• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  19.05.2016

Javni konkurs za odabir korisnika grant sredstava tekućih transfera za 2016. godinu i predmet javnog konkursa

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta Mostar raspisalo je „Javni konkurs za odabir korisnika grant sredstava tekućih transfera za 2016. godinu i predmet javnog konkursa“. Predmet Javnog konkursa je prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava tekućih transfera, utvrđenih u razdjelu 50. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu.

Prijave sa odgovarajućom dokumentacijom šalju se preporučeno poštom u zapečaćenim kovertama na adresu: Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta
dr. Ante Starčevića bb (Hotel „Ero“) 88000 Mostar
sa naznakom: Ne otvarati–po Javnom konkursu za Projekt br.___
Na poleđini koverte obvezno navesti:
naziv–ime podnositelja prijave;
adresu i kontakt telefon:
ovjeriti pečatom poslovnog subjekta.

Rok za dostavu prijava je 30 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH“, odnosno do 17.06. 2016. godine.

Javni konkurs možete preuzeti ovdje: Download