• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  18.04.2016

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invalidetom objavljuje Javni poziv

JAVNI POZIV za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata razvoja privrednih društava i zaštitnih radionica, programa/projekata održivosti postojeće razine zaposlenosti osoba sa invaliditetom i programa/projekata profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom u 2016. godini.

Popunjen aplikacioni obrazac sa ostalom dokumentacijom potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte na adresu: Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, Vilsonovo šetalište br 10, 71000 Sarajevo, BiH, sa naznakom „Javni poziv 2016. – finansiranje/sufinansiranje programa/projekata – NE OTVARATI“

Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja, a zaključno sa 11.05.2016. godine. Ovaj javni poziv se objavljuje u najmanje dva dnevna lista kao i na internet stranici Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom – www.fprzoi.ba ; www.fond.ba

Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće se uzeti u razmatranje

Javni poziv možete preuzeti ovdje: Download