• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  09.08.2019

O D L U K A o produženju rada uz korištenje muzike u ugostiteljskim objektima na području općine Maglaj u dane Bajrama, u noći sa 11. na 12.08.2019. godine

 

Na osnovu člana 41. Statuta Općine Maglaj („Službene novine Općine Maglaj“, broj:8/07), Općinski načelnik Maglaj u dane Bajramskih praznika, donosi

 

O  D  L  U  K  U

o produženju rada uz korištenje muzike u ugostiteljskim

objektima na području općine Maglaj u dane Bajrama, 

u noći sa 11. na 12.08.2019. godine

                                                  

Član 1.

Odobrava se svim vlasnicima ugostiteljskih objekata na području općine Maglaj, korištenje muzike do 02,00 sata u noći sa 11. na 12.08.2019. godine.

      

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

O  b  r  a  z  l  o  ž  e  nj  e

 

Vlasnici ugostiteljskih objekata na području općine Maglaj podnijeli su zahtjeve Općinskom načelniku da im se odobri produženje korištenja muzike do 02,00 sata u dane Bajrama, u noći sa 11. na 12.08.2019. godine, s obzirom da je po važećoj Odluci o radnom vremenu korištenje muzike ograničeno do 23,00 sata.

Produženje se odobrava zbog Bajramskih praznika.

Razmatrajući podneseni zahtjev Općinski načelnik donio je Odluku kao u izreci, uz obavezno poštivanje Odluke o javnom redu i miru, i ostalih zakonskih propisa.