• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  13.12.2016

Oglas za upražnjene pozicije u reguliranim tijelima Općine Maglaj

Na osnovu člana 8 Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Sl. .novine Federacije BiH“ , broj: 12/03 i 65/13), člana 8 Odluke o utvrđivanju Standarda i kriterija za imenovanja na upražnjene pozicije u reguliranim tijelima Općine Maglaj („Sl.novine Općine Maglaj“, broj: 8/04 i 5/11) ,Općinski načelnik objavljuje

O G L A S
za upražnjene pozicije
u reguliranim tijelima Općine MaglajI NADZORNI ODBOR

KOMUNALNO JAVNO DRUŠTVO
D. O. O. MAGLAJ


- 2 člana Nadzornog odbora, upražnjena pozicija iz reda predstavnika osnivača,
- 1 član Nadzornog odbora, upražnjena pozicija iz reda zaposlenika

Predsjednik Nadzornog odbora KJD bira se iz reda predstavnika osnivača.

Ukoliko se na ovaj Oglas ne prijavi dovoljan broj kandidata iz reda zaposlenih u KJD ili se prijave na oglas a ne ispunjavaju uslove , izbor i imenovanje i tih članova Nadzornog odbora će se izvršiti iz reda predstavnika osnivača.


II Opis pozicije

Predsjednik Nadzornog odbora KJD rukovodi sjednicama Nadzornog odbora, stara se o pripremi materijala za sjednice Nadzornog odbora i o izvršenju akata Nadzornog odbora i obaveza prema osnivaču. Predsjednik Nadzornog odbora obavlja i druge poslove utvrđene Statutom i drugim aktima KJD.

Nadzorni odbor KJD donosi pravila KJD odnosno, imenuje i razrješava direktora KJD, nadzire rad i poslovanje direktora a naročito u dijelu upravljanja i raspolaganja kapitalom i imovinom KJD, utvrđuje politiku razvoja, razmatra i usvaja izvještaje o poslovanju, predlaže raspodjelu i način upotrebe dobiti, donosi opći akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, podnosi osnivaču najmanje jedanput godišnje izvještaj o poslovanju KJD, te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i pravilima/statutom KJD.

Mandat predsjednika i članova Nadzornog odbora je 4 (četiri) godine uz mogućnost ponovnog imenovanja na kraći vremenski period u skladu sa zakonom.

Naknada za rad predsjednika i članova Nadzornog odbora reguliranog tijela Općine Maglaj iz tačke I ovog Oglasa, utvrđuje se općim aktima KJD.


Kandidati za imenovanje na upražnjene pozicije u reguliranim tijelima Općine Maglaj- Nadzorni odbor KJD Maglaj , moraju ispunjavati opće i posebne uslove.

III OPĆI USLOVI

a) Svaki kandidat za imenovanje na pozicije u regularnim tijelima Općine Maglaj-Nadzorni odbor KJD Maglaj, dužan je da ispunjava slijedeće opće uslove:

- da je državljanin Bosne i Hercegovine,
- da je stariji od 18 godina,
- da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandidira,
- da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti
- u Bosni i Hercegovini u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja javnog oglasa,
- da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX 1 Ustava Bosne i Hercegovine),
- da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5 Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u F BiH,
- da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine,
- da nema privatni finansijski interes u reguliranom organu u koji se kandiduje,
- da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prestup nespojiv s dužnošću u reguliranom organu u koji se kandiduje,
- da nije lice kojem je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u reguliranom organu u koji se kandiduje.


IV POSEBNI USLOVI

a) Posebni uslovi za imenovanje

- Visoka stručna sprema,
- 5 godina radnog iskustva,
- da nije član upravnog ili nadzornog odbora u više od jednog reguliranog organa,
- komunikativne i kreativne sposobnosti za savjesno, odgovorno i odlučno obavljanje
- upražnjene pozicije,
- sposobnost nepristrasnog donošenja odluka,


Uz prijavu kandidata, koja treba da sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, potrebno je dostaviti i slijedeću dokumentaciju :

- izvod iz matične knjige rođenih,
- dokaz o školskoj spremi (ovjerenu kopiju diplome)
- dokaz o radnom iskustvu (uvjerenje o radnom iskustvu)
- uvjerenje o državljanstvu,
- potpisanu i ovjerenu izjavu kandidata na okolnosti iz tačke III Opći uslovi pod a) alineja od 4 - 10 i
- uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, dostavljaju kandidati koji budu izabrani a koji nisu u radnom odnosu, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca), a za ostala dokumenta ne starije od 6 mjeseci), ukoliko kandidat bude odabran.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije.

Kandidat koji bude izabran dužan je u roku od 8 (osam) dana dostaviti: uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak , uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup nespojiv s dužnošću u reguliranom organu u koji se kandiduje , uvjerenje da mu presudom suda nije zabranjeno obavljane aktivnosti u regiliranom organu za koji se kandiduje.

Podnosioci prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 8 dana od isteka roka od podnošenja prijava neće biti uzeti u razmatranje u daljem procesu imenovanja.

Poslednji dan podnošenja prijava računa se prema datumu objave u glasilu koje posljednje bude objavilo ovaj oglas.

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu s užim izborom biće pozvani na intervju od strane Komisije. Prije intervjua kandidati su dužni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima, i popuniti obrazac u kojem će iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog imenovanja.

Lični podaci o podnosiocima prijava su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati samo u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 49/06).

Oglas će biti objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“, dnevnom listu „Dnevni avaz“ Oglasnoj ploči općine Maglaj, WEB stranici općine Maglaj i RTV Maglaj.


Oglas za podnošenje prijave je otvoren 14 dana od dana posljednjeg objavljivanja Oglasa.


Prijave kandidata koji su na funkciji u političkoj stranci će se odbaciti ( kandidati koji se ne kvalificiraju) u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH.


Prijave sa svim traženim dokumentima treba dostaviti lično ili poštom preporučeno, sa naznakom „ Prijava na Oglas za upražnjene pozicije u reguliranim tijelima Općine Maglaj (Nadzorni odbor KJD D.O.O. MAGLAJ)-- ne otvarati" na slijedeću adresu
Općina Maglaj, Viteška ulica br. 4 Maglaj

Neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Oglas možete preuzeti ovdje >> Download