• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  15.02.2016

Nastavak 32. sjednice Općinskog vijeća Maglaj

Za četvrtak, 18. februara 2016. godine zakazan je nastavak 32. redovne sjednice Općinskog vijeća Maglaj. Nastavak sjednice će se održati u Sali JU Dom kulture «Edhem Mulabdić» Maglaj sa početkom u 16,00 sati.
Nastavak sjednice će biti po utvrđenom dnevnom redu za 32. sjednicu.

DNEVNI RED


1.Pregled aktivnosti vezano za sanaciju šteta poslije prirodne nesreće između dvije sjednice Općinskog vijeća Maglaj Download

2. a) Izvještaj o radu OIK-a za 2015. godinu Download
b) Program rada OIK-a za 2016.godinu Download

3. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva Maglaj za 2015. godinu Download

4. Odluka o imenovanju Općinskog pravobranioca Download

5. Odluka o visini naknade članovima Općinske izborne komisije Download

6. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu finansiranja parlamentarnih grupa političkih stranaka u 2016. godini Download

7. Prijedlog Program rada OV Maglaj za 2016.godinu Download

8. Donošenje Odluke o prosječnoj građ. cijeni 1 m2 korisne stambene površine na području općine Maglaj Download

9. Akti iz Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove Download

10. Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Općine Maglaj DownloadVijećnička pitanja i inicijativePREDSJEDAVAJUĆI OV,
Marko Zelić