• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  16.08.2019

O D L U K A o produženju rada ugostiteljskih objekata na području općine Maglaj u sklopu održavanja manifestacije „Studentsko ljeto – 2019“, u noći sa 16. na 17. i u noći sa 17 na 18.08

 

Na osnovu člana 41. Statuta Općine Maglaj („Službene novine Općine Maglaj“, broj:8/07), Načelnik općine Maglaj u sklopu održavanja manifestacije „Studentsko ljeto – 2019“, donosi

 

O D L U K U

o produženju rada ugostiteljskih objekata na području općine Maglaj

u sklopu održavanja manifestacije „Studentsko ljeto – 2019“,

u noći sa 16. na 17. i u noći sa 17 na 18.08.2019. godine

 

Član 1.

Odobrava se svim vlasnicima ugostiteljskih objekata na području općine Maglaj produženje rada ugostiteljskih objekata u sklopu održavanja manifestacije „Studentsko ljeto – 2019“, do 02,00 sata u noći sa 16. na 17. i u noći sa 17 na 18.08.2019. godine

 

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

O b r a z l o ž e nj e

Načelnik općine Maglaj na osnovu ukazane potrebe donosi odluku o produženju rada ugostiteljskih objekata na području općine Maglaj u sklopu održavanja kulturne manifestacije „Studentsko ljeto – 2019“, do 02,00 sata u noći sa 16. na 17. i u noći sa 17 na 18.08.2019. godine.

Ovom odlukom odobrava se svim vlasnicima ugostiteljskih objekata na području općine Maglaj produženje rada ugostiteljskih objekata u sklopu održavanja manifestacije „Studentsko ljeto – 2019“ u naprijed navedene dane, uz obavezno poštivanje Odluke o javnom redu i miru, i ostalih zakonskih propisa.