• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  30.03.2012

30. sjednica općinskog vijeća Maglaj

Na osnovu člana 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj («Službene novine Općine Maglaj»,broj: 2/09), i zaključka Kolegija Općinskog vijeća od 27.03.2012. godine


S A Z I V A M
30.redovnu sjednicu Općinskog vijeća Maglaj,
za dan četvrtak, 12.04. 2012. godine u 9,00 sati
u sali Dom kulture «Edhem Mulabdić» Maglaj


Verifikacija zapisnika sa prošle sjednice
Vijećnička pitanja i inicijative

D N E V N I R E D1.a) Izvještaj o izvršenju Budžeta – Proračuna Općine Maglaj za period 1.1. –
31.12.2011.godine
b)Odluka o usvajanju godišnjeg obračuna Budžeta-Proračuna Općine Maglaj za
2011.godinu
2.Operativni budžetski kalendar za 2013.godinu
3. a)Izvještaj o radu JU i JP za 2011.godinu
b) Program rada za 2012.godinu
- JU Dom zdravlja
JP Komunalno javno društvo
JP Veterinarska stanica
4. Odluka o davanju saglasnosti na Statut JU Dom zdravlja Maglaj
5.Informacija o stanju i kretanju nezaposlenosti i zapošljavanja na području općine
Maglaj
6.Prijedlog Odluke o visini naknade za uspostavljanje prava služnosti na zemljištu u državnom vlasništvu kojim upravlja i raspolaže Općina Maglaj
7. Odluka o usvajanju urbanističkog reda Kosova
8.Informacija o stanju poljoprivrede na području općine Maglaj
9. Informacija o stanju klizišta na području općine Maglaj
10. Informacija o realizaciji zaključaka sa prethodnih sjednica (26-28)PREDSJEDAVAJUĆI OV,
Mirsad Nalić, dipl.ing.el.