• Viteška ulica br. 4
 • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  06.11.2019

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS U KJD DOO MAGLAJ

 

Na osnovu člana 4. Odluke o potrebi prijema u radni odnos br. 01- 1664/19  i člana 2. , 5. i 6. Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u KJD d.o.o. Maglaj, raspisuje se:

 

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS

U KJD DOO MAGLAJ

 

 

I - OPŠTE ODREDBE

KJD d.o.o. Maglaj na osnovu ukazane potrebe raspisuje javni oglas za prijem radnika na radno mjesto:

 1. Vozač u OJ Komunalne usluge održavanja javne higijene i zelenila 2 izvršioca;
 2. Radnik na održavanju javne higijene                                              2 izvršioca.

 

Iznos osnovne plate za radno mjesto pod brojem 1. je 783,36 KM

Iznos osnovne plate za radno mjesto pod brojem 2. je 571,20 KM.

 

II – OPIS POSLOVA

Vozač u OJ Komunalne usluge održavanja javne higijene i zelenila:

 

 1. po rasporedu i nalogu rukovodioca upravlja vozilom,
 2. stara se o ispravnosti vozila, o redovnom podmazivanju, mjenjanju ulja i obavlja manje opravke kao što su montiranje i krpanje guma, dotezanje vijaka i sl.,
 3. kod vozača na odvozu smeća pravilo je da kontrolišu radnike koji rade na utovaru smeća, odnosno poštivanje discipline a o neizvršavanju radnih zadataka obavještava poslovođu,
 4. obavlja i druge poslove u skladu sa svojom kvalifikacijom i zadacima koje mu daju nadređeni.

 

Radnik na održavanju javne higijene:

 1. Vrši poslove održavanja javne higijene, ručno i mašinsko čišćenje, održavanje ulica, trgova i drugih javnih površina;
 2. Radi na održavanju javnih zelenih površina; odstranjuje uginule biljke, vrši grabljenje;
 3. Obavlja utovar smeća u cisternu ili na kamion;
 4. Vrši poslove košenja;
 5. Radi na poslovima dekorisanja;
 6. Radi na pranju ulica, raznim iskopima, čišćenju odvodnih kanala;
 7. Po potrebi radi i na drugim poslovima u skladu sa svojom kvalifikacijom i zadacima koje mu daju nadređeni, a u skladu sa svojim psihofizičkim sposobnostima.

 

III – USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

Pored općih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava sljedeće uslove:

Za radno mjesto Vozač u OJ Komunalne usluge održavanja javne higijene i zelenila :

- Završeno obrazovanje: SSS - KV vozač

- Potrebi uslovi i vještine: vozač B I C kategorije

- Radno iskustvo: 1 godina

 

Za radno mjesto Radnik na održavanju javne higijene:

- Završeno obrazovanje: OŠ (NK radnik)

- Potrebni uslovi i vještine: --------------

- Radno iskustvo: nije obavezno.

 

IV – TRAJANJE RADNOG ODNOSA

Radni odnos se za radno mjesto 1. i 2. zasniva se na neodređeno vrijeme, uz obavezan probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

 

V – POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz prijavu na radno mjesto Vozač u OJ Komunalne usluge održavanja javne higijene i zelenila, kandidati su dužni dostaviti:

 • Kraću biografiju sa podacima o adresi, broju telefona i mail – adresi ukoliko istu posjeduju
 • Rodni list (original ili ovjerena kopija) ili kopija lične karte ovjerena kod nadležnog općinskog organa uprave ili notara
 • Original ili ovjerenu kopiju (od nadležnog općinskog organa uprave ili notara) diplome ili potvrde o školskoj spremi sa stečenim zanimanjem vozača motornih vozila
 • Ovjerenu kopiju vozačke dozvole za vozača C kategorije
 • Uvjerenje o radnom iskustvu u trajanju od najmanje 1 godine (original ili ovjerena kopija)
 • Dokaz o boračkom statusu (ukoliko je kandidat pripadnik boračke kategorije).

 

Uz prijavu na radno mjesto Radnik na održavanju javne higijene, kandidati su dužni dostaviti:

 • Kraću biografiju sa podacima o adresi, broju telefona i mail- adresi ukoliko istu posjeduju
 • Rodni list (original ili ovjerena kopija) ili kopija lične karte ovjerena kod nadležnog općinskog organa uprave ili notara
 • Original ili ovjerenu kopiju diplome o završenom osnovnom obrazovanju
 • Dokaz o boračkom statusu (ukoliko je kandidat pripadnik boračke kategorije).

 

VI –  POSTUPAK IZBORA KANDIDATA

Kandidati čije prijave budu uredne, potpune i blagovremene će biti pozvani na usmeni intervju.

Postupak izbora kandidata zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom intervjuu sa kandidatima koji budu pozvani na isti.

 

VII – ZAVRŠNE ODREDBE

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana njegove posljednje objave.

Izabrani kandidat će biti u obavezi u roku od 15 dana od dana primanja obavještenja o njegovom izboru dostaviti ljekarsko uvjerenje.

Prijava na javni oglas se podnosi na adresu KJD d.o.o. Maglaj, Ulica mladih br. 4 Maglaj, u zatvorenoj koverti, sa naznakom „NE OTVARAJ-PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“ i treba da je uredna, potpuna i blagovremena.

Kontakt osoba zadužena za davanje dodatnih objašnjenja je: Hasanić Aida, kontakt telefon: 032-603-523.