• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  23.07.2012

"Građani i vlast - zajedno do boljih usluga"

Usluge Vodovoda i kanalizacije, osnovnog i srednjeg obrazovanja i Upravljenje grobljima su najbolje ocijenjene javne usluge na lokalnom nivou od strane građana općine Maglaj. Posmatrajući građane koji koriste uslugu javnog vodovoda njih više od 90 posto zadovoljno je redovnošću snabdjevanja vodom, dok je 80 posto zadovoljno cijenom usluge vodovoda i kanalizacije. Kvalitet osnovnog i srednjeg obrazovanja , kao i prijevoz učenika do i od škole su takođe ocijenjeni veoma dobro, uz stepen zadovoljstva od 80 – 90 posto.Posmatrajući uslugu upravljanja grobljima, više od 80 posto ispitanika zadovoljno je načinom na koji se uređuju groblja dok 90 posto ispitanika smatra da je raspoloživost grobnih mjesta zadovoljavajuća.Ocijenjen je i rad općinske administracije kroz usluge šalter sale. Vrlo pozitivno su ocijenjeni dostupnost, brzina i kvalitet usluge, a negativnu ocjenu nije dala ni jedna mjesna zajednica.
S druge strane, usluge iz oblasti zelenih površina i parkova je najlošije ocijenjena javna usluga od strane građana općine Maglaj. Više od 80 posto ispitanika nije zadovoljno brojem dječijih igrališta, a oko 60 posto nije zadovoljno brojem sportskih terena.
Ovi podaci su izneseni na prezentaciji upriličenoj 19.07.2012.g. u Maglaju i sastavni su dio „Izvještaja o zadovoljstvu građana općine Maglaj dostupnošću i kvalitetom javnih usluga na lokalnom nivou“ Centra za menadžment, razvoj i planiranje iz Doboja. Objedinjeni su rezultati do kojih se došlo ispitivanjem 516 domaćinstava sa prostora cijele općine Maglaj sprovedenim u aprilu 2012.godine.
Istraživanje predstavlja sastavni dio aktivnosti predviđenih programom „Monitoring javnih usluga na lokalnom nivou – Građani i vlast zajedno do boljih usluga“ pokretnutim i podržanim od strane Fonda otvoreno društvo BiH s ciljem da se aktuelizira pitanje odgovornosti lokalnih vlasti za dostupnost i kvalitet javnih usluga na lokalnom nivou.Prijektom je planirano ispitivanje zadovoljstva građana dostupnošću i kvalitetom javnih usluga na lokalnom nivou u 25 općina u BiH u skladu sa principima PULS metodologije koja je razvijena za potrebe realizacije ovog projekta.
Kompletan izvještaj uskoro će biti dostupan na www.maglaj.ba.