• Viteška ulica br. 4
 • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  09.08.2019

JU Dom zdravlja Maglaj objavljuje Konkurs za prijem u radni odnos

JAVNA USTANOVA

 „DOM ZDRAVLJA“

        MAGLAJ

 

Na osnovu člana 4. i 5.Pravilnika o radu JU „Dom zdravlja" Maglaj, člana 39. i 40. Statuta JU "Dom zdravlja" Maglaj, Pravila koja će se primjenjivati prilikom zapošljavanja radnika u JU „Dom zdravlja" Maglaj broj: UO-01-968/17 od 08.08.2017.godine, Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u ZDK („Službene novine ZDK“ broj: 8/19) i Odluke broj: 01-1302/19 od 09.08.2019. godine., direktor Ustanove na osnovu ukazane potrebe, raspisuje

 

K O N K U R S

za prijem u radni odnos

 

I   RADNO MJESTO

 1. Doktor medicine – 4 izvršioca na period od godinu dana u punom radnom vremenu
 2. Doktor medicine – 2 izvršioca na neodređeno u punom radnom vremenu

 

II   U S L O V I

Kandidat treba ispunjavati opće uslove za obavljanje poslova i radnih zadataka definisane Zakonom i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih mjesta  kako slijedi:

OPŠTI USLOVI

 • *Da je državljanin BiH
 • *Da ima opštu zdravstvenu i poslovnu sposobnost

POSEBNI USLOVI

 • -Završen medicinski fakultet – doktor medicine sa položenim stručnim ispitom u zvanju doktora medicine
 • -Posjedovanje važeće licence za samostalno obavljanje poslova, izdate od strane nadležne ljekarske komore

 

III   POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz prijavu sa kratkom biografijom kandidati su dužni dostaviti i slijedeću dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji:

Doktor medicine:

 • -Diplomu o završenom fakultetu
 • -Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • -Licencu za samostalno obavljanje poslova u svojoj struci
 • -Izvod iz matične knjige rođenih
 • -Uvjerenje o državljanstvu
 • -Dokazi o stručnom usavršavanju ako ih ima
 • -Čekanje na posao nakon stjecanja stručne spreme (na osnovu evidencije Biroa za zapošljavanje)
 • -Dokaz o pripadnosti braniocima ili članovima njihovih porodica (ratni vojni invalid, član porodice šehida i poginulih boraca, demobilisani borac, član porodice ratnog vojnog invalida, član porodice demobilisanog borca) izdat od strane ovlaštene institucije
 • -Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, dostaviti nakon izbora kandidata od strane Komisije, po obavještenju.
 • -Uvjerenje o ne vođenju krivičnog postupka, dostaviti nakon izbora kandidata od strane Komisije, po obavještenju.

 

IV   POSTUPAK PRIJAVLJIVANJA

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u listu „Naša riječ“ Zenica.

Kandidati su u prijavi obavezni navesti tačne podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i poznavanje rada na računaru, podatke o stručnom usavršavanju), kao i lične podatke, te tačnu kontakt adresu i kontakt telefon, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom i za iste garantuje krivično i materijalno.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uslova dostavljaju se u zatvorenoj koverti Komisiji za izbor sa naznakom „prijava na konkurs – ne otvarati“ na sljedeću adresu:

J.U. „ Dom zdravlja “ Maglaj, Ilijasa Smajlagića b.b. 74250  M a g l a j

 

Nepotpune i neblagovremene prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove iz javnog konkursa neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati koji ne budu izabrani mogu tražiti povrat dokumentacije (osim teksta prijave) u roku od 30 dana po konačnosti odluke o izboru.

Izabrani kandidati dužni su prije stupanja na rad dostaviti ljekarsko uvjerenje i uvjerenje o ne vođenju krivičnog postupka.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obavit će se intervju, a po potrebi opšta i praktična provjera znanja, o čemu će svi kandidati biti naknadno obaviješteni.