• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  13.04.2016

Javni oglas za prodaju motornih vozila putem postupka licitacije sistemom zatvorenih ponuda

Na osnovu člana 42. Statuta Općine Maglaj („Sl. novine Općine Maglaj“ broj 8/07, 3/08 i 6/08), a u skladu sa Odlukom o prodaji putničkih vozila broj 01-49-319/16 od 25.02.2016. godine, Općinski načelnik, raspisujeJAVNI OGLAS ZA PRODAJU MOTORNIH VOZILA
putem postupka licitacije sistemom zatvorenih ponuda
I Predmet prodajeII Pravo učešća

Pravo kupovine imaju sva pravna i fizička lica, koja prije utvrđenog roka za licitaciju uplate kauciju u iznosu od 10 % početne prodajne cijene vozila za koje se prijavljuju, na depozitni račun Budžeta Općine Maglaj otvoren kod Sparkasse banke u Maglaju broj:1990460003251634, šifra prihoda 722449, šifra općine 060, budžetska organizacija 1111100, svrha doznake: „Kaucija za vozilo ”.

III Pregled vozila

Vozila se mogu pregledati na lokacijama i u vrijeme kako slijedi:
Vozilo 1. Autoservis “Buco” Tešanj na adresi Ljetinić bb (preko puta benzinske pumpe Eurokantić) svakim danom izuzev nedjelje u periodu od 08:00-17:00 sati. Kontakt osobe Buco ili Hamdo.

Vozilo 2. Autokuća “Uno” na adresi Kraševo bb, svakim radnim danom u period od 08:00 – 17:00 sati. Kontakt osoba Omer Ramić.

Vozilo 3. parking prostor iza zgrade Općine Maglaj na adresi Viteška 4, Maglaj, svakim radnim danom u periodu od 08:00-14:00 sati.

Vozila se prodaju u viđenom stanju i naknadne reklamacije se neće uvažavati.


IV Dostavljanje ponuda i kriterij vrednovanja


Pravna lica trebaju dostaviti ponudu na memorandumu firme sa pečatom i potpisom ovlaštene osobe, te uz ponudu dostavljaju ovjerenu kopiju rješenja o registraciji i identifikacioni broj o poreznoj registraciji, a fizička lica uz ponudu dostavljaju kopiju lične karte i CIPS-ovu prijavu prebivališta. Ponuđači su uz ponudu dužni dostaviti i propisno ovjeren virmanski nalog o izvršenoj uplati kaucije.
Ponudu u zatvorenoj koverti sa nazivom i adresom ponuđača te naznakom „Ponuda za Javni oglas za prodaju motornih vozila”, dostaviti na adresu: Općina Maglaj, ul. Viteška 4. 74250 Maglaj, putem pošte ili direktno na pisarnicu Općine. U obzir će se uzeti ponude koje stignu najkasnije do 25.04.2016. godine do 12:00 sati. Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresovanih fizičkih lica i ovlaštenih predstavnika pravnih lica, koja dostave ponude, održat će se istog dana, odnosno 25.04. 2016. godine (u Sali Općinskog načelnika ) u 12:15 sati.
Vozila koja su predmet javnog oglasa, prodaju se pojedinačno ponuđaču koji dostavi najvišu cijenu. Ponude koje budu niže od navedene početne cijene neće se uzeti u razmatranje U slučaju postignute iste pojedinačne cijene prednost će se dati ponuđaču koji je ranije predao ponudu za javni oglas.


V Obaveze kupca

Sa odabranim ponuđačem, Općina Maglaj će zaključiti kupoprodajni ugovor o kupovini motornog vozila u roku od najduže 7 dana po završetku licitacije.
Kupac je dužan za kupljeno vozilo uplatiti puni iznos licitirane cijene u korist Općine Maglaj na depozitni račun Budžeta Općine Maglaj otvoren kod Sparkasse banke u Maglaju broj:1990460003251634, šifra prihoda 722449, šifra općine 060, budžetska organizacija 1111100, svrha doznake: „Uplata za vozilo”, u roku od najduže 8 dana od dana zaključenja ugovora i izdavanja odgovarajuće fakture. Vozilo se preuzima u viđenom stanju u roku od najduže 3 dana od dana uplate postignute cijene. Ako kupac odustane od kupovine nakon što je njegova ponuda prihvaćena ili ukoliko nakon zaključenja ugovora kupac odustane od njegove realizacije, iznos uplaćene kaucije mu neće biti vraćen, a Općina Maglaj zadržava pravo dodijeliti ugovor prvom slijedećem ponuđaču sa liste uspješnih ponuđača.


VI Dodatne informacije

O rezultatima prodaje ponuđači će biti blagovremeno obavješteni. Učesnicima u licitaciji čije ponude ne budu prihvaćene, uplaćeni iznos kaucije će biti vraćen nakon okončanja postupka licitacije u roku od najduže 3 dana. Tekst ovog javnog oglasa zainteresirani mogu preuzeti na pisarnici Općine Maglaj ili web stranici Općine: www.maglaj.ba.
Sve detaljnije informacije mogu se dobiti svakim radnim danom od 08:00 do 14:00 sati putem telefona na broj 032/603-436 ili 603 114, kontakt osoba Ramiza Šišić.
Općina Maglaj zadržava pravo da prihvati ili odbije ponude, obustavi ili poništi prodaju motornih vozila po ovom Oglasu u bilo kojoj fazi javne licitacije, sve do momenta uplate kupoprodajne cijene.

Javni oglas možete preuzeti ovdje >> Download