema važećim propisima na dan donošnja rješenja o naknadi.

Zemljište označeno sa k.č. br. 1390/28 k.o. Maglaj nalazi se u drugoj zoni, naknada za uređenje građevinskog zemljišta po 1 m2 korisne površine poslovnog objekta koji će se graditi na istom iznosi 2,3 % a naknada za pogodnost (retna) iznosi 5% od prosječne konačne građevinske cijene 1 m2 korisne stambene površine na području općine Maglaj.
Zemljište označeno sa k.č. br. 1347/2 k.o. Maglaj nalazi se u trećoj zoni, naknada za uređenje građevinskog zemljišta po 1 m2 korisne površine stambenog objekta koji će se graditi na istom iznosi 1,5 % a naknada za pogodnost (retna) iznosi 4% od prosječne konačne građevinske cijene 1 m2 korisne stambene površine na području općine Maglaj.

IV Za učešće u postupku licitacije, učesnici su dužni uplatiti kaparu u iznosu od 10% od početne prodajne cijene nekretnine utvrđene u tački III ovog Javnog oglasa, i to

- za k.č. br. 1390/28 k.o. Maglaj 1.100,00 KM,
- za k.č. br. 1347/2 k.o. Maglaj 2.019,00 KM,

na žiro račun Budžeta Općine Maglaj broj: 199-046-00032516-34, općina 060, vrsta prihoda 722449, prije početka licitacionog postupka, o čemu će Komisiji podnijeti dokaz o izvršenoj uplati.
Pravne i fizičke osobe koje nisu položile određenu kaparu ne učestvuju u licitaciji.
Učesniku licitacije čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija uplaćeni iznos kapare će se uračunati u kupoprodajnu cijenu nekretnine.
Ukoliko učesnik licitacije čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, odustane iz bilo kog razloga od ponude ili od zaključenja ugovora o kupoprodaji, gubi pravo na povrat uplaćene kapare.
Učesniku licitacije koji ne bude izabran kao najpovoljniji, izvršit će se povrat uplaćene kapare u roku od 8 (osam) dana od dana zaključenja postupka javnog nadmetanja - licitacije.
Svaki učesnik je dužan uplatiti iznos od 150,00 KM , na žiro račun Budžeta općine Maglaj broj: 199-046-00032516-34, općina 060, vrsta prihoda 722611, s naznakom „naknada za troškove postupka licitacije“. Ova naknada se ne vraća učesniku licitacije.

V Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja – licitacije imaju sva domaća fizička i pravna lica, kao i strana fizička i pravna lica koja mogu sticati pravo vlasništva na nekretninama u Federaciji BiH, u smislu odredaba člana 15. Zakona o stvarnim pravima ("Službene novine Federacije BiH", br. 66/13 i 100/13), te dva ili više fizičkih, odnosno pravnih lica po osnovu ugovora o zajedničkoj gradnji ako su potpisi ugovarača ovjereni kod nadležnog organa za ovjeru potpisa.

U slučaju da osobu koja učestvuje u postupku licitacije zastupa punomoćnik, punomoć mora biti sačinjena u formi notarski obrađene isprave.

VI Osnovni kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najveća ponuđena cijena u postupku javnog nadmetanja – licitacije.

VII Postupak licitacije nekretnina označenih u tački I ovog Javnog oglasa provest će Komisija za sprovođenje javnog nadmetanja - licitacije za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Maglaj, u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku javnog konkursa za rasplaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova ("Službene novine Federacije BIH", broj: 17/14), Odluke o građevinskom zemljištu općine Maglaj („Službene novine Općine Maglaj“, broj: 4/19 i 6/19) i Odluke o načinu i uslovima javne prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Maglaj - neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta (Službene novine Općine Maglaj“, broj:11/19).

VIII Licitacija se može održati samo ako u njoj učestvuju najmanje dva učesnika.
Ako se na licitaciju javi samo jedan učesnik, Komisija može pristupiti postupku prodaje neposrednom pogodbom, pod uvjetom da cijena ne može biti manja od početne cijene objavljene u oglasu.

IX Zainteresovana lica mogu razgledati nekretnine iz tačke I ovog Javnog oglasa svaki radni dan za vrijeme trajanja Javnog oglasa, u vremenu od 11,00 do 13,00 sati.
Ovlašteno lice Općine Maglaj može se kontaktirati na telefon broj: 032 465 825.
Uvid u dokumentaciju može se izvršiti svaki radni dan za vrijeme trajanja Javog oglasa u vremenu od 8,00 do 16,00 sati, u Službi za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Maglaj, u kancelariji broj 41.

X Po okončanju licitacionog postupka sa učesnikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija za svaku od nekretnina iz tačke I ovog Javnog oglasa zaključit će se notarski obrađen ugovor o kupoprodaji, po prethodno pribavljenom mišljenju Općinskog pravobranilaštva.

Kupoprodajnu cijenu nekretnine umanjenu za iznos kapare, učesnik licitacije koji je proglašen najuspješnijim, sa kojim će se zaključiti ugovor o kupoprodaji, obavezan je uplatiti u roku od 15 dana od dana zaključivanja kupoprodajnog ugovora, na žiro račun Budžeta Općine Maglaj br. 199-046-00032516-34 , općina 060, vrsta prihoda 722449 .

Ugovor o kupoprodaji ima se potpisati u roku od 30 dana od okončanja postupka licitacije, po prethodno pribavljenom mišljenju Općinskog pravobranilaštva.

Ukoliko kupac ne izvrši plaćanje na način utvrđen u stavu 2. ove tačke smatraće se da je odustao od kupovine zemljišta te gubi pravo na povrat uplaćene kapare.

Ugovor o kupoprodaji pored bitnih elemenata za zaključivanje, mora sadržavati obaveze i prava propisane članom 32; 33. i 34. Odluke o građevinskom zemljištu općine Maglaj („Službene novine Općine Maglaj“, broj: 4/19 i 6/19).

XI Troškove notarske obrade ugovora o kupoprodaji, porez na promet nekretnina, takse za uknjižbu i sve ostale troškova koji se odnose na postupak kupoprodaje snosi kupac.

XII Predaja nekretnine u posjed kupcu izvršit će se u roku od 8 dana po uplati cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene.

XIII Ovaj Javni oglas će se objaviti u dnevnom listu "Oslobođenje", na Oglasnoj tabli Općine Maglaj i na internet stranici Općine Maglaj i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijava na Javni oglas se podnosi u pisanoj formi i mora sadržavati slijedeće:
- za fizička lica: ime i prezime, JMBG, broj lične karte, adresa stanovanja,broj telefona, oznaku nekretnine na koju se odnosi prijava i potpis,
- za pravna lica: naziv, sjedište, ID i PDV broj, broj telefona, oznaku nekretnine na koju se odnosi prijava, potpis ovlaštenog lica i pečat,
a uz prijavu obavezno je priložiti slijedeću dokumentaciju:

1. ovjerenu fotokopiju lične karte - za fizička lica ,

2. ovjerenu fotokopiju rješenja o upisu u sudski registar ili rješenja o obavljanju djelatnosti - za pravna lica,

3. ovjerenu fotokopiju ID broja poreznog obveznika – za pravna lica,

4. pravna i/ili fizička lica koja su zaključili ugovor o zajedničkoj gradnji, prilažu ugovor o zajedničkoj gradnji i ukoliko ugovorom nije određeno lice koje će učestvovati na javnom nadmetanju - licitaciji, notarski ovjerenu saglasnost ugovornih strana kojom se daje ovlaštenje za učešće na javnom nadmetanju – licitaciji,

5. u slučaju da osobu koja učestvuje u postupku licitacije zastupa punomoćnik, punomoć sačinjena u formi notarski obrađene isprave,

6. pisanu izjavu u formi notarski ovjerene isprave, slijedeće sadržine:
„U potpunosti prihvatam slijedeće uslove:
a) da u roku od 30 dana od dana zaključivanja ugovora podnesem zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti,
b) da u roku od jedne godine od izdavanja odobrenja za građenje izvedem pretežan dio radova na izgradnji planiranog objekta tj. izgradnju sa prvom nadzemnom stropnom konstrukcijom a u daljem roku od 3 godina završim građevinu,
c) da u slučaju neispunjenja bilo kojeg od uslova navedenih pod a) i b) Općina Maglaj zadržava pravo raskida ugovora o kupoprodaji i vraćanja nekretnine u vlasništvo Općine Maglaj, uz obavezu vraćanja plaćene kupoprodajne cijene nekretnine.
Saglasan sam sa upisom u zemljišnu knjigu tereta i ograničenja na kupljenoj nekretnini u cilju ispunjenja naprijed navedenih obaveza i to putem upisa u zemljišnu knjigu zabilježbe zabrane otuđenja i opterećenja kupljene nekretnine bez saglasnosti prodavca – Općine Maglaj.
Saglasan sam da se sve naprijed navedeno ugradi u kupoprodajni ugovor.“,

7. dokaz da učesnik licitacije nema neizmirenih obaveza prema Općini Maglaj po bilo kojem osnovu i Poreznoj upravi po osnovu javnih prihoda (potvrda/uvjerenje Službe za privredu, finansija/finacije i razvoj poduzetništva Općine Maglaj i Porezne uprave),

8. dokaz o uplaćenom iznosu kapare,

9. dokaz o uplaćenom iznosu od 150,00 KM, na ime naknade za troškove postupka licitacije,

10. potvrdu banke o otvorenom žiro računu/tekućem računu sa naznakom transakcijskog računa banke te pozivom na broj klijenta na koji će se izvršiti povrat uplaćenog iznosa kapare učesniku licitacije koji ne bude izabran kao najpovoljniji.

Prijave sa traženim dokumentima podnose se u zatvorenoj koverti na Protokol Općine Maglaj u Šalter sali Općine Maglaj ili preporučeno putem pošte, na adresu
Općina Maglaj
Komisija za sprovođenje javnog nadmetanja - licitacije za prodaju
nekretnina u vlasništvu Općine Maglaj
Viteška broj 4
74250 Maglaj

sa naznakom
Prijava na Javni oglas o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Maglaj - neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta (oznaka nekretnine na koju se odnosi prijava)
„Ne otvarati"

Na poleđini koverte obavezno naznačiti ime i prezime, odnosno naziv firme, adresu/sjedište i kontakt telefon.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Općina Maglaj ne snosi nikakve troškove ponuđača i zadržava pravo da poništi ovaj Javni oglas i odustane od kupoprodaje, bez obaveze obrazlaganja i nema nikakve odgovornosti prema prijavljenim ponuđačima, osim da izvrši povrat uplaćene kapare.

Tekst Javnog oglasa možete preuzeti ovdje