• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  17.02.2016

Obavještenje o održavanju Javne rasprave u Maglaju

U skladu sa Odlukom Općinskog vijeća Maglaj broj 02-05-1- 2274/15 od 05.11.2015. godine o usvajanju Nacrta djelimične izmjene Regulacionog plana "Centar Maglaj –sjeverni dio“, organizuje se JAVNA RASPRAVA dana 24.02.2016. godine u 17,00 sati u Sali Općinskog vijeća Maglaj.

Izmjena Regulacionog plana se odnosi na zemljište označeno sa k.č. broj. 1475/4 i k.č. broj. 1475/3 k.o. Maglaj površine 302 m2 , zemljište označeno sa k.č. broj. 1475/4 i k.č. broj: 1475/3 lokalitet u okviru obuhvata ulice Sulejmana Omerovića cara , Aleje Ljiljana i Viteške ulice , u okviru koje se rade djelimične korekcije lokacijske pozicije, spratnosti , granica planirane građevinske parcele i građevinskih i regulacionih linija planiranog poslovno- stambenog objekta.

Na Nacrt djelimične izmjene Regulacionog plana “Centar Maglaj –sjeverni dio”proveden je postupak Javnog uvida izlaganjem dokumenta na Oglasnoj ploči Općine Maglaj, u prostorijama Općine Maglaj, Službi za urbanizam geodetske i imovinsko pravne poslove kancelarija broj 41 i web stranici Općine Maglaj .

Javnoj raspravi će prisustvovati predstavnici Nosioca izrade “Stilprojekt” d.o.o. Zavidovići i predstavnici Nosioca pripreme općine Maglaj.

Pozivamo zainteresirane građane općine Maglaj da prisustvuju Javnoj raspravi na Nacrt djelimične izmjene Regulacionog plana “Centar Maglaj –sjeverni dio” .

Posebno se pozivaju vlasnici nekretnina , korisnici prostora , upravne organizacije, privredni i drugi subjekti da izvrše uvid u nacrt plana te da se uključe u javnu raspravu i iznesu svoje sugestije, prijedloge i primjedbe.


Uvid u dokument Nacrta djelimične izmjene Regulacionog plana “ Centar Maglaj –sjeverni dio” može se izvršiti u Službi za utrbanizam geodetske i imovinsko pravne poslove ( kancelarija broj 41) gdje se mogu dobiti potrebna pojašnjenja.

Sve informacije mogu se dobiti na telefon broj. 032 609 - 670 i 609 -671.