• Viteška ulica br. 4
 • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  05.12.2019

JU Dom zdravlja Maglaj:  J A V N I  O G L A S za prijem u radni odnos

 

JAVNA USTANOVA

„DOM ZDRAVLJA“

        MAGLAJ

 

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine F BiH" broj: 26/16, 89/18), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko —dobojskom kantonu („Službene novine ZE-DO kantona" broj: 8/19) i Odluke o raspisivanju javnog oglasa za prijem u radni odnos broj: 01-2005/19 od 02.12.2019. godine, direktor Ustanove na osnovu ukazane potrebe, raspisuje

 

 J A V N I  O G L A S

za prijem u radni odnos

 

 I   RADNO MJESTO

1.Diplomirani psiholog –1 izvršilac na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

Osnovna plata za radno mjesto diplomirani psiholog u JU Dom zdravlja Maglaj za 165 radnih sati iznosi 1.357,00 KM

Kratak opis poslova:

 • *učestvuje u timskom pregledu pacijenata u svrhu procjene intelektualnih i psihomotornih sposobnosti i daje svoj nalaz  i mišljenje,
 • *obavlja psihološki pregled i testiranje radi procjene psihološke dimenzije ličnosti pacijenta i daje svoj nalaz i mišljenje,
 • *obavlja psihološki pregled sa davanjem psihološkog nalaza za kategorizaciju, IK, ostvarivanje prava na socijalnu pomoć i tuđu njegu i pomoć, procjenu invaliditeta itd.
 • *uredno vodi psihološku dokumentaciju o svojim pacijentima,
 • *učestvuje u individualnom i grupnom psihoterapijskom radu,
 • *učestvuje u sistematskim i periodičnim ljekarskim pregledima,
 • *obavlja preventivne zdravstveno-edukativne aktivnosti iz oblasti očuvanja i unapređenja mentalnog zdravlja individualno, grupno i u zajednici,
 • *obavlja i druge poslove iz domena psihološke struke.

 

2. Doktor medicine – 2 izvršioca na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana u punom radnom vremenu

Osnovna plata za radno mjesto doktor medicine u JU Dom zdravlja Maglaj za 165 radnih sati iznosi 1.745,00 KM.

 • *obavlja prvi i ponovni klinički pregled oboljelih i povrijeđenih u ordinaciji i u stanu bolesnika,
 • *utvrđuje potrebu i daje nalog za obavljanje laboratorijskih i drugih dijagnostičkih pretraga i specijalističkih pregleda sa ciljem utvrđivanja konačne dijagnoze odnosno kontrole rezultata liječenja,
 • *propisuje, ordinira, prati i kontroliše tok njege i liječenja bolesnika,
 • *pruža prvu i hitnu medicinsku pomoć u ordinaciji, na mjestu nezgode, kritičnog događaja i u toku transporta,
 • *vrši zdravstvene usluge male hirurgije u skladu sa stručnim sposobnostima i normativima savremene medicine,
 • *obavlja i druge poslove koji neposredno proističu iz kategorije poslova doktora medicine

 

 II   U S L O V I

Kandidati treba da ispunjavaju opće uslove za obavljanje poslova i radnih zadataka definisane Zakonom i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih mjesta  kako slijedi:

OPŠTI USLOVI

 • *Da je državljanin BiH
 • *Da ima opštu zdravstvenu i poslovnu sposobnost

POSEBNI USLOVI

Posebni uslovi koje kandidati moraju da ispunjavaju za radno mjesto "diplomirani psiholog" su:

 • *Da imaju završen fakultet kliničkog psihologa,
 • *Da imaju položen stručni ispit

Posebni uslovi koje kandidati moraju da ispunjavaju za radno mjesto "doktor medicine" su:

 • *Da imaju završen Medicinski fakultet,
 • *Da imaju položen stručni ispit za zvanje "doktor medicine"

 

III   POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz prijavu na oglas, koja mora biti poseban potpisan dokument od strane podnosioca, kandidati su dužni priložiti i slijedeće dokaze u originalu ili ovjerenoj kopiji:

 • *Kraću biografiju sa adresom i kontakt telefonom kandidata,
 • *Diplomu o završenom fakultetu,
 • *Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
 • *Izvod iz matične knjige rođenih,
 • *Uvjerenje o državljanstvu,
 • *Čekanje na posao nakon sticanja stručne spreme (na osnovu evidencije Biroa za zapošljavanje),
 • *Dokaz o pripadnosti braniocima ili članovima njihovih porodica (ratni vojni invalid, član porodice šehida i poginulih boraca, demobilisani borac, član porodice ratnog vojnog invalida, član porodice demobilisanog borca) izdat od strane ovlaštene institucije,
 • *Uvjerenje o radnom iskustvu,
 • *Dokazi o stručnom usavršavanju ako ih ima.

NAPOMENA: Samo izabrani kandidati će biti u obavezni  da u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njihovom izboru kao najboljih kandidata, dostaviti ljekarsko uvjerenje i uvjerenje o nekažnjavanju. Ukoliko kandidat/i, u ostavljenom roku, ne dostavi/e ljekarsko uvjerenje smatrat će se da je/su odustao/li od zaposlenja.

 

IV POSTUPAK IZBORA I BODOVANJA

Postupak izbora kandidata vršit će se na osnovu razmatranja dostavljene dokumentacije, te održanog pismenog i usmenog stručnog ispita te intrevjuom sa svakim od kandidata koji je dostavio urednu, potpunu i blagovremenu prijavu.

Kriterij za bodovanje kandidata će biti pismeni i usmeni stručni ispit ,kao i dostavljena dokumentacija.

Svaki kandidat mora odgovoriti na najmanje 5 postavljenih pitanja (ostvariti 60 % bodova od mogućeg broja bodova) da bi se kvalifikovao za usmeni stručni ispit, u suprotnom se smatra da nije uspješno riješio test i isključuje se iz dalje oglasne procedure.

Svaki kandidat mora odgovoriti na najmanje 5 postavljenih pitanja (ostvariti 60 % bodova od mogućeg broja bodova) da bi se smatrao uspješnim na usmenom stručnom ispitu.

Ukupan broj bodova koji se može ostvariti po osnovu pismenog i usmenog stručnog ispita, kandidatima će biti saopšten prilikom pristupanja na pismeni i usmeni stručni ispit. Svi kandidati će biti naknadno obavješteni o sadržju pismenih i usmenih ispita.

 

IV   POSTUPAK PRIJAVLJIVANJA

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u listu „Naša riječ“ Zenica.

Kandidati su u prijavi obavezni navesti tačne podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima ( znanje stranih jezika i poznavanje rada na računaru, podatke o stručnom usavršavanju), kao i lične podatke, te tačnu kontakt adresu i kontakt telefon, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom i za iste garantuje krivično i materijalno.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uslova dostavljaju se u zatvorenoj koverti

Komisiji za izbor sa naznakom

„NE OTVARAJ - PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“ na sljedeću adresu:

J.U. „ Dom zdravlja “ Maglaj, Ilijasa Smajlagića b.b. 74250  M a g l a j

Nepotpune i neblagovremene prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove iz javnog konkursa neće se uzeti u razmatranje.

Izabrani kandidat dužan je prije stupanja na rad dostaviti ljekarsko uvjerenje.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obavit će se intervju, po potrebi opšta i praktična provjera znanja, o čemu će svi kandidati biti naknadno obaviješteni.

Osoba ovlaštena za davanje dodatnih obavještenja je Almin Pašić, telefon kontakt osobe zadužene za davanje dodatnih obavještenja je 032 465 670.