• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  27.06.2019

KONKURS za prijem radnika u JU“ Dječiji vrtić“ Maglaj

Na osnovu člana 32. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj:7/10), te na osnovu člana 4. stav 2. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH („Službene novine FBiH“ broj:89/19), Pedagoških standarda i normativa („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj:2/11), te na osnovu člana 54. Pravila JU „Dječiji vrtić“ Maglaj i Odluke o raspisivanju konkursa u JU „Dječiji vrtić“ Maglaj donesene na sjednici održanoj 17.06.2019. godine, broj 26/19, Upravni odbor raspisuje

 

KONKURS
za prijem radnika u JU“ Dječiji vrtić“ Maglaj

 

I

Raspisuje se konkurs za radno mjesto:

Odgajatelja u vrtiću na određeno vrijeme – 3 izvršioca.


II

Opis poslova :
- Neposredno odgojno-obrazovni rad sa djecom,
- Pripreme za odgojno-obrazovni rad na projektima,
- Individualno stručno usavršavanje,
- Rad u stručnim tijelima,
- Saradnja sa roditeljima,
- Saradnja sa ostalim stručnim saradnicima,
- Rad u okviru društvene i kulturne djelatnosti vrtića,
- Rad na pedagoškoj dokumentaciji,
- Uvođenje inovacija,savremenih oblika i metoda izrade didaktičkih sredstava,
- Ostali poslovi po potrebi.

III

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova propisanih Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju (orginale ili ovjerene kopije):

- kraću biografiju, adresu, kontakt telefon,
- Diploma o završenoj stručnoj spremi (VSS-Profesor predškolskog odgoja i obrazovanja ili Bakaleaurat/Bachelor predškolskog odgoja i obrazovanja),
- Uvjerenje o državljanstvu,
- Izvod iz matične knjige rođenih,
- Uvjerenje o nekažnjavanju (dužan je dostaviti kadidat koji bude primljen u radni odnos),
- Ljekarsko uvjerenje (dužan je dostaviti kandidat koji bude primljen u radni odnos).

 

IV

Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu „Dnevni avaz“,na web stranici općine Maglaj i na oglasnoj ploči JU „Dječiji vrtić“ Maglaj.

V

Prijave sa potrebnom dokumentacijom kandidati trebaju da dostave u roku od osam(8) dana
od dana objave.

VI

Prijave na konkurs slati na adresu: JU Dječiji vrtić Maglaj, Upravni odbor/sa naznakom: „Prijava na konkurs“- NE OTVARATI Ul. Civilnih žrtava rata bb, 74 250 Maglaj.

VII

Kandidati koji budu izabrani u uži izbor, bit će pozvani na intervju koji će se održati u prostorijama ustanove.

Neblagovreme i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Predsjednica Upravnog odbora
Bradarić Nina, dipl.pravnik

 

Dokument možete preuzeti ovdje