• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  04.04.2017

OGLAS o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava braniocima i članovima njihovih porodica u svrhu rješavanja stambenog pitanja

Na osnovu člana 10. stav (2) Uredbe o pomoći u rješavanju stambenog pitanja branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" br. 4/14) (u daljem tekstu Uredba) i tačke 13. Instrukcije o primjeni Uredbe broj: 13/03-2-2-23-2842/17 od 24.03.2017.godine, Općinski Načelnik, objavljuje

OGLAS

o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava braniocima i članovima njihovih porodica u svrhu rješavanja stambenog pitanja


I. Predmet Oglasa
Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem sa području Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Kanton), općine/Grada Maglaja, kao i povratnici u Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite u općini/Gradu Maglaju i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini/Gradu Maglaju, da imaju pravo i mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu jednokratnih, bespovratnih novčanih sredstava u svrhu rješavanja stambenog pitanja na način:
1) izgradnje stambenog objekta s ciljem trajnog stambenog rješavanja;
2) kupovine individualnog stambenog objekta ili stana na osnovu ugovora zaključenog u 2016. i 2017.godini;
3) prilagođavanja stambenog objekta posebnim potrebama ratnih vojnih invalida;
4) sufinansiranja izdavanja dozvola za gradnju i sufinansiranja legalizacije stambenog objekta;

II. Pravo učešća na Oglasu imaju branioci i članovi njihovih porodica pod uvjetom da:
1) imaju prebivalište na području Kantona u trajanju od najmanje 3 (tri) godine neprekidno, osim povratnika u RS;
2) ostvaruju prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite u općinama Kantona;
3) nemaju riješeno stambeno pitanje na području BiH i isto rješavaju na području Kantona (osim povratnika u RS);
4) posjeduju valjanu dokumentaciju za izgradnju, kupovinu stambenog objekta, prilagođavanja stambenog objekta posebnim potrebama ratnih vojnih invalida ili sufinansiranja izdavanja dozvola za gradnju i sufinansiranja legalizacije stambenog objekta;
5) nisu bili korisnici nepovratnih sredstava Federalnog, Kantonalnog ili općinskog budžeta, donatorskih i ostalih sredstava dodjeljenih u svrhu stambenog zbrinjavanja u iznosu većem od 5.000,00 KM;
6) nisu izvršili zamjenu, prodaju ili poklon stambenog objekta u ličnom ili vlasništvu članova zajedničkog domaćinstva;
7) oni i članovi njihovog porodičnog domaćinstva nisu vlasnici ili suvlasnici subjekta koji obavljaju privrednu ili drugu djelatnost, registrovani kao pravno ili fizičko lice;
8) ukupna primanja domaćinstva demobiliziranog branioca i RVI sa stepenom invalidnosti od 20% do 60% ne prelaze iznos prosječne neto plaće isplaćene u FBiH u 2016. godini prema podacima Zavoda za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno iznos od 839,00 KM;

III. Prioritetno rješavanje stambenog pitanja branilaca i članova njihovih porodica vrši se po pravu prvenstva kako slijedi:
1) dobitnici ratnih priznanja ili odlikovanja iz člana 5.stav 3. Federalnog zakona;
2) djeca šehida, poginulih, umrlih, nestalih branilaca bez oba roditelja i ratni vojni invalidi sa oštećenjem organizma od 100% I grupe;
3) porodice sa dva i više šehida, poginulih, umrlih, nestalih branilaca i ratni vojni invalidi sa oštećenjem organizma od 100% II grupe;
4) članovi uže porodice poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnih priznanja ili odlikovanja iz člana 5.stav 3. Federalnog zakona ;
5) porodice šehida, poginulih, umrlih, nestalih branilaca i ratni vojni invalidi sa oštećenjem organizma od 90%, 80% i 70%;
6) članovi uže porodice poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnih priznanja ili odlikovanja iz člana 5.stavovi 4. i 5. Federalnog zakona i umrlih ratnih vojnih invalida;
7) ostali dobitnici ratnih priznanja ili odlikovanja;
8) ratni vojni invalidi sa oštećenjem organizma od 20% do 60%;
9) demobilizirani branioci;
10) udovica umrlog demobiliziranog branioca iz člana 3. tačka a) Uredbe;
11) roditelji umrlog ratnog vojnog invalida ili demobiliziranog branioca iz člana 3. tačka b) Uredbe;

IV. Potrebna dokumentacija koju prilažu kandidati za dodjelu sredstava ( original ili ovjerene kopiji ne starije od 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva):
1) dokaz o statusu branioca i člana porodice branioca;
2) fotokopiju lične karte;
3) rješenje o starateljstvu nad malodobnom djecom bez oba roditelja (za djecu šehida/ poginulih branilaca bez oba roditelja);
4) dokaz o provedenoj ostavinskoj raspravi na pokretnoj i nepokretnoj imovini za porodice šehida/poginulih branilaca;
5) uvjerenje o kretanju izdato od MUP-a;
6) kompletna dokumentacija o stambenoj situaciji: u slučaju gradnje stambenog objekta (urbanističku i/ili građevinsku dozvolu, z.k.izvadak na imovinu kao dokaz o vlasništvu podnosioca zahtjeva), u slučaju kupovine stambenog objekta (ugovor o kupovini stambenog objekta uz priložen z.k. izvadak prodavca ili dokaz da je podnesen zahtjev za uknjižbu od strane kupca, rješenje Porezne uprave-nadležne Porezne ispostave o plaćanju/oslobađanju plaćanja poreza na promet nekretnina ili ovjerena kopija zahtjeva podnesenog Poreznoj upravi-Poreznoj ispostavi); u slučaju sufinansiranja dozvole za gradnju i sufinansiranja legalizacije stambenog objekta(pravosnažno rješenje uz dokaz o ukupnim troškovima nadležnog organa općine/Grada), a za prilagođavanja stambenog objekta posebnim potrebama ratnih vojnih invalida (predračun/račun o izvođenju potrebnih radova u stambenom objektu ovlaštenog privrednog subjekta registrovanog za građevinske radove);
7) uvjerenje o prihodima zaposlenih, odnosno uvjerenje o nezaposlenosti punoljetnih članova domaćinstva;
8) posjedovni list i uvjerenje o promjenama u katastru od 1992.godine iz svih općina prebivališta (za lica koja su mijenjala prebivališta), za sve punoljetne članove domaćinstva;
9) uvjerenje nadležnog općinskog organa da nisu bili korisnici nepovratnih sredstava Federalnog, Kantonalnog ili općinskog budžeta dodjeljenih u svrhu stambenog zbrinjavanja u iznosu većem od 5.000,00 KM;
10) ovjerena izjava da nisu izvršili zamjenu, prodaju ili poklon stambenog objekta u ličnom ili vlasništvu bračnog druga i članova domaćinstva. Uz Izjavu priložiti z.k. izvadak o
eventualnom vlasništvu nekretnina sa dokazom da nije vršena zamjena, prodaja ili poklon stambenog objekta za podnosioca zahtjeva i sve punoljetne članove domaćinstva;
11) ovjerena izjava o zajedničkom domaćinstvu (kućna lista);
12) uvjerenje Porezne uprave da nema poreznih zaduženja za sve punoljetne članove porodičnog domaćinstva, odnosno da podnosilac zahtjeva i članovi nisu vlasnici ili suvlasnici subjekta, koji obavlja privrednu ili drugu djelatnost registriranog kao pravno ili fizičko lice;
13) druge dokaze iz kojih se vidi opravdanost zahtjeva.

V. Visina sredstva
Sredstva za realizaciju prava branilaca i članova njihovih porodica za rješavanje stambenog pitanja osigurana su u Budžetu Kantona za 2017.godinu, na budžetskoj stavci Ministarstva za boračka pitanja „Pomoć u rješavanju stambenog pitanja“, a ista će se realizirati u skladu sa prilivom sredstava u Budžet Kantona.

VI. Postupak podnošenja zahtjeva i odobravanja sredstava
Zahtjev za novčanu pomoć u svrhu rješavanja stambenog pitanja zainteresovani kandidati podnose Općinskoj/Gradskoj službi nadležnoj za poslove branilačko-invalidske zaštite na posebnom-(propisanom obrascu) od strane Ministarstva, uz obavezno prilaganje kompletne dokumentacije, kao dokaza o ispunjavanju uvjeta Oglasa, a u cilju izrade konačne liste prvenstva osiguranjem prioritetnog rješavanja stambenog pitanja po pravu prvenstva u skladu sa važećim propisima, odnosno izrade rang liste na osnovu koje će biti izvršena dodjela sredstava.

Sve druge informacije koje se odnose na uvjete, način i postupak ostvarivanja prava na pomoć/ dodjelu sredstava po Oglasu, zainteresovani kandidati mogu dobiti uvidom u važeće propise- odredbe Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica Kantona, Uredbe o pomoći u rješavanju stambenog pitanja branilaca i članova njihovih porodica, kao podzakonskog akta i Instrukcije o primjeni Uredbe, koji će biti istaknuti uz ovaj oglas, kao i na web stranici www.zdk.ba

VII. Prijave na Oglas, odnosno podnošenje zahtjeva na propisanom obrascu može se izvršiti u roku od 30 (trideset) dana, od dana objavljivanja u sredstvima informisanja i na oglasnoj ploči Općine, tj. od 04.04.2017.god.(utorak) do 03.05.2017. godine, kada je i posljedni dan za podnošenje zahtjeva.

Obrasce zahtjeva zainteresovani kandidati mogu preuzeti pri nadležnoj službi Općine Maglaj. Podnosilac je obavezan naznačiti način rješavanja stambenog pitanja i svojeručno potpisati zahtjev. Kompletna dokumentacija, podrazumijeva potrebnu dokumentaciju traženu Oglasom (original ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva). Općinska služba nadležna za poslove branilačko-invalidske zaštite u obavezi je pružiti sve potrebne dodatne informacije podnosiocima zahtjeva.

Nepotpuni, neblagovremeni i neuredni zahtjevi neće biti razmatrani.

Prijave i ostale potrebne informacije zainteresovani aplikanti mogu dobiti u Šalter sali Općine šalter br. 1.