• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  20.08.2018

O D L UKA o produženju radnog vremena uz korištenje muzike u ugostiteljskim objektima na području općine Maglaj u dane Bajrama u noći sa 21. na 22.08.2018. godine

 

Na osnovu člana 41. Statuta Općine Maglaj („Službene novine Općine Maglaj“, broj: 8/07), Općinski načelnik Maglaj u dane Bajramskih praznika, donosi

 

 

           O D L U K U

                      o produženju radnog vremena uz korištenje muzike u ugostiteljskim

                            objektima na području općine Maglaj u dane Bajrama,

               u noći sa 21. na 22.08.2018. godine

 

   Član 1.

Odobrava se svim vlasnicima ugostiteljskih objekata na području općine Maglaj, korištenje muzike do 01,00 sata u noći sa 21. na 22.08.2018. godine.

 

   Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja .

 

 O  b  r  a  z  l  o  ž  e  nj  e

Vlasnici ugostiteljskih objekata na području općine Maglaj podnijeli su zahtjeve Općinskom načelniku da im se odobri produženje korištenja muzike do 01,00 sata u dane Bajrama, u noći sa 21. na 22.08.2018. godine, s obzirom da je po važećoj Odluci o radnom vremenu korištenje muzike ograničeno do 23,00 sata.

Produženje se odobrava zbog Bajramskih praznika.

 

 

Razmatrajući podneseni zahtjev Općinski načelnik donio je Odluku kao u izreci, uz obavezno poštivanje Odluke o javnom redu i miru i ostalih zakonskih propisa.