• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  21.03.2019

Obavijest - Anketa o radnoj snazi ( ARS-2019 )

 

U periodu od 08. do 21. aprila ove godine, u skladu sa Programom i Planom provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH na teritoriji općine Maglaj provest će se Anketa o radnoj snazi.

Anketiranje domaćinstava na terenu obavljaju anketari ovlašteni od strane Federalnog zavoda za statistiku. 

Anketa o radnoj snazi provodi se u uzorkom izabranim domaćinstvima na području općine Maglaj.

Osnovni cilj Ankete o radnoj snazi je dobijanje podataka o osnovnim radnim karakteristikama stanovništva i procjena ukupne radne snage u zemlji.

Molimo vas za puno razumijevanje i podršku u provođenju ove aktivnosti.

Prikupljeni podaci iz Ankete su povjerljivi i isti će se, u skladu sa odredbama Zakona o statistici Federacije BiH ( "Službene novine FBIH", br. 63/03 i 9/09 ), koristiti isključivo u statističke svrhe.