• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  30.03.2017

5. sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj («Službene novine Općine Maglaj broj: 2/13- prečišćen tekst») i zaključaka sa 4. sjednice Kolegija Općinskog vijeća održanog dana 28.03.2017. godine, sazivam 5. sjednicu Općinskog vijeća Maglaj za četvrtak, 06.04.2017. godine sa početkom u 9,00 sati, u sali JU Dom kulture «Edhem Mulabdić» Maglaj.

Za sjednicu predlažem:
Verifikaciju Zapisnika sa 4. redovne sjednice Općinskog vijeća Maglaj


DNEVNI RED1. Prijedlog Odluka o Poslovnim zonama:
a) Odluka o osnivanju poslovne zone "Misurići"; Download
b) Odluka o osnivanju Poslovne zone "Liješnica"; Download
c) Odluka o osnivanju Poslovne zone "Novi Šeher"; Download

2. Prijedlog Odluke o utvrđivanju namjene prostora za bušeni bunar EB-1 na prostoru Regulacionog plana Kosova; Download

3. Prijedlog Odluke o komunalnom redu i sanitarno-higijenskim mjerama na općini Maglaj; Download

4. Rješenje o imenovanju Komisije za promet i procjenu vrijednosti nekretnina; Download

5. Rješenje o imenovanju Komisije za utvrđivanje poreza na imovinu, naslijeđe i poklon; Download

6. Odluka o pijacama;
a) Nacrt Odluke o upravljanju, uređivanja i održavanja gradske pijace; Download
b) Nacrt Odluke o upravljanju, uređivanju i održavanju pijace rabljene robe i druge robe; Download

7. Nacrt Program poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji općine Maglaj za 2017. godinu; Download

8. Nacrt Programa utroška sredstava – poticaja u zapošljavanju mladih poduzetnika za 2017. godinu; Download

9. Izvještaj o izvršenju budžeta/proračuna Općine Maglaj za period 01.01. - 31.12.2016. godine; Download

10. Odluka o usvajanju Godišnjeg obračuna budžeta/proračuna Općine Maglaj za 2016. godinu; Download

11. Izvještaj o realizaciji Strategije razvoja općine Maglaj 2012-2020 godina za 2016. godinu; Download

12. Akcioni plan implementacije Strategije razvoja općine Maglaj 2012-2020 godina za 2017. godinu; Download

13. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Nacrta Odluke o građevinskom zemljištu na općini Maglaj; Download

14. Prijedlog Odluka o pokretanju aktivnosti za izradu Nacrta Odluke o privremenom korištenju javnih površina; Download

15. Nacrt Odluke o kućnom redu, upravljanju, održavanju i korištenju stambenih i stambeno-poslovnih objekata; Download

16.
a) Izvještaji o radu Javnih preduzeća za 2016. godinu;
- Komunalnog javnog društva Maglaj, Download i
- JP Veterinarska stanica Maglaj Download
b) Program rada Javnih preduzeća za 2017. godinu;
- Komunalnog javnog društva Maglaj, Download i
- JP Veterinarska stanica Maglaj Download

17.
a) Izvještaji o radu JU za 2016. godinu;
- JU Centar za socijalni rad; Download
- JU Dom kulture «Edhem Mulabdić»; Download
- JU Narodna apoteka; Download
- JU Dom zdravlja; Download
- JU Opća biblioteka; Download
- JU Dječiji vrtić. Download
b) Programi rada JU za 2017. godinu;
- JU Centar za socijalni rad; Download
- JU Dom kulture «Edhem Mulabdić»; Download
- JU Narodna apoteka; Download
- JU Opća biblioteka; Download
- JU Dječiji vrtić. Download

18. Rješenje o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje Upravni odbor JU «Dječiji vrtić»; Download

19. Odluka o razrješenju predsjednika i članova upravnih i nadzornih odbora; Download

20. Odluka o pokretanju procedure izbora i imenovanja u reguliranim tijelima općine Maglaj;

21. Informacije o javnom redu i miru, bezbjednosti saobraćaja i kriminalitetu na području općine Maglaj za period 1.1. - 31.12.2016. godine; Download

22. Informacija o konstituisanju Komisija kao stalnih radnih tijela Općinskog vijeća; Download


- Brifing Općinskog načelnika o aktuelnostima između dvije sjednice.

Vijećnička pitanja i inicijative


PREDSJEDAVAJUĆA OV,
Svjetlana Zamboni