• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  08.09.2015

28. sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj («Službene novine Općine Maglaj broj: 2/13- prečišćen tekst») i zaključka Kolegija od 20.08.2015. godine,

SAZIVAM
28. sjednicu Općinskog vijeća Maglaj,
za dan PONEDJELJAK, 14.09.2015.godine u 16,00 sati
u sali JU Dom kulture «Edhem Mulabdić» MaglajDNEVNI RED


1.Pregled aktivnosti vezano za sanaciju šteta poslije prirodne nesreće između dvije sjednice Općinskog vijeća Maglaj Download

2. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Download

3. Razmatranje dokumenta studija slučaja «Maglaj – poplava maj 2014» Download

4. Izvještaj o izvršenju Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za period 1.1.-30.6.2015.g Download

5.Izvještaj o implementaciji porodične medicine i razvoju porodične medicine na području Općine Maglaj Download

6.Izvještaj o radu ustanove «Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama» Download

7. Informacija o radu odgojno obrazovnih ustanova uz zaključak Download

8. Informacija o radu boračkih udruženja i ostalih udruženja čiji se rad finansira iz budžeta Općine Maglaj Download

9. Izvještaj o realizacija zaključaka od 24-27. sjednice OV Maglaj Download

10. Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Maglaj Download

11. Informacija o parking prostorima Download

12. Informacija o provedenim referendumima za Maglaj grad i Novi Šeher Download

13. Akti iz Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove
- Odluka o davanju saglasnosti Udruženju građana civilnih žrtava rata općine Maglaj za izgradnju Spomen obilježja – Spomen parka Download
- Pojašnjenje zaključka Općinskog vijeća


- Vijećnička pitanja i inicijative


PREDSJEDAVAJUĆI OV,
Marko Zelić