• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  19.08.2019

JAVNI OGLAS ZA PRODAJU RADNE MAŠINE u vlasništvu KJD d.o.o. Maglaj  putem licitacije

 

Na osnovu Odluke Nadzornog odbora KJD d.o.o. Maglaj br. NO-8/19, Odluke o raspisivanju licitacije br. 01-1020/19, te Rješenja o formiranju komisije br. 01-1021/19, Komisija za provođenje licitacije o b j a v Ij u j e:

 

JAVNI OGLAS ZA PRODAJU RADNE MAŠINE

u vlasništvu KJD d.o.o. Maglaj  putem licitacije

 

I – PREDMET PRODAJE

  1. Radna mašina rovokopač-utovarivač marke TORPEDO, 1996. godište, tip GTR 75 A, registarska oznaka Maglaj 0011, dizel motor, snaga motora 50 kw, broj šasije 96472 korišteno vozilo, u slabijem voznom stanju

 

POČETNA CIJENA 8.100 (slovima: osamhiljadastotinu i 00/00) KM

 

II – PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća u postupku licitacije imaju sva pravna i fizička lica koja prije utvrđenog roka za licitaciju uplate depozit/kauciju u iznosu od 10 %.

Uplata depozita se po pravilu vrši na blagajni KJD d.o.o. Maglaj, te se depozit smatra zasebnim sredstvima izvan postojećih sredstava blagajne za redovno poslovanje.

 

III – DOSTAVLJANJE I SADRŽAJ PONUDA

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti (neprovidnoj), sa naznakom: NE OTVARATI.

Uz ponudu se dostavlja i dokaz o izvršenoj uplati depozita za učešće u postupku javnog nadmetanja. Ukoliko ponudu dostavlja fizičko lice, ponuda mora da sadrži: ime i prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja i kontakt telefon, CIPS-ovu potvrdu o prebivalištu, broj tekućeg računa i ovjerenu kopiju identifikacijskog dokumenta.

Ukoliko ponudu dostavlja pravno lice, ponuda se dostavlja na memorandumu pravnog lica i mora da sadrži: naziv pravnog lica, adresu i broj telefona, potpis ovlaštene osobe i pečat, ime lica ovlaštenog za zastupanje u postupku licitacije, ovjereno rješenje o upisu u sudski registar, ID broj o poreznoj registraciji, te broj poslovnog računa.

Ponude u zatvorenoj koverti sa nazivom i adresom ponuđača te naznakom „Ponuda za licitaciju radne mašine” dostavlja se na adresu: KJD d.o.o. Maglaj, Ulica mladih br. 4, Maglaj, ili direktno na protokol Društva.

Rok za dostavljanje ponuda je najkasnije do 30.08.2019. godine (petak) u 12h, kada će se u prostorijama KJD d.o.o. Maglaj izvršiti otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresovanih fizičkih lica i ovlaštenih predstavnika pravnih lica.

 

IV – POSTUPAK LICITACIJE I KRITERIJ VREDNOVANJA

Postupak nadmetanja počinje registracijom ponuđača koja podrazumijeva provjeru identiteta podnosioca ponude, zakonskog zastupnika ili punomoćnika.

Predsjednik Komisije otvara pristigle ponude, te članovi Komisije zajedno utvrđuju da li su ispunjeni uslovi za učešće u postupku licitacije.

Radna mašina koja je predmet ponude prodaje se ponuđaču koji dostavi najvišu cijenu. Ponude koje budu niže od navedene početne cijene neće se uzeti u razmatranje. U slučaju postignute iste pojedinačne cijene, prednost će se dati ponuđaču koji je ranije predao ponudu za javni oglas.

 

V – OBAVEZE KUPCA/PONUĐAČA

Sa odabranim ponuđačem KJD d.o.o. Maglaj će zaključiti kupoprodajni ugovor u roku od 10 (deset) dana od dana završetka postupka javnog nadmetanja i istom će biti vraćen uplaćeni depozit po dostavljanju dokaza o uplati punog licitiranog iznosa.

Kupac je dužan za radnu mašinu uplatiti puni iznos kupoprodajne cijene u roku od 7 (sedam) dana od dana zaključivanja kupoprodajnog ugovora.

Ako kupac odustane od kupovine nakon što je njegova ponuda prihvaćena ili ukoliko nakon zaključenja ugovora kupac odustane od njegove realizacije, iznos uplaćene kaucije mu neće biti vraćen, a KJD d.o.o. Maglaj zadržava pravo dodijeliti ugovor prvom sljedećem ponuđaču sa liste uspješnih ponuđača.

Učesnicima u licitaciji čije ponude ne budu prihvaćene, uplaćeni iznos kaucije će biti vraćen nakon okončanja postupka licitacije u roku od najduže 3 dana. Tekst ovog javnog oglasa zainteresirani mogu preuzeti lično u prostorijama KJD d.o.o. Maglaj.

 

VI – DODATNE INFORMACIJE

Radna mašina se može pregledati svakim radnim danom od 08-14 h u poslovnom krugu KJD d.o.o. Maglaj, kontakt osoba Muminović Ibrahim.

Sve detaljnije informacije mogu se dobiti svakim radnim danom od 07:00 do 15:00 sati putem telefona na broj 032-603-523, kontakt osoba: Hasanić Aida, ref. za opšte i pravne poslove.

KJD d.o.o. Maglaj zadržava pravo da prihvati ili odbije ponude, obustavi ili poništi prodaju radne mašine po ovom Oglasu u bilo kojoj fazi javne licitacije, sve do momenta uplate kupoprodajne cijene.